Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet)

NIS2-direktivet är den EU-omfattande lagstiftningen om cybersäkerhet. Det innehåller rättsliga åtgärder för att öka den övergripande cybersäkerhetsnivån i EU.

    Digitala ikoner för lås, internet, moln och sköld

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

EU:s cybersäkerhetsregler som infördes 2016 uppdaterades genom NIS2-direktivet som trädde i kraft 2023. Den moderniserade den befintliga rättsliga ramen för att hålla jämna steg med ökad digitalisering och ett föränderligt hot mot cybersäkerheten. Genom att tillämpningsområdet för cybersäkerhetsreglerna utvidgas till att omfatta nya sektorer och enheter, förbättrar den ytterligare kapaciteten för motståndskraft och incidenthantering hos offentliga och privata enheter, behöriga myndigheter och EU som helhet.

Direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) innehåller rättsliga åtgärder för att öka den övergripande cybersäkerhetsnivån i EU genom att säkerställa

  • Medlemsstaternas beredskap genom att kräva att de är tillräckligt utrustade. Till exempel, med en CSIRT-enhet (Computer Security Incident Response Team) och en behörig myndighet för nationella nätverks- och informationssystem (NIS),
  • samarbete mellan alla medlemsstater genom att inrätta en samarbetsgrupp för att stödja och underlätta strategiskt samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna.
  • en säkerhetskultur inom alla sektorer som är avgörande för vår ekonomi och vårt samhälle och som i hög grad är beroende av IKT, såsom energi, transport, vatten, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård och digital infrastruktur.

Företag som av medlemsstaterna identifierats som leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ovannämnda sektorer måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och underrätta berörda nationella myndigheter om allvarliga incidenter. Viktiga leverantörer av digitala tjänster, såsom sökmotorer, molntjänster och e-marknadsplatser, måste uppfylla kraven på säkerhet och anmälan enligt direktivet.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU:s cybersäkerhetsövning för att främja samarbete och fria och rättvisa EU-val

För att utvärdera och stärka de nuvarande arbetsmetoderna inför valet 2024 har EU-institutionerna i dag anordnat en cybersäkerhetsövning. Nationella partner och EU-partner testade sina krisplaner och möjliga svar på potentiella cybersäkerhetsincidenter som påverkar valet till Europaparlamentet.

Läs mer

Översikt

Cybersäkerhetspolitik

Europeiska unionen arbetar på olika fronter för att främja cyberresiliens, skydda vår kommunikation och våra data och skydda samhället och ekonomin på nätet.

Fördjupning

Se också

EU:s rättsakt om it-solidaritet

Den 18 april 2023 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till EU-rättsakt om cybersolidaritet för att förbättra beredskapen, upptäckten och hanteringen av cybersäkerhetsincidenter i hela EU.

22 cybersäkerhetsprojekt som valts ut för att få 10,9 miljoner euro

Operatörer av väsentliga tjänster (OES), nationella cybersäkerhetscertifieringsmyndigheter och nationella behöriga myndigheter för cybersäkerhet hör till de utvalda sökande som kommer att få 11 miljoner euro i finansiering från ansökningsomgången för cybersäkerhet inom Fonden för...

EU:s cybersäkerhetsakt

Cybersäkerhetsakten stärker EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och fastställer en ram för cybersäkerhetscertifiering för produkter och tjänster.