Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Η Ευρώπη κλιμακώνει τις ερευνητικές επενδύσεις 6G και επιλέγει 35 νέα έργα αξίας 250 εκατ. ευρώ

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ SNS) επέλεξε το πρώτο της χαρτοφυλάκιο 35 έργων έρευνας, καινοτομίας και δοκιμής, ώστε να καταστεί δυνατή η εξέλιξη των οικοσυστημάτων 5G και να προωθηθεί η έρευνα 6G στην Ευρώπη. Με συνδυασμένη χρηματοδότηση για αυτό το νέο χαρτοφυλάκιο ύψους περίπου 250 εκατ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», στόχος είναι η οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού πρώτης κατηγορίας για προηγμένα συστήματα 5G και η οικοδόμηση ικανοτήτων τεχνολογίας 6G της Ευρώπης.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της κοινής επιχείρησης «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» της ΕΕ (ΚΕ SNS), επιλέχθηκαν συνολικά 35 έργα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Η έναρξη λειτουργίας ακολούθησε την επίσημη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της SNS τον Ιούλιο και τη σημερινή παρουσίαση του χαρτοφυλακίου στην ομάδα εκπροσώπων των κρατών της SNS (SRG).

Η ΚΕ SNS αποσκοπεί στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών δικτύων επόμενης γενιάς, καθώς και συνδεδεμένων συσκευών και υπηρεσιών, μέσω ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας για την έρευνα και καινοτομία και ενός άρτιου θεματολογίου εγκατάστασης. Επιπλέον, συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμες, ανθεκτικές και κλιματικά ουδέτερες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου.

Τα έργα έρευνας και καινοτομίας θα αναπτύξουν έξυπνες συνιστώσες, συστήματα και δίκτυα επικοινωνίας για το 6G ακολουθώντας και τα δύο, μια εξελικτική πορεία μέσω περαιτέρω βελτιώσεων της προηγμένης τεχνολογίας 5G, καθώς και μια πιο επαναστατική πορεία, διερευνώντας τα οφέλη των πολλά υποσχόμενων τεχνολογικών παραγόντων διευκόλυνσης. Οι πρωτοβουλίες επικύρωσης τεχνολογίας θα αναπτύξουν πειραματικές υποδομές SNS και θα πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας δοκιμές και πιλοτικά έργα ΚΔΕ σε διάφορους επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς τομείς, όπως τα μέσα ενημέρωσης, το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, η ενέργεια, οι κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ηλεκτρονική υγεία, ο πολιτισμός, η γεωργία και η εκπαίδευση.

Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου έργων

Άξονας Α — Στοιχεία, συστήματα και δίκτυα έξυπνης επικοινωνίας για συστήματα μεσοπρόθεσμης εξέλιξης 5G.

Τα επτά (7) έργα στο πλαίσιο αυτού του άξονα (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) ακολουθούν μια εξελικτική πορεία προς την ανάπτυξη δικτύων 6G. Τα επιλεγμένα έργα παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα και έχουν επιλεγεί κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται πλήρης εικόνα του συστήματος. Στα ερευνητικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται τα ενεργειακά αποδοτικά ραδιοδίκτυα, το προσαρμοζόμενο ανοικτό δίκτυο RAN, τα ολοκληρωμένα μη επίγεια δίκτυα 5G (NTN), οι πλατφόρμες παρυφών που βασίζονται στην ΤΝ και η ευφυής διαχείριση των πόρων που διασφαλίζει την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ιδιωτικής ζωής.

Άξονας Β — Έρευνα για επαναστατική τεχνολογική πρόοδο προς το 6G.

Δίνεται έμφαση στις νέες τεχνολογίες που αναμένεται να υιοθετηθούν σε εμπορικά δίκτυα σε μεσοπρόθεσμη και/ή μακροπρόθεσμη χρονική περίοδο. Θέματα έρευνας που εξετάστηκαν στα δεκαεννέα (19) επιλεγέντα έργα (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, άκαμπτη, HORSE, ιδιωτική εταιρεία, Hexa-X-II, 6G-SHINE) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καινοτόμες αρχιτεκτονικές συστημάτων 6G, προηγμένες τεχνολογίες ασύρματων και οπτικών επικοινωνιών, πρόοδο στα μη επίγεια δίκτυα, ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών εξαιρετικά αξιόπιστων και χαμηλού χρόνου αναμονής (URLLC).

Ροή Γ — Πειραματικές υποδομές SNS.

Τα τρία (3) έργα του άξονα Γ (6G-SANDBOX, 6G-BRICKS, 6G-XR) αποσκοπούν στην ανάπτυξη πανευρωπαϊκών πλατφορμών πειραματισμού που μπορούν να ενσωματώσουν ελπιδοφόρους τεχνικούς παράγοντες διευκόλυνσης 6G για την περαιτέρω επικύρωσή τους. Βασικές πτυχές των έργων είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και η ικανότητα εξέλιξης των πειραματικών πλατφορμών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος SNS. Η προσβασιμότητα και ο ανοικτός χαρακτήρας με σαφώς καθορισμένες και σαφώς τεκμηριωμένες τεχνολογικές και επιχειρηματικές διεπαφές θεωρούνται επίσης βασικά στοιχεία των υποδομών που πρόκειται να αναπτυχθούν.

Άξονας Δ — Δοκιμές και πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας SNS.

Τέσσερα (4) έργα (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) υλοποιούν μεγάλης κλίμακας δοκιμές και πιλοτικά έργα SNS με ειδικά κάθετα υψηλής οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Στόχος είναι η διερεύνηση και επίδειξη τεχνολογιών 5G/6G, προηγμένων εφαρμογών και υπηρεσιών σε κάθετους τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η μεταποίηση, η ηλεκτρονική υγεία, ο πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, αυτές οι μεγάλης κλίμακας δοκιμές έχουν ως στόχο να καταστούν καταλύτης για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Τα έργα του άξονα Δ περιλαμβάνουν τεχνολογίες που αποτελούν επί του παρόντος βασικούς παράγοντες διευκόλυνσης για τα δίκτυα 6G, όπως η ΤΝ/ML, η κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος/παρυφές και οι προηγμένες λύσεις διαδικτύου των πραγμάτων κ.λπ.

Το χαρτοφυλάκιο του έργου περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις συντονισμού και στήριξης (SNS OPS/SNS ICE) που επικεντρώνονται σε εσωτερικές επιχειρησιακές πτυχές της εταιρικής σχέσης για την ΕΔΥ, καθώς και στην καθιέρωση διαλόγων με πρωτοβουλίες της ΕΕ (π.χ. σχετικές εταιρικές σχέσεις, εθνικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) και την προώθηση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων της ΚΔΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων.

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2021, ο κανονισμός 2021/2085 του Συμβουλίου θέσπισε την ΚΕ ΕΔΥ ως νομική και χρηματοδοτική οντότητα, μία από τις ευρωπαϊκές συμπράξεις για την ενίσχυση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Επικεφαλής αυτής της εταιρικής σχέσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ένωση του κλάδου έξυπνων δικτύων και υπηρεσιών 6G (6G-IA). Η 6G-IA είναι η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και έρευνας για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες επόμενης γενιάς. Το 6G-IA φέρνει σε επαφή μια παγκόσμια βιομηχανική κοινότητα τηλεπικοινωνιακών παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό τομέα, όπως φορείς εκμετάλλευσης, κατασκευαστές, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, κάθετα προϊόντα, ΜΜΕ και ενώσεις ΤΠΕ.

Η ΚΕ SNS καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση πόρων της ΕΕ και της βιομηχανίας σε έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες. Προωθεί επίσης την ευθυγράμμιση με τα κράτη μέλη όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία 6G και την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G. Η ΚΕ SNS καθορίζει μια φιλόδοξη αποστολή με προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 900 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Ο ιδιωτικός τομέας θα συνεισφέρει με τουλάχιστον ισότιμους πόρους (δηλαδή 900 εκατ. EUR) στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης SNS.

Η ΚΕ SNS έχει δύο κύριες αποστολές:

  • Ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στην τεχνολογία 6G με την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (έρευνας και καινοτομίας) που οδηγεί στη σύλληψη και την τυποποίηση γύρω στο 2025.
  • Ενίσχυση της ανάπτυξης του 5G στην Ευρώπημε σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών πρωτοπόρων αγορών και τη διευκόλυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, η ΚΕ SNS συντονίζει τη στρατηγική καθοδήγηση για τα σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ιδίως για τους διαδρόμους 5G.

Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών (SRG) αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διακυβέρνησης της ΚΕ SNS. Η ΟΕΣ παρέχει καθοδήγηση για όλα τα στρατηγικά θέματα, καθώς και για όλες τις σχετικές δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης. Ειδικότερα, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και σχετικά με τις δραστηριότητες ανάπτυξης στο πλαίσιο του CEF2 «Ψηφιακός τομέας» ή άλλων προγραμμάτων της ΕΕ. Απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ΕΔΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» δημοσιεύθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώθηκε στις 26 Απριλίου 2022. Η έναρξη της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων SNS έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2023.