Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

rozporządzenie eIDAS

eIDAS jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym bezpieczne transakcje transgraniczne.

    Osoby korzystające z komputera w zaufany sposób

Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS) stanowi krok milowy w kierunku stworzenia przewidywalnego otoczenia regulacyjnego. Rozporządzenie eIDAS pomoże przedsiębiorstwom, obywatelom i organom publicznym w prowadzeniu bezpiecznych i sprawnych interakcji elektronicznych. 

Rozporządzenie eIDAS:

  • zapewnia obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość korzystania z własnych krajowych systemów identyfikacji elektronicznej (eID) w celu uzyskania dostępu do usług publicznych dostępnych online w innych krajach UE;
  • tworzy europejski rynek wewnętrzny usług zaufania poprzez zapewnienie, że będą one działać ponad granicami i mieć taki sam status prawny jak ich tradycyjne odpowiedniki papierowe.

Tylko dzięki zapewnieniu pewności co do ważności prawnej tych usług przedsiębiorstwa i obywatele będą naturalnie korzystać z interakcji cyfrowych.

Przegląd ram regulacyjnych eIDAS

Komisja Europejska dokonuje obecnie oceny tych ram regulacyjnych i przeprowadziła otwarte konsultacje w dniach od 24 lipca do 2 października 2020 r. Celem konsultacji było zebranie informacji zwrotnych na temat czynników wpływających na rozwój i wykorzystanie usług zaufania i identyfikacji elektronicznej w Europie oraz barier utrudniających rozwój i korzystanie z nich. W badaniu przeanalizowano również wpływ wariantów na stworzenie unijnej tożsamości cyfrowej. 

Komisja oceni, w jakim stopniu ramy eIDAS pozostają adekwatne do zakładanych celów, zapewniając zamierzone wyniki, wyniki i wpływ. Komisja rozważy również, czy należy zmienić zakres rozporządzenia lub jego przepisy szczegółowe, biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas stosowania oraz zmiany technologiczne, rynkowe i prawne.

Korzyści z eIDAS

Rozporządzenie eIDAS przynosi korzyści europejskim przedsiębiorstwom, obywatelom i służbom rządowym. Zapoznaj się z poniższymi infografikami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób eIDAS może Ci przynieść korzyści.

Dzięki eIDAS UE zdołała ustanowić odpowiednie podstawy i jasne ramy prawne dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznych, aby zapewnić bezpieczny dostęp do usług i przeprowadzać transakcje online za pomocą jednego kliknięcia. Wprowadzenie systemu eIDAS oznacza bowiem większe bezpieczeństwo i większą wygodę dla każdej działalności online, takie jak składanie deklaracji podatkowych, rejestrowanie się na zagranicznym uniwersytecie, zdalne otwieranie rachunku bankowego, zakładanie działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim, uwierzytelnianie płatności internetowych, składanie ofert w trybie online i wiele innych.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Usługi zaufania

UE wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie usług zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności online w całej UE.

Szczegółowe wyjaśnienia

Odkryj eIDAS

Skorzystaj z transgranicznych możliwości biznesowych, aby zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo Twojej firmy i poprawić wrażenia użytkownika.

Dowiedz się więcej o eIDAS

Program wiedzy i uczenia się eIDAS zapewnia przedsiębiorstwom informacje i pomoc w zakresie korzystania z identyfikacji elektronicznej (eID) i usług zaufania.

Obserwatorium EIDAS

Obserwatorium eIDAS to grupa zainteresowanych stron, które omawiają kwestie związane z rozporządzeniem eIDAS i ułatwiają transgraniczne usługi zaufania i identyfikację elektroniczną.

Zobacz też

Unijny znak zaufania

Unijny znak zaufania mówi użytkownikom, że mogą ufać pewnej usłudze online, aby przeprowadzać swoje transakcje online w bezpieczny, wygodny i bezpieczny sposób.