Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między rzeczami. W tym kontekście widmo radiowe ma również kluczowe znaczenie dla wspierania i promowania bezpiecznych, innowacyjnych i wydajnych systemów m.in. transportu, energii, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i systemów gospodarki o obiegu zamkniętym. Dostęp do widma radiowego ma również kluczowe znaczenie dla zachowania i promowania cyfrowych praw człowieka.

Czym jest widmo radiowe?

Widmo radiowe jest częścią widma elektromagnetycznego o częstotliwościach od 30 Hz do 300 GHz. Fale elektromagnetyczne w tym zakresie częstotliwości, zwane falami radiowymi, są szeroko stosowane w nowoczesnej technologii, szczególnie w telekomunikacji. Powszechnie znane technologie wykorzystujące widmo radiowe to bezprzewodowe szerokopasmowe technologie komórkowe (np. oparte na standardzie technologii czwartej lub piątej generacji) oraz systemy WiFi. Oprócz tych technologii widmo radiowe umożliwia również bieżące i przyszłe usługi w różnych dziedzinach, w tym:

  • nadawanie, w tym reportaż wiadomości, wywiady i produkcje teatralne (np. bezprzewodowe mikrofony i kamery)
  • inteligentne systemy transportowe, które pojazdy komunikują się ze sobą i z infrastrukturą drogową, dostarczające kierowcom informacji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa – i być może interweniujące w celu zapobiegania lub łagodzenia niebezpiecznych incydentów
  • sieci komunikacyjne dla służb ratunkowych
  • Internet rzeczy (np. inteligentne sieci, inteligentne rolnictwo, inteligentne miasta, inteligentne domy, przemysł 4.0)
  • urządzenia bliskiego zasięgu oparte na czujnikach, począwszy od prostych bram garażowych, systemów alarmowych, aparatów słuchowych i aktywnych implantów medycznych, a także inteligentnych systemów opieki zdrowotnej i telemedycyny

Zarządzanie wykorzystaniem widma

Aby zapobiec ingerencjom między różnymi użytkownikami, wytwarzanie i przesyłanie fal radiowych jest regulowane przepisami regionalnymi lub krajowymi, a następnie koordynowane na szczeblu międzynarodowym przez międzynarodowy organ, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Istnieją dwie zasadnicze role w zarządzaniu widmem radiowym:

  • Ustanawiające warunki techniczne wykorzystania widma radiowego na pasmo widma (zwany również procesem harmonizacji widma)
  • Przydzielanie widma radiowego użytkownikom (tj. operatorom telefonii komórkowej, nadawcom itp.). Takie przydzielenie może wiązać się z przyznawaniem częstotliwości i wyłącznymi programami licencyjnymi w niektórych pasmach (w celu uniknięcia ryzyka ingerencji w niektóre pasma) lub programów zwolnionych z licencji

Widmo radiowe w UE

Państwa członkowskie UE zarządzają widmem radiowym zgodnie z prawodawstwem UE i umowami międzynarodowymi. W ten sposób widmo radiowe jest zarządzane i wykorzystywane w sposób skoordynowany w całej UE z myślą o sprostaniu dzisiejszym wyzwaniom gospodarczym i społecznym oraz wykorzystaniu nowych możliwości technologicznych.

Komisja wraz z państwami członkowskimi opracowuje ogólnounijną politykę w zakresie widma radiowego oraz koordynuje harmonizację i wdrażanie w celu wsparcia jednolitego rynku innowacyjnych produktów i usług, a także zmniejszenia ryzyka szkodliwych zakłóceń między technologiami a użytkownikami.
Polityka UE w zakresie widma radiowego ma trzy nadrzędne cele:

  • Harmonizacja wykorzystania widma radiowego
  • Działania na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania widma
  • Poprawa dostępności informacji o obecnym użytkowaniu, przyszłych planach wykorzystania i dostępności widma

Państwa członkowskie koordynują wykorzystanie tych podstawowych zasobów poprzez wdrażanie decyzji Komisji na szczeblu krajowym. Decyzje te są ważnymi narzędziami, które torują drogę do prawdziwie zharmonizowanego przydziału widma w całej UE. Organy państw członkowskich w dalszym ciągu organizują i zarządzają sposobem przydzielania i zatwierdzania widma na szczeblu krajowym. Może to wiązać się z prowadzeniem krajowych procesów udzielania zamówień na widmo, takich jak konkurencyjne przetargi na licencje na widmo.

 

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Łączność

Celem UE jest, aby do 2030 r. Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i standaryzacja

Normy i specyfikacje ICT zapewniają, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współpracować ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwarte i konkurencyjne rynki ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.