Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rádiové spektrum: základ bezdrôtovej komunikácie

Bezdrôtová komunikácia prostredníctvom verejných alebo súkromných sietí využíva rádiové spektrum, t. j. rozsah rádiových vĺn, na prenos informácií. Takáto komunikácia môže byť medzi ľuďmi, ľuďmi a strojmi alebo systémami („veci“ všeobecnejšie) alebo medzi vecami. V tejto súvislosti má rádiové frekvenčné spektrum kľúčový význam aj pri umožňovaní a podpore bezpečných, inovačných a efektívnych systémov okrem iného pre dopravu, energetiku, verejnú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a systémy obehového hospodárstva. Prístup k rádiovému frekvenčnému spektru má kľúčový význam aj pri ochrane a podpore digitálnych ľudských práv.

Čo je rádiové spektrum?

Rádiové spektrum je súčasťou elektromagnetického spektra s frekvenciou od 30 Hz do 300 GHz. Elektromagnetické vlny v tomto frekvenčnom rozsahu, nazývané rádiové vlny, sú široko používané v moderných technológiách, najmä v telekomunikáciách. Všeobecne známe technológie, ktoré využívajú rádiové spektrum, sú bezdrôtové širokopásmové mobilné technológie (napr. založené na technologickom štandarde štvrtej alebo piatej generácie) a WiFi systémy. Okrem týchto technológií rádiové frekvenčné spektrum umožňuje aj súčasné a budúce služby v rôznych oblastiach vrátane:

  • vysielanie vrátane spravodajstva, rozhovorov a divadelnej produkcie (napr. bezdrôtové mikrofóny a kamery)
  • inteligentné dopravné systémy, ktoré vozidlá komunikujú medzi sebou a s cestnou infraštruktúrou, poskytujú vodičom informácie rozhodujúce pre bezpečnosť – a prípadne zasahujú do predchádzania nebezpečným incidentom alebo ich zmierňovania
  • komunikačné siete pre tiesňové služby
  • internet vecí (napr. pre inteligentné siete, inteligentné poľnohospodárstvo, inteligentné mestá, inteligentné domy, priemysel 4.0)
  • zariadenia s krátkym dosahom založené na senzoroch, od jednoduchých otváračov garážových dverí, poplachových systémov, načúvacích prístrojov a aktívnych zdravotníckych implantátov, ako aj inteligentných zdravotníckych systémov a telemedicíny

Riadenie využívania frekvenčného spektra

S cieľom zabrániť rušeniu medzi rôznymi používateľmi je výroba a prenos rádiových vĺn regulovaná regionálnymi a/alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi a ďalej koordinovaná na medzinárodnej úrovni medzinárodným orgánom Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).

V správe rádiového frekvenčného spektra sú dve základné úlohy:

  • Stanovenie technických podmienok pre využívanie rádiového frekvenčného spektra podľa frekvenčného spektra (nazývané aj proces harmonizácie frekvenčného spektra)
  • Prideľovanie rádiového spektra používateľom (t. j. mobilným operátorom, vysielateľom atď.). Takéto pridelenie môže zahŕňať udeľovanie frekvenčného spektra a systémy výhradných licencií v určitých pásmach (aby sa zabránilo riziku rušenia v určitých pásmach) alebo tých, ktoré sú oslobodené od licencie.

Rádiové frekvenčné spektrum v EÚ

Členské štáty EÚ spravujú rádiové frekvenčné spektrum v súlade s právnymi predpismi na úrovni EÚ a medzinárodnými dohodami. Takto sa rádiové frekvenčné spektrum riadi a využíva v celej EÚ koordinovaným spôsobom s cieľom riešiť súčasné hospodárske a spoločenské výzvy a využívať nové technologické príležitosti.

Komisia spolu s členskými štátmi rozvíja celoeurópsku politiku frekvenčného spektra a koordinuje harmonizáciu a vykonávanie s cieľom podporiť jednotný trh s inovačnými výrobkami a službami, ako aj znížiť riziko škodlivého rušenia medzi technológiami a používateľmi.
Politika EÚ v oblasti rádiového frekvenčného spektra má tri hlavné ciele:

  • Harmonizácia využívania rádiového spektra
  • Úsilie o efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra
  • Zlepšenie dostupnosti informácií o súčasnom využívaní, budúcich plánoch využívania a dostupnosti frekvenčného spektra

Členské štáty koordinujú využívanie tohto základného zdroja vykonávaním rozhodnutí Komisie na vnútroštátnej úrovni. Tieto rozhodnutia sú dôležitými nástrojmi, ktoré pripravujú pôdu pre skutočne harmonizované prideľovanie frekvenčného spektra v celej EÚ. Orgány členských štátov ďalej organizujú a riadia spôsob prideľovania a povolenia frekvenčného spektra na vnútroštátnej úrovni. To môže zahŕňať vykonávanie vnútroštátnych postupov udeľovania frekvenčného spektra, ako je napríklad verejná súťaž na licencie na frekvenčné spektrum.

 

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Pripojiteľnosť

Cieľom EÚ je, aby sa Európa stala do roku 2030 najprepojenejším kontinentom.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Otvoriť internet

Pravidlá EÚ zakotvujú zásadu prístupu k otvorenému internetu: s internetovou prevádzkou sa zaobchádza bez diskriminácie, blokovania, obmedzovania alebo stanovovania priorít.

IKT a normalizácia

Normy a špecifikácie IKT zabezpečujú, aby sa produkty mohli navzájom prepájať a vzájomne spolupracovať, podporovať inovácie a udržiavať otvorené a konkurencieschopné trhy IKT.

Kódex elektronickej komunikácie EÚ

Politika EÚ v oblasti elektronických komunikácií zlepšuje hospodársku súťaž, stimuluje inovácie a posilňuje práva spotrebiteľov na európskom jednotnom trhu.

Nástroj Connectivity Toolbox

Súbor nástrojov na konektivitu ponúka usmernenia pre zavádzanie sietí optických vlákien a sietí 5G. Tieto siete ponúknu významné hospodárske príležitosti.

5G

5G je kľúčová sieťová technológia novej generácie, ktorá umožní inovácie a podporí digitálnu transformáciu.

112: Núdzové číslo EÚ

Potrebujete pomoc? 112 je váš život zachraňujúci číslo! Číslo 112 je európske číslo tiesňového volania, ktoré je bezplatne dostupné všade v EÚ.

Roaming: pripojenie kdekoľvek v EÚ bez príplatku

Pri cestovaní po celej EÚ môžete svoj telefón použiť na hovory, textové správy a používanie údajov tak, ako to robíte doma. Zápisnice z hovorov, SMS správ a údajov, ktoré používate v zahraničí v EÚ, sa účtujú rovnako ako doma.