Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Juurdepääs audiovisuaalsele sisule ja selle kättesaadavus kogu ELis

Komisjon peab audiovisuaalsektoriga dialoogi, et parandada audiovisuaalse sisu kättesaadavust ja kättesaadavust kogu ELis.

Audiovisuaalse sisu kättesaadavust ja kättesaadavust käsitlev dialoog on meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava oluline osa, mille eesmärk on toetada meedia- ja audiovisuaalsektori taastumist ja ümberkujundamist.

Pärast kõrgetasemelist ümarlauda volinik Bretoniga korraldab komisjon mitmeid sidusrühmade kohtumisi, kus osalevad audiovisuaalsektori ja tarbijaorganisatsioonide esindajad. Esimene istung toimus 9. novembril 2021, kus komisjon tutvustas dialoogi eesmärke ja korraldust. Vaata osalejate täielikku nimekirja (.pdf)

Dialoog peaks aitama leida konkreetseid tööstusharu juhitavaid lahendusi, et suurendada veebis kättesaadavate audiovisuaalteoste arvu ja mitmekesisust igas liikmesriigis ning hõlbustada tarbijate juurdepääsu audiovisuaalsele sisule kogu ELis. Dialoogi koosolekutel on esindatud audiovisuaalsektori eri segmendid, sealhulgas autorid, tootjad, levitajad, ringhäälinguorganisatsioonid, televisioonioperaatorid, sõltumatud ja ülemaailmsed videoteenuste osutajad, filmifondid ja tarbijaorganisatsioonid.

Koosolekute aruanded ja ettekanded

Esimene kohtumine

Teine koosolek

Kolmas koosolek

Kirjalikud kaastööd

2022. aasta juunis kirjutas komisjon dialoogis osalejatele, paludes neil esitada ettepanekud konkreetsete meetmete või tegevuskava kohta, milles esitatakse meetmed, mida nad kavatsevad võtta, et aidata parandada audiovisuaalteoste kättesaadavust internetis ja piiriülest juurdepääsu kogu ELis. Komisjoni talitused on seni saanud järgmised vastused:

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava

Meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava eesmärk on edendada Euroopa meediat ning aidata säilitada Euroopa kultuurilist ja tehnoloogilist autonoomiat digikümnendil.

Vaata lisaks

Algatus „Uudised“

Vaba, elujõuline ja pluralistlik meediakeskkond on keskse tähtsusega kodanike teavitamisel, võimu hoidmisel ning avatud ja demokraatlike ühiskondade tugevdamisel.

Audiovisuaal- ja uudistemeedia rahastamisvõimaluste vahend

Interaktiivse kaardistamisvahendi eesmärk on hõlbustada juurdepääsu ELiga seotud rahalise toetuse mehhanismidele. See sisaldab teavet nii audiovisuaal- kui ka uudistemeedia sektori üksuste rahastamisvõimaluste kohta. See aitab meediaturu osalistel kindlaks teha ja taotleda kõige...