Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Excellence: Varmistetaan, että tekoäly toimii ihmisten hyväksi

Komissio on sitoutunut varmistamaan, että tekoäly toimii ihmisten hyväksi edistämällä digitaalisia taitoja ja edistämällä ihmiskeskeistä lähestymistapaa tekoälyyn maailmanlaajuisesti.

  Kuplia, joissa on kuvia digitaalisia teknologioita käyttävistä ihmisistä

Tekoälyteknologiat tarjoavat mahdollisuuden edistää Euroopan talouskasvua ja kilpailukykyä. Ne tarjoavat myös mahdollisuuksia parantaa EU:n kansalaisten elämää terveyden, maatalouden, koulutuksen, työllisyyden, energian, liikenteen ja turvallisuuden kehityksen avulla.

Tekoälyn pitäisi toimia ihmisten hyväksi, ja ihmisten olisi voitava luottaa tekoälyteknologiaan. EU:n on siis varmistettava, että kehitetty ja markkinoille saatettu tekoäly on ihmiskeskeistä, kestävää, turvallista, osallistavaa ja luotettavaa. Ehdotetuissa keskeisissä toimissa keskitytään seuraaviin:

 • kykyjen vaaliminen ja tekoälytaitojen parantaminen
 • poliittisen kehyksen kehittäminen tekoälyjärjestelmiin kohdistuvan luottamuksen turvaamiseksi
 • edistetään EU:n visiota kestävästä ja luotettavasta tekoälystä maailmassa

Kykyjen vaaliminen ja taitojen parantaminen

Digitaaliset taidot ovat uskomattoman tärkeitä, kun Eurooppa siirtyy digitaaliselle vuosikymmenelle. EU tarvitsee tekoälyyn erikoistuneita ammattilaisia pysyäkseen kilpailukykyisinä maailmanlaajuisesti, ja sen olisi varmistettava yleisesti korkeatasoinen tietojenkäsittelytaito, jotta vältetään työmarkkinoiden polarisoituminen.

Tämän saavuttamiseksi komissio aikoo

 • tuetaan harjoittelujaksoja digitaalisilla aloilla kiinnittäen enemmän huomiota tekoälytaitoihin. Harjoittelussa olisi noudatettava syrjimättömyyden ja sukupuolten tasa-arvon periaatetta digitaalisen koulutuksen ohjelman mukaisesti.
 • käynnistää ehdotuspyynnön Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan kuuluvista erityiskoulutusohjelmista ja -kursseista keskeisillä aloilla
 • tuetaan tekoälyn huippuosaamiskeskusten verkostoja lahjakkuuksien säilyttämiseksi ja tohtorinkoulutusohjelmien ja tekoälymoduulien kehittämiseksi Horisontti Eurooppa -ohjelmassa
 • Marie Skłodowska-Curie -toimien mukaiset tohtoriverkostot, tohtorintutkinnon jälkeiset apurahat ja henkilöstövaihtohankkeet tekoälyssä
 • tuetaan uusien taitojen kehittämistä osaamisohjelman puitteissa

Toimintapoliittisen kehyksen kehittäminen tekoälyjärjestelmiin kohdistuvan luottamuksen varmistamiseksi

Luottamus on olennaisen tärkeää tekoälyn käyttöönoton helpottamiseksi. Komissio on kehittänyt tekoälyyn sovellettavaa eurooppalaista lähestymistapaa ohjaavia keskeisiä periaatteita, joissa otetaan huomioon tekoälyteknologioiden sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Niihin kuuluu ihmiskeskeinen tapa kehittää ja käyttää tekoälyä, EU:n arvojen ja perusoikeuksien, kuten syrjimättömyyden, yksityisyyden ja tietosuojan, suojelu sekä resurssien kestävä ja tehokas käyttö.

Komissio ehdottaa useita toimenpiteitä ja lainsäädäntötoimia, joilla edistetään luottamusta tekoälyyn. Näitä ovat muun muassa:

 • ehdotus tekoälyn horisontaaliseksi kehykseksi, jossa keskitytään turvallisuuteen ja tekoälyteknologioihin liittyvien perusoikeuksien kunnioittamiseen
 • EU:n toimenpiteet vastuukehyksen mukauttamiseksi uuden teknologian, tekoäly mukaan luettuna, haasteisiin
 • voimassa olevan alakohtaisen turvallisuuslainsäädännön tarkistukset
 • tekoälyä hyödyntävät turvallisuuskeskukset, jotka toimivat EU:n ”CyberShieldinä”, pystyvät havaitsemaan kyberhyökkäyksen merkkejä riittävän varhaisessa vaiheessa ja mahdollistamaan ennakoivat toimet

Komissio jatkaa yhteistyötä sidosryhmien ja organisaatioiden kanssa, mukaan lukien EU:n virastot ja standardointiorganisaatiot, luotettavan tekoälyn rakentamiseksi.

Edistetään EU:n visiota kestävästä ja luotettavasta tekoälystä maailmassa

Kuten digitaalisessa kompassissa todetaan: eurooppalainen tapa digitaalista vuosikymmentä varten, Euroopan toimet kansainvälisellä näyttämöllä ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä koskee myös tekoälyä, koska tämän teknologian riskit ja haasteet ylittävät kansalliset ja mantereen rajat.

Komissio edistää ihmiskeskeistä lähestymistapaa tekoälyyn maailmanlaajuisella tasolla ja kannustaa hyväksymään tekoälyä koskevia maailmanlaajuisia sääntöjä ja standardeja sekä vahvistaa yhteistyötä samanmielisten maiden ja sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoja komission työstä edistää tekoälyä koskevaa lähestymistapaansa maailmanlaajuisesti löytyy ihmiskeskeisen tekoälyn kansainvälisestä tavoitteesta.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Coordinated Plan on Artificial Intelligence

The Coordinated Plan on Artificial Intelligence aims to accelerate investment in AI, act on AI strategies and programmes and align AI policy to avoid fragmentation in Europe.

Katso myös