Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

eIDAS-förordningen

eIDAS är en nyckelfaktor för säkra gränsöverskridande transaktioner.

    Personer som använder en dator på ett tillförlitligt sätt

Förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) är en milstolpe för att skapa ett förutsägbart regelverk. EIDAS-förordningen kommer att hjälpa företag, medborgare och offentliga myndigheter att bedriva säker och sömlös elektronisk interaktion. 

EIDAS-förordningen:

  • se till att människor och företag kan använda sina egna nationella system för elektronisk identifiering för att få tillgång till offentliga tjänster som finns tillgängliga online i andra EU-länder.
  • skapar en europeisk inre marknad för betrodda tjänster genom att se till att de kommer att arbeta över gränserna och ha samma rättsliga status som sina traditionella pappersbaserade motsvarigheter.

Endast genom att skapa säkerhet om dessa tjänsters rättsliga giltighet kommer företag och medborgare att använda sig av digitala interaktioner på ett naturligt sätt.

Översyn av regelverket för eIDAS

Europeiska kommissionen håller för närvarande på att utvärdera detta regelverk och höll ett öppet samråd mellan den 24 juli och den 2 oktober 2020. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på drivkrafter och hinder för utveckling och användning av betrodda tjänster och e-legitimation i Europa. I studien undersöktes också effekterna av alternativen för att skapa en digital EU-identitet. 

Kommissionen kommer att bedöma i vilken utsträckning eIDAS-ramen fortfarande är ändamålsenlig och ger de avsedda resultaten, resultaten och effekterna. Kommissionen kommer också att överväga om det är lämpligt att ändra förordningens tillämpningsområde eller dess särskilda bestämmelser, med beaktande av erfarenheterna från tillämpningen samt den tekniska utvecklingen, marknadsutvecklingen och den rättsliga utvecklingen.

Fördelar med eIDAS

EIDAS-förordningen medför fördelar för europeiska företag, medborgare och offentliga tjänster. Se infografiken nedan för att undersöka hur eIDAS kan gynna dig.

Med eIDAS har EU lyckats skapa de rätta grunderna och en tydlig rättslig ram för människor, företag och offentliga förvaltningar att säkert få tillgång till tjänster och genomföra transaktioner online med bara ett klick. Införandet av eIDAS innebär i själva verket högre säkerhet och större bekvämlighet för all onlineverksamhet, t.ex. att lämna in skattedeklarationer, registrera sig vid ett utländskt universitet, öppna ett bankkonto på distans, starta ett företag i en annan medlemsstat, autentisera internetbetalningar, budgivning via internet och mycket mer.

Läs mer

Översikt

Betrodda tjänster

EU har infört regler för att stärka betrodda tjänster och se till att vår onlineverksamhet är säker i hela EU.

Fördjupning

Upptäck eIDAS

Dra nytta av gränsöverskridande affärsmöjligheter för att öka effektiviteten och säkerheten i ditt företag och förbättra användarupplevelsen.

Läs om eIDAS

Kunskaps- och inlärningsprogrammet för eIDAS ger företag information och hjälp när det gäller användningen av elektronisk identifiering (eID) och betrodda tjänster.

EIDAS-observatoriet

EIDAS-observatoriet är en grupp intressenter som diskuterar frågor som rör eIDAS-förordningen och underlättar gränsöverskridande betrodda tjänster och e-legitimation.

Se också

EU:s förtroendemärke

EU:s förtroendemärke berättar för användarna att de kan lita på en viss tjänst online för att utföra sina onlinetransaktioner på ett säkert, bekvämt och säkert sätt.