Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2)

Dyrektywa NIS2 to ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Przewiduje on środki prawne mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

Unijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa wprowadzone w 2016 r. zostały zaktualizowane dyrektywą NIS2, która weszła w życie w 2023 r. Zmodernizowano w nim istniejące ramy prawne, aby nadążyć za rosnącą cyfryzacją i zmieniającym się krajobrazem zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Rozszerzając zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa na nowe sektory i podmioty, dodatkowo zwiększa odporność i zdolność reagowania na incydenty podmiotów publicznych i prywatnych, właściwych organów i całej UE.

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2) przewiduje środki prawne mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE poprzez zapewnienie:

  • Gotowość państwczłonkowskich, wymagając od nich odpowiedniego wyposażenia. Na przykład z zespołem reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) oraz właściwym krajowym organem ds. sieci i systemów informatycznych (NIS),
  • współpraca między wszystkimi państwami członkowskimi poprzez utworzenie grupy współpracy w celu wspierania i ułatwiania strategicznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi.
  • kultura bezpieczeństwa we wszystkich sektorach, które mają zasadnicze znaczenie dla naszej gospodarki i społeczeństwa i które w dużym stopniu opierają się na TIK, takich jak energia, transport, woda, bankowość, infrastruktura rynku finansowego, opieka zdrowotna i infrastruktura cyfrowa.

Przedsiębiorstwa wskazane przez państwa członkowskie jako operatorzy usług kluczowych w powyższych sektorach będą musiały podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i powiadamiać właściwe organy krajowe o poważnych incydentach. Kluczowi dostawcy usług cyfrowych, tacy jak wyszukiwarki, usługi przetwarzania w chmurze i internetowe platformy handlowe, będą musieli przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa i powiadamiania określonych w dyrektywie.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa

Unia Europejska działa na różnych frontach w celu promowania cyberodporności, ochrony naszej komunikacji i danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki online.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

Akt UE w sprawie cyberbezpieczeństwa

Akt w sprawie cyberbezpieczeństwa wzmacnia Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i ustanawia ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla produktów i usług.