Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ir-Regolament eIDAS

Ir-Regolament eIDAS jiffaċilita tranżazzjonijiet transfruntiera siguri billi jistabbilixxi qafas għall-identità u l-awtentikazzjoni diġitali. Dan għandu l-għan li joħloq fiduċja fl-interazzjonijiet elettroniċi u jippromwovi servizzi diġitali bla xkiel fl-UE.

    Nies li jużaw kompjuter b’mod affidabbli

Ir- Regolament dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji kien pass importanti lejn il-ħolqien ta’ ambjent regolatorju prevedibbli. l-objettiv primarju tagħha kien li tkattar il-fiduċja fit-tranżazzjonijiet elettroniċi bejn il-fruntieri, filwaqt li ttejjeb l-effettività tas-servizzi online u l-pjattaformi tal-kummerċ elettroniku. Dan ir-regolament jimmira speċifikament lejn l-identifikazzjoni elettronika (eID) u l-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji, bl-għan li jitneħħew l-ostakli eżistenti li jxekklu l-użu bla xkiel tas-servizzi fiduċjarji u l-użu tal-eID madwar l-Istati Membri tal-UE.

Wieħed mill-aspetti ewlenin tar-Regolament eIDAS kien l-istabbiliment ta’ rikonoxximent reċiproku għall-eIDs maħruġa mill-pajjiżi tal-UE, sakemm dawn jissodisfaw il-kriterji regolatorji speċifikati u jkunu ġew debitament innotifikati lill-Kummissjoni. Dan ir-rikonoxximent jippermetti tranżazzjonijiet elettroniċi siguri billi jiżgura li identifikazzjoni elettronika maħruġa fi Stat Membru wieħed tkun valida u rikonoxxuta fl-oħrajn kollha. B’mod partikolari, ir-rikonoxximent reċiproku jsir obbligatorju għall-eIDs li jilħqu ċerti livelli ta’ assigurazzjoni, u b’hekk jiġu ssimplifikati l-interazzjonijiet transfruntiera u tissaħħaħ il-fiduċja fis-servizzi online.

Ir-Regolament eIDAS jipprevedi l-interoperabbiltà tal-iskemi nazzjonali tal-identifikazzjoni elettronika fost l-istati membri tal-UE. Dan jirrikjedi l-iżvilupp ta’ qafas teknoloġikament newtrali li ma jiffavorixxi l-ebda soluzzjoni teknika partikolari għall-implimentazzjoni tal-eID. Ġew stabbiliti standards proċedurali u tekniċi biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni fost il-pajjiżi tal-UE, bl-għan li jiġi żgurat l-iskambju bla xkiel ta’ data ta’ identifikazzjoni elettronika u t-trawwim ta’ ekosistema diġitali koeżiva madwar l-UE.

Fl-istess ħin, l-eIDAS ħolqot kundizzjonijiet ekwi għal għadd ta’ servizzi ta’ fiduċja, li saru indispensabbli fil-ktajjen tal-valur diġitali tal-lum: Servizzi ta’ Kunsinna Reġistrati Elettroniċi (ERDS). Dawn jiżguraw twassil sigur u affidabbli ta’ messaġġi, data, jew dokumenti elettroniċi u jipprovdu evidenza tal-ħin li fih jintbagħtu, jaslu, u l-integrità tal-kontenut.

Il-persuni fiżiċi jistgħu jużaw ukoll ċertifikati għall-firem elettroniċi u għall-kunsens espress. Simili għas-siġilli elettroniċi, dawn iċ-ċertifikati jservu biex jivverifikaw l-integrità u l-oriġini tad-data, u b’hekk ikunu jistgħu jintużaw għal tranżazzjonijiet awtomatizzati. Barra minn hekk, l-ittimbrar tal-Ħin Elettroniku jipprovdi kronogrammi fdati, li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għal skopijiet legali, l-arkivjar, u ż-żamma tal-integrità tad-data. Iċ-Ċertifikati ta’ Awtentikazzjoni tal-Websajt ikomplu jivverifikaw l-oriġini tas-siti web u jiżguraw komunikazzjoni sigura bejn il-brawżer u s-sit web.

Il-kunċett ta’ servizzi fiduċjarji “kwalifikati” huwa introdott ukoll fir-Regolament eIDAS. Dawn is-servizzi jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legali u jiġu rikonoxxuti fl-Istati Membri kollha tal-UE. Fl-2021, il-Kummissjoni pproponiet servizzi fiduċjarji kwalifikati ġodda għall-arkivjar elettroniku, għar-reġistri elettroniċi, u għall- ġestjoni ta’ firem u siġilli remoti. Fl-istess ħin, l-eIDAS stabbilixxa suq intern Ewropew għal dawn is-servizzi fiduċjarji kwalifikati, li jiżgura li dawn jiffunzjonaw mingħajr xkiel bejn il-fruntieri u jkollhom l-istess status legali bħall-ekwivalenti tradizzjonali tagħhom ibbażati fuq il-karta.

F’konformità mar-Regolament eIDAS, il-Kummissjoni adottat sensiela ta’ miżuri biex tiddelinea l-arranġamenti proċedurali, l-ispeċifikazzjonijiettekniċi ,u r- rekwiżiti operazzjonali għall-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji. Dawn jinkludu speċifikazzjonijiet għall-marka ta’ fiduċja tal-UE,rekwiżiti tekniċigħal-livelli ta’ assigurazzjoni tal-mezzi tal-eID, formati tal-listi ta’ fiduċja, u proċeduri għan-notifika tal-iskemi tal-eID. Linji gwida komprensivi bħal dawn huma strumentali fil-promozzjoni tal-armonizzazzjoni u l-interoperabbiltà fis-sistemi nazzjonali differenti tal-identifikazzjoni elettronika fi ħdan l-UE.

Il-benefiċċji tal-eIDAS

Permezz tal-eIDAS, l-UE rnexxielha tistabbilixxi l-pedamenti t-tajba u qafas legali ċar għan-nies, il-kumpaniji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi biex ikollhom aċċess sikur għas-servizzi u jwettqu tranżazzjonijiet online. Fil-fatt, l-introduzzjoni tal-eIDAS tfisser sigurtà ogħla u aktar konvenjenza għal kwalunkwe attività online bħal din is-sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa, ir-reġistrazzjoni f’università barranija, it-twaqqif ta’ negozju fi Stat Membru ieħor, l-offerti għal sejħiet għall-offerti online. Fil-futur l-użi se jiġu estiżi għall-awtentikazzjoni tal-pagamenti bl-internet u l-ftuħ mill-bogħod ta’ kont bankarju.

Il-eIDAS iġġib benefiċċji għan-negozji, iċ-ċittadini u s-servizzi tal-gvern Ewropej. Niżżel l-infografika ta’ hawn taħt biex tesplora kif l-eIDAS tista’ tibbenefikak.

Reviżjoni tar-regolament eIDAS

Minkejja l-benefiċċji tiegħu, il-qafas eIDAS iffaċċja sfidi, inklużi diskrepanzi bejn l-Istati Membri fl-iżvilupp u l-interoperabbiltà ta’ skemi nazzjonali ta’ identifikazzjoni elettronika. F’Lulju 2020, il-Kummissjoni fetħet konsultazzjoni biex tiġbor feedback dwar il-fatturi u l-ostakli għall-iżvilupp u l-adozzjoni tas-servizzi fiduċjarji tal-identifikazzjoni elettronika fl-UE.

Ir- riżultati tal-konsultazzjoni jinkludu għarfien minn diversi partijiet ikkonċernati bħan-negozji, l-istituzzjonijiet akkademiċi, l-awtoritajiet pubbliċi, u l-assoċjazzjonijiet. Huma indirizzaw suġġetti bħan-natura tal-identità diġitali, il-ħtieġa għal identitajiet diġitali multipli, l-estensjoni tal-użu tal-identifikazzjoni diġitali għas-settur privat, it-tisħiħ tal-qafas eIDAS, l-armonizzazzjoni taċ-ċertifikazzjonijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà, l-espansjoni tal-oqfsa transfruntiera għal identitajiet diġitali fdati, u l-indirizzar ta’ kwistjonijiet ta’ armonizzazzjoni legali relatati mal-firem elettroniċi. B’mod ġenerali, il-partijiet ikkonċernati esprimew appoġġ għal miżuri li jtejbu l-effettività, l-aċċessibbiltà u l-affidabbiltà tal-identitajiet diġitali madwar l-Ewropa.

Biex tindirizza dawn in-nuqqasijiet, fl-2021 il-Kummissjoni pproponietRegolament ġdidli jistabbilixxi qafas għal Identità Diġitali Ewropea u li jemenda r-Regolament eIDAS.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Servizzi ta’ Fiduċja

l-UE introduċiet regoli biex issaħħaħ is-servizzi fiduċjarji u tiżgura li l-attività online tagħna tkun sigura madwar l-UE.

Ħarsa aktar fil-fond

Skopri l-eIDAS

Ħu vantaġġ mill-opportunitajiet ta’ negozju transkonfinali biex iżżid l-effiċjenza u s-sigurtà tan-negozju tiegħek u ttejjeb l-esperjenza tal-utent.

Tgħallem dwar eIDAS

Il-programm ta’ għarfien u tagħlim tal-eIDAS jipprovdi informazzjoni u assistenza għan-negozji dwar l-użu ta’ identifikazzjoni elettronika (eID) u servizzi fiduċjarji.

l-Osservatorju ta’ l-eIDAS

L-Osservatorju eIDAS huwa grupp ta’ partijiet interessati li jiddiskutu kwistjonijiet relatati mar-regolament eIDAS u jiffaċilitaw is-servizzi fiduċjarji transfruntiera u l-eID.

Ara Wkoll

Listi ta’ Fiduċja tal-UE

L-Istati Membri għandhom l-obbligu li jistabbilixxu, iżommu u jippubblikaw listi ta’ fiduċja ta’ fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati u s-servizzi pprovduti minnhom.