Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Eurooppa lisää 6G-tutkimusinvestointeja ja valitsee 35 uutta hanketta, joiden arvo on 250 miljoonaa euroa

Älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys (SNS-yhteisyritys) valitsi ensimmäisen 35 tutkimus-, innovointi- ja kokeiluhankkeen salkkunsa 5G-ekosysteemien kehityksen mahdollistamiseksi ja 6G-tutkimuksen edistämiseksi Euroopassa. Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta myönnetään tälle uudelle salkulle yhteensä noin 250 miljoonan euron rahoitus, jonka tavoitteena on rakentaa huippuluokan eurooppalainen toimitusketju kehittyneitä 5G-järjestelmiä varten ja rakentaa Euroopan 6G-teknologiavalmiuksia.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

EU:n SNS-yhteisyrityksen ensimmäisen ehdotuspyynnön mukaisesti jätettyjen ehdotusten arvioinnin perusteella on valittu yhteensä 35 tutkimus- ja innovointihanketta. Sen jälkeen kun SNS:n hallintoneuvosto teki virallisen päätöksen heinäkuussa, salkku esiteltiin tänään SNS-valtioiden edustajien ryhmässä (SRG).

SNS-yhteisyrityksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan johtoasemaa seuraavan sukupolven verkkoteknologioiden sekä niihin liitettyjen laitteiden ja palvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa kunnianhimoisen tutkimuksen ja innovoinnin etenemissuunnitelman ja vankan käyttöönottosuunnitelman avulla. Lisäksi sillä edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka koskevat kestäviä, selviytymiskykyisiä ja ilmastoneutraaleja verkkoinfrastruktuureja ja -palveluja.

T & I-hankkeissa kehitetään 6G:tä varten älykkäitä viestintäkomponentteja, -järjestelmiä ja -verkkoja, jotka ovat kehityspolku edistyneen 5G-teknologian lisäparannuksilla ja mullistavampi tutkimalla lupaavien teknologisten mahdollistajien etuja. Teknologian validointialoitteilla kehitetään SNS:n kokeellisia infrastruktuureja ja toteutetaan laajamittaisia SNS-kokeiluja ja -pilottihankkeita useilla liike-elämän ja teollisuuden aloilla, kuten tiedotusvälineissä, teollisessa esineiden internetissä, energia-alalla, rakennusalalla, autoteollisuudessa, sähköisissä terveyspalveluissa, kulttuurissa, maataloudessa ja koulutuksessa.

Yleiskatsaus hankesalkkuun

Osa-alue A – Älykkään viestinnän komponentit, järjestelmät ja verkot 5G:n keskipitkän aikavälin kehitysjärjestelmiä varten.

Tämän osa-alueen seitsemän (7) hanketta (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6 Green, Pige, NANCY, ACROSS) noudattavat kehityspolkua kohti 6G-verkkojen kehittämistä. Valitut hankkeet ovat täydentäviä, ja ne on valittu siten, että järjestelmäkuva on kattava. Tutkimusaiheita ovat muun muassa energiatehokkaat radioverkot, mukautuva avoin RAN, integroidut 5G-muut kuin teknologiset verkot (NTN), tekoälypohjaiset reunaalustat sekä älykäs resurssien hallinta, jolla varmistetaan turvallisuus, yksityisyys ja luotettavuus.

Osa-alue B – Tutkimus vallankumouksellisen teknologian kehittämiseksi kohti 6G:tä.

Painopisteenä ovat uudet teknologiat, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön kaupallisissa verkoissa keskipitkällä ja/tai pitkällä aikavälillä. Valituissa 19 hankkeessa käsitellyt tutkimusaiheet (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G), tinkimätön, HORSE, yksityinen, Hexa-X-II, 6G-SHINE) sisältää muun muassa uudet 6G-järjestelmäarkkitehtuurit, kehittyneet langattomat ja optiset viestintätekniikat, muiden kuin maanpäällisten verkkojen kehityksen sekä erittäin luotettavien ja hitaiden viestintäsovellusten (URLLC) turvallisen kehittämisen.

Osa-alue C – SNS-kokeelliset infrastruktuurit.

Osa-alueeseen C kuuluvien kolmen (3) hankkeen (6G-sandbox, 6G-BRICKS, 6G-XR) tavoitteena on kehittää EU:n laajuisia kokeilualustoja, joihin voidaan sisällyttää lupaavia teknisiä 6G-edellytyksiä niiden myöhempää validointia varten. Hankkeiden keskeisiä näkökohtia ovat uudelleenkäytettävyys ja kyky kehittää kokeilualustoja SNS-ohjelman elinkaaren aikana. Kehitettävien infrastruktuurien keskeisinä voimavaroina pidetään myös saavutettavuutta ja avoimuutta, joilla on tarkoin määritellyt ja selkeästi dokumentoidut teknologiset ja liiketoiminnalliset rajapinnat.

Osa-alue D – SNS-laajamittaiset kokeilut ja pilottihankkeet.

Neljässä (4) hankkeessa (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) toteutetaan laajamittaisia SNS-kokeita ja pilottihankkeita, joilla on erityistä taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä. Tavoitteena on tutkia ja esitellä 5G/6G-teknologioita, kehittyneitä sovelluksia ja palveluja vertikaalisilla aloilla, kuten energia-alalla, rakennusalalla, autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa, sähköisissä terveyspalveluissa, kulttuurissa ja tiedotusvälineissä. Lisäksi näillä laajamittaisilla kokeiluilla pyritään vauhdittamaan elinkelpoisten liiketoimintaekosysteemien luomista. Osa-alueen D hankkeissa on teknologioita, jotka ovat tällä hetkellä keskeisiä 6G-verkkojen mahdollistajia, kuten tekoäly ja rahanpesun torjunta, kyberturvallisuus, pilvipalvelut/edge- ja kehittyneet esineiden internetin ratkaisut jne.

Hankekokonaisuuteen kuuluu kaksi (2) koordinointi- ja tukitoimea (SNS OPS & SNS ICE), joissa keskitytään SNS-kumppanuuden sisäisiin operatiivisiin näkökohtiin sekä vuoropuhelun aloittamiseen EU:n aloitteiden kanssa (esim. asiaan liittyvät kumppanuudet, kansalliset aloitteet jne.) ja edistetään SNS:n tuloksia ja saavutuksia maailmanlaajuisella tasolla samalla kun pyritään luomaan maailmanlaajuisia standardeja.

Taustaa

Marraskuussa 2021 annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2021/2085 SNS-yhteisyritys perustettiin oikeushenkilöksi ja rahoituselimeksi, joka on yksi eurooppalaisista kumppanuuksista vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi. Tätä kumppania johtavat yhdessä Euroopan komissio ja 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA). 6G-IA on Euroopan teollisuuden ja tutkimuksen ääni seuraavan sukupolven verkoissa ja palveluissa. 6G-IA kokoaa yhteen televiestintä- ja digitaalialan toimijoita, kuten operaattoreita, valmistajia, tutkimuslaitoksia, yliopistoja, vertikaalisia toimijoita, pk-yrityksiä ja tieto- ja viestintätekniikan järjestöjä, edustavan maailmanlaajuisen toimialayhteisön.

SNS-yhteisyritys mahdollistaa EU:n ja teollisuuden resurssien yhdistämisen älykkäiksi verkoiksi ja palveluiksi. Sillä edistetään myös 6G-tutkimuksen ja -innovoinnin yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden kanssa ja kehittyneiden 5G-verkkojen käyttöönottoa. SNS-yhteisyritys esittää kunnianhimoisen tehtävän, jonka EU:n talousarvio vuosiksi 2021–2027 on 900 miljoonaa euroa. Yksityinen sektori osallistuu SNS-yhteisyrityksen toimiin vähintään yhtä suurilla resursseilla (eli 900 miljoonalla eurolla).

SNS-yhteisyrityksellä on kaksi päätehtävää:

  • Euroopan teknologisen suvereniteetin edistäminen 6G:ssä toteuttamalla siihen liittyvä tutkimus- ja innovointiohjelma, joka johtaa suunnitteluun ja standardointiin vuoden 2025 tienoilla.
  • Edistetään 5G:n käyttöönottoa Euroopassa, jotta voidaan kehittää digitaalisia edelläkävijämarkkinoita ja mahdollistaa talouden ja yhteiskunnan digitaalinen ja vihreä siirtymä. Tätä varten SNS-yhteisyritys koordinoi strategista ohjausta Verkkojen Eurooppa -välineen asiaankuuluville ohjelmille ja erityisesti 5G- käytäville.

Valtioiden edustajien ryhmä on olennainen osa SNS-yhteisyrityksen hallintoa. Yhteinen neuvoa-antava ryhmä antaa ohjeita kaikista strategisista kysymyksistä sekä kaikista kumppanuuden asiaankuuluvista toimista. Siinä annetaan ohjeita erityisesti Horisontti Eurooppa -puiteohjelman mukaisesta tutkimuksesta ja innovoinnista sekä Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosion tai muiden EU:n ohjelmien puitteissa toteutettavista käyttöönottotoimista. Se koostuu jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden edustajista.

Ensimmäinen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman mukainen SNS-ehdotuspyyntö julkaistiin 18. tammikuuta 2022 ja päättyi 26. huhtikuuta 2022. Toinen SNS-ehdotuspyyntö on tarkoitus avata tammikuussa 2023.