Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktīva par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā (TID2 direktīva)

TID2 direktīva ir ES mēroga tiesību akts kiberdrošības jomā. Tā paredz juridiskus pasākumus, lai uzlabotu vispārējo kiberdrošības līmeni ES.

    Slēdzenes, interneta, mākoņa un vairoga digitālās ikonas

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

2016. gadāieviestie ES kiberdrošības noteikumi tika atjaunināti ar TID2 direktīvu, kas stājās spēkā 2023. gadā. Tā modernizēja spēkā esošo tiesisko regulējumu, lai neatpaliktu no pieaugošās digitalizācijas un mainīgā kiberdrošības apdraudējuma vides. Paplašinot kiberdrošības noteikumu darbības jomu, attiecinot tos uz jaunām nozarēm un vienībām, tas vēl vairāk uzlabo publisko un privāto struktūru, kompetento iestāžu un ES kopumā noturību un spējas reaģēt uz incidentiem.

Direktīva par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā (TID2 direktīva) paredz juridiskus pasākumus, lai palielinātu vispārējo kiberdrošības līmeni ES, nodrošinot:

  • Dalībvalstu sagatavotība, pieprasot, lai tās būtu pienācīgi aprīkotas. Piemēram, ar datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) un kompetentu valsts tīklu un informācijas sistēmu (TID) iestādi,
  • sadarbība starp visām dalībvalstīm, izveidojot sadarbības grupu, lai atbalstītu un veicinātu stratēģisko sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.
  • drošības kultūra visās nozarēs, kas ir būtiskas mūsu ekonomikai un sabiedrībai un kas lielā mērā ir atkarīgas no IKT, piemēram, enerģētika, transports, ūdensapgāde, banku darbība, finanšu tirgus infrastruktūra, veselības aprūpe un digitālā infrastruktūra.

Uzņēmumiem, kurus dalībvalstis atzinušas par pamatpakalpojumu sniedzējiem iepriekš minētajās nozarēs, būs jāveic atbilstīgi drošības pasākumi un jāinformē attiecīgās valsts iestādes par nopietniem incidentiem. Galvenajiem digitālo pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, meklētājprogrammām, mākoņdatošanas pakalpojumiem un tiešsaistes tirdzniecības vietām, būs jāievēro direktīvā noteiktās drošības un paziņošanas prasības.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kiberdrošības politika

Eiropas Savienība darbojas dažādās jomās, lai veicinātu kibernoturību, aizsargātu mūsu saziņu un datus un saglabātu tiešsaistes sabiedrības un ekonomikas drošību.

Rociet dziļāk!

TID sadarbības grupa

Tīklu un informācijas sistēmu sadarbības grupa tika izveidota ar TID direktīvu, lai nodrošinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.

Skatīt arī

ES Kiberdrošības akts

Kiberdrošības akts stiprina ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) un izveido kiberdrošības sertifikācijas satvaru produktiem un pakalpojumiem.