Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Eiropa palielina 6G ieguldījumus pētniecībā un atlasa 35 jaunus projektus 250 miljonu eiro vērtībā

Kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi” (SNS JU) atlasīja savu pirmo portfeli, kurā ietilpa 35 pētniecības, inovācijas un izmēģinājuma projekti, lai nodrošinātu 5G ekosistēmu attīstību un veicinātu 6G pētniecību Eiropā. Ar apvienotu finansējumu šim jaunajam portfelim aptuveni 250 miljonu EUR apmērā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros mērķis ir izveidot pirmās klases Eiropas piegādes ķēdi progresīvām 5G sistēmām un veidot Eiropas 6G tehnoloģiju spējas.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

Pēc ES Viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma (SNS) pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus izvērtēšanas ir atlasīti pavisam 35 pētniecības un inovācijas projekti. Darbības uzsākšana notika pēc tam, kad jūlijā tika pieņemts SNS valdes oficiālais lēmums un šodien tika prezentēts portfelis VNS valstu pārstāvju grupā (SRG).

Kopuzņēmuma SNS mērķis ir stiprināt Eiropas vadošo lomu nākamās paaudzes tīklu tehnoloģiju, kā arī savienotu ierīču un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā, izmantojot vērienīgu pētniecības un inovācijas ceļvedi un stabilu izvēršanas programmu. Turklāt tas palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) virzībā uz ilgtspējīgu, noturīgu un klimatneitrālu tīkla infrastruktūru un pakalpojumiem.

Pētniecības un inovācijas projekti izstrādās viedu sakaru komponentus, sistēmas un tīklus 6G vajadzībām, sekojot attīstības ceļam, turpinot uzlabot 5G progresīvās tehnoloģijas, kā arī revolucionārākai virzībai, pētot daudzsološu tehnoloģisko veicinātāju priekšrocības. Tehnoloģiju validācijas iniciatīvas izstrādās SNS eksperimentālo infrastruktūru un veiks plaša mēroga SNS izmēģinājumus un izmēģinājuma projektus vairākās uzņēmējdarbības un rūpniecības nozarēs, piemēram, plašsaziņas līdzekļu, rūpniecības lietu interneta, enerģētikas, būvniecības, autobūves, e-veselības, kultūras, lauksaimniecības un izglītības nozarēs.

Pārskats par projektu portfeli

A virziens — Viedo sakaru komponenti, sistēmas un tīkli 5G vidēja termiņa attīstības sistēmām.

Septiņi (7) projekti šīs plūsmas ietvaros (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) virzās uz 6G tīklu attīstību. Atlasītie projekti apliecina papildināmību un ir atlasīti tā, lai izveidotu pilnīgu sistēmas skatījumu. Aptvertie pētniecības temati ir energoefektīvi radiotīkli, adaptīvs atvērts RAN, integrēti 5G-Nerestrial tīkli (NTN), uz MI balstītas perifērās platformas un intelektiska resursu pārvaldība, kas nodrošina drošību, privātumu un uzticamību.

B virziens — Pētniecība revolucionāru tehnoloģiju virzībai uz 6G.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta jaunām tehnoloģijām, ko paredzēts ieviest komerciālos tīklos vidējā termiņā un/vai ilgtermiņā. Pētniecības tēmas, kas aplūkotas deviņpadsmit (19) saglabātajos projektos (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, stingrība, HORSE (privātājs, Hexa-X-II, 6G-SHINE) cita starpā ietver jaunu 6G sistēmu arhitektūru, progresīvas bezvadu un optiskās komunikācijas tehnoloģijas, sasniegumus tīklos, kas nav sauszemes tīkli, īpaši uzticamu un zema latentuma sakaru (URLLC) lietojumprogrammu drošu izstrādi.

C virziens — SNS eksperimentālā infrastruktūra.

Trīs (3) C plūsmas projektu (6G-smilškaste, 6G-BRICKS, 6G-XR) mērķis ir izstrādāt ES mēroga eksperimentu platformas, kurās var iekļaut daudzsološus tehniskos 6G veicinātājus turpmākai validēšanai. Projektu galvenie aspekti ir eksperimentālo platformu atkalizmantojamība un spēja attīstīties visā SNS programmas darbības laikā. Arī pieejamība un atklātība ar precīzi definētām un skaidri dokumentētām tehnoloģiskām un uzņēmējdarbības saskarnēm tiek uzskatītas par attīstāmo infrastruktūru galvenajiem aktīviem.

D virziens — liela mēroga SNS izmēģinājumi un piloti.

Četri (4) projekti (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) īsteno plaša mēroga SNS izmēģinājumus un izmēģinājuma projektus, kuriem ir īpaša ekonomiska un sociāla nozīme. Mērķis ir izpētīt un demonstrēt 5G/6G tehnoloģijas, progresīvus lietojumus un pakalpojumus tādās vertikālās nozarēs kā enerģētika, būvniecība, autobūve, ražošana, e-veselība, kultūra un plašsaziņas līdzekļi. Turklāt šo plaša mēroga izmēģinājumu mērķis ir kļūt par dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības ekosistēmu izveides katalizatoru. D plūsmas projektos ir iekļautas tehnoloģijas, kas pašlaik ir galvenie 6G tīklu veicinātāji, piemēram, MI/ML, kiberdrošība, mākoņdatošana/virziena un progresīvi lietu interneta risinājumi utt.

Projektu portfelis ietver divas (2) koordinācijas un atbalsta darbības (SNS OPS & SNS ICE), kas vērstas uz SNS partnerības iekšējiem darbības aspektiem, kā arī uz dialogu veidošanu ar ES iniciatīvām (piemēram, saistītām partnerībām, valstu iniciatīvām utt.) un veicina SNS rezultātus un sasniegumus pasaules līmenī, vienlaikus strādājot pie globālo standartu izstrādes.

Pamatinformācija

2021. gada novembrī ar Padomes Regulu 2021/2085 KU SNS tika izveidots kā juridiska un finansēšanas struktūra, kas ir viena no Eiropas partnerībām zaļās un digitālās pārkārtošanās paātrināšanai. Šo Partnerhsip kopīgi vada EK un 6G Viedo tīklu un pakalpojumu nozares asociācija (6G-IA). “6G-IA” ir Eiropas rūpniecības un pētniecības balss nākamās paaudzes tīkliem un pakalpojumiem. 6G-IA apvieno globālu telekomunikāciju un digitālo nozares dalībnieku kopienu, piemēram, operatorus, ražotājus, pētniecības institūtus, universitātes, vertikālus uzņēmumus, MVU un IKT apvienības.

Kopuzņēmums “VTP” ļauj apvienot ES un nozares resursus viedajos tīklos un pakalpojumos. Tā arī veicina saskaņošanu ar dalībvalstīm attiecībā uz 6G pētniecību un inovāciju un progresīvu 5G tīklu izvēršanu. Kopuzņēmumam SNS ir noteikts vērienīgs uzdevums ar ES budžetu 900 miljonu EUR apmērā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Privātais sektors ar vismaz līdzvērtīgiem resursiem (t. i., 900 miljoniem EUR) ieguldīs kopuzņēmuma SNS darbībās.

Kopuzņēmumam SNS ir divi galvenie uzdevumi:

  • Veicināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti 6G, īstenojot saistīto pētniecības un inovācijas programmu, kuras rezultātā 2025. gadā tiks izstrādāta un standartizēta koncepcija.
  • Veicināt 5G ieviešanu Eiropā, lai attīstītu digitālos vadošos tirgus un nodrošinātu ekonomikas un sabiedrības digitālo un zaļo pārkārtošanos. Šajā nolūkā kopuzņēmums SNS koordinē stratēģiskās norādes attiecīgajām programmām saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un jo īpaši 5G koridoriem.

Valstu pārstāvju grupa (SRG) ir būtiska VTP kopuzņēmuma pārvaldības daļa. SRG sniedz norādījumus par visiem stratēģiskajiem jautājumiem, kā arī par visām attiecīgajām partnerības darbībām. Konkrētāk, tajā sniegti norādījumi par pētniecību un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros un par izvēršanas darbībām saskaņā ar EISI 2 Digitalizācijas programmu vai citām ES programmām. Tās sastāvā ir dalībvalstu un asociēto valstu pārstāvji.

Pirmais SNS uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros tika publicēts 2022. gada 18. janvārī un beidzās 2022. gada 26. aprīlī. Otro SNS uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir plānots izsludināt 2023. gada janvārī.