Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

κανονισμός eIDAS

το eIDAS αποτελεί βασικό παράγοντα διευκόλυνσης ασφαλών διασυνοριακών συναλλαγών.

    Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή με αξιόπιστο τρόπο

Ο κανονισμός για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (κανονισμός eIDAS) αποτελεί ορόσημο για τη δημιουργία ενός προβλέψιμου κανονιστικού περιβάλλοντος. Ο κανονισμός eIDAS θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές να πραγματοποιούν ασφαλείς και απρόσκοπτες ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις. 

Ο κανονισμός eIDAS:

  • διασφαλίζει ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) για να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες που διατίθενται επιγραμμικά σε άλλες χώρες της ΕΕ·
  • δημιουργεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά υπηρεσιών εμπιστοσύνης διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν διασυνοριακά και θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τα παραδοσιακά ισοδύναμά τους σε έντυπη μορφή.

Μόνο με την παροχή βεβαιότητας σχετικά με τη νομική εγκυρότητα των εν λόγω υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα χρησιμοποιούν με φυσικό τρόπο τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου eIDAS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος αυτό το κανονιστικό πλαίσιο και διεξήγαγε ανοικτή διαβούλευση από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2020. Στόχος της διαβούλευσης ήταν η συλλογή ανατροφοδότησης σχετικά με τις κινητήριες δυνάμεις και τους φραγμούς στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην Ευρώπη. Η μελέτη εξέτασε επίσης τον αντίκτυπο των επιλογών για την επίτευξη ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ. 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το πλαίσιο eIDAS παραμένει κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, επιτυγχάνοντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης κατά πόσον είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ή οι ειδικές διατάξεις του, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή, καθώς και τις τεχνολογικές, εμπορικές και νομικές εξελίξεις.

Οφέλη του eIDAS

Ο κανονισμός eIDAS αποφέρει οφέλη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις κρατικές υπηρεσίες. Συμβουλευτείτε τα παρακάτω ενημερωτικά γραφήματα για να διερευνήσετε πώς το eIDAS μπορεί να σας ωφελήσει.

Με το eIDAS, η ΕΕ κατόρθωσε να θέσει τα κατάλληλα θεμέλια και ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις ώστε να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες και να πραγματοποιούν συναλλαγές στο διαδίκτυο με ένα μόνο κλικ. Πράγματι, η ανάπτυξη του eIDAS σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ευκολία για κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η εγγραφή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, το εξ αποστάσεως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η σύσταση επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, η επαλήθευση της γνησιότητας για πληρωμές μέσω διαδικτύου, η υποβολή προσφορών σε απευθείας σύνδεση και πολλά άλλα.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την ενίσχυση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της ασφάλειας της δραστηριότητάς μας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ το eIDAS

Επωφεληθείτε από τις διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της επιχείρησής σας και να βελτιώσετε την εμπειρία των χρηστών.

Μάθετε για το eIDAS

Το πρόγραμμα γνώσης και μάθησης eIDAS παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στις επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Παρατηρητήριο eIDAS

Το Παρατηρητήριο eIDAS είναι μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών που συζητούν θέματα που σχετίζονται με τον κανονισμό eIDAS και διευκολύνουν τις διασυνοριακές υπηρεσίες εμπιστοσύνης και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Βλ. επίσης

Κατάλογοι εμπίστευσης της ΕΕ

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν, να τηρούν και να δημοσιεύουν καταλόγους πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των υπηρεσιών που παρέχουν.

Σήμα εμπιστοσύνης της ΕΕ

Το σήμα εμπιστοσύνης της ΕΕ δηλώνει στους χρήστες ότι μπορούν να εμπιστεύονται μια συγκεκριμένη υπηρεσία στο διαδίκτυο για την πραγματοποίηση των επιγραμμικών συναλλαγών τους με ασφαλή, βολικό και ασφαλή τρόπο.