Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den forbindelse er radiofrekvenser også afgørende for at muliggøre og fremme sikre, innovative og effektive systemer til bl.a. transport, energi, offentlig sikkerhed, miljøbeskyttelse og cirkulær økonomi. Adgang til radiofrekvenser er også afgørende for bevarelse og fremme af digitale menneskerettigheder.

  Radiobølger

© Getty Images - watchara_tongnoi

Hvad er radiospektrum?

Radiospektret er den del af det elektromagnetiske spektrum med frekvenser fra 30 Hz til 300 GHz. Elektromagnetiske bølger i dette frekvensområde, kaldet radiobølger, er meget udbredt i moderne teknologi, især inden for telekommunikation. Almindeligt kendte teknologier, der bruger radiospektrum, er trådløse bredbåndsmobilteknologier (f.eks. baseret på 4. eller 5. generations teknologistandard) og WiFi-systemer. Ud over disse teknologier muliggør radiospektrum også nuværende og fremtidige tjenester på en bred vifte af områder, herunder:

 • udsendelser, herunder nyhedsindberetning, interview og teaterproduktioner (f.eks. trådløse mikrofoner og kameraer)
 • intelligente transportsystemer, som køretøjer til at kommunikere med hinanden og med vejinfrastruktur, giver chauffører oplysninger, der er afgørende for sikkerheden — og måske gribe ind for at forebygge eller afbøde farlige hændelser
 • kommunikationsnet til beredskabstjenester
 • tingenes internet (f.eks. til intelligente net, intelligent landbrug, intelligente byer, intelligente hjem, industri 4.0)
 • kortdistanceudstyr baseret på sensorer, der spænder fra simple garagedøråbnere, alarmsystemer til høreapparater og aktive medicinske implantater samt intelligente sundhedssystemer og telemedicin

Styring af frekvensanvendelse

For at forhindre interferens mellem forskellige brugere reguleres produktion og transmission af radiobølger af regionale og/eller nationale love og koordineres yderligere på internationalt plan af et internationalt organ, Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU).

Der er to væsentlige roller i radiospektrumforvaltningen:

 • Fastlæggelse af tekniske betingelser for radiofrekvensanvendelse pr. frekvensbånd (også kaldet frekvensharmoniseringsprocessen)
 • Tildeling af radiofrekvenser til brugere (dvs. mobiloperatører, radio- og tv-selskaber osv.). En sådan tildeling kan indebære frekvenstildelinger og eksklusive licensordninger i visse frekvensbånd (for at undgå risiko for interferens i visse frekvensbånd) eller licensfritagelsesordninger

Radiofrekvenser i EU

EU's medlemsstater forvalter radiofrekvenser i overensstemmelse med EU-lovgivningen og internationale aftaler. På denne måde forvaltes og anvendes radiofrekvenser i hele EU på en koordineret måde med henblik på at tackle nutidens økonomiske og samfundsmæssige udfordringer og høste nye teknologimuligheder.

Kommissionen udvikler sammen med medlemsstaterne frekvenspolitikken i hele EU og koordinerer harmoniseringen og gennemførelsen for at støtte det indre marked for innovative produkter og tjenester samt mindske risikoen for skadelig interferens mellem teknologier og brugere.
EU's radiofrekvenspolitik har tre overordnede mål:

 • Harmonisering af anvendelsen af radiofrekvenser
 • Arbejde hen imod en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne
 • Forbedring af tilgængeligheden af oplysninger om den nuværende anvendelse, fremtidige planer for anvendelse og tilgængelighed af frekvenser

Medlemsstaterne koordinerer anvendelsen af denne væsentlige ressource ved at gennemføre Kommissionens afgørelser på nationalt plan. Disse beslutninger er vigtige redskaber, der baner vejen for en virkelig harmoniseret frekvensallokering i hele EU. Medlemsstaternes myndigheder tilrettelægger og forvalter yderligere, hvordan frekvenser tildeles og godkendes på nationalt plan. Dette kan indebære, at der gennemføres nationale frekvenstildelingsprocesser som f.eks. konkurrencebaserede udbud om frekvenslicenser.

 

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest forbundne kontinent inden 2030.

Grav dybere

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

IKT og standardisering

IKT-standarder og -specifikationer sikrer, at produkter kan forbinde og interagere med hinanden, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.