Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Excellence: Se till att AI fungerar för människor

Kommissionen är fast besluten att se till att AI fungerar för människor genom att främja digitala färdigheter och främja en människocentrerad strategi för AI globalt.

  Bubblor med ögonblicksbilder av människor som använder digital teknik

AI-teknik erbjuder potential att främja Europas ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. De erbjuder också möjligheter att förbättra EU-medborgarnas liv genom utvecklingen inom hälsa, jordbruk, utbildning, sysselsättning, energi, transport, säkerhet med mera.

AI bör fungera för människor och människor bör kunna lita på AI-teknik. Därför måste EU se till att AI som utvecklas och släpps ut på marknaden i EU är människocentrerad, hållbar, säker, inkluderande och tillförlitlig. De viktigaste föreslagna åtgärderna är inriktade på följande:

 • vårda talanger och förbättra AI-färdigheter
 • utveckla en politisk ram för att säkra förtroendet för AI-system
 • främja EU:s vision om hållbar och tillförlitlig AI i världen

Vårda talanger och förbättra färdigheterna

Digitala färdigheter är oerhört viktiga när Europa går in i det digitala decenniet. EU behöver yrkesverksamma med specialiserad AI-kompetens för att förbli konkurrenskraftiga globalt och bör säkerställa en hög nivå av datorkunskaper i allmänhet för att undvika polarisering på arbetsmarknaden.

För att bidra till detta kommer kommissionen att göra följande:

 • stödja praktik inom digitala områden, med ökat fokus på AI-kompetens. Praktikplatser bör följa principen om icke-diskriminering och jämställdhet i enlighet med programmet för digital utbildning.
 • utlysa en ansökningsomgång för specialiserade utbildningsprogram och kurser på nyckelområden inom programmet för ett digitalt Europa
 • stödja nätverk av kompetenscentrum för AI för att behålla talanger och utveckla doktorandprogram och AI-moduler inom programmet Horisont Europa
 • fondnätverk för doktorander, stipendier efter doktorsexamen och projekt för utbyte av personal inom AI inom ramen för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna
 • stödja utvecklingen av nya färdigheter inom ramen för kompetensagendan

Utveckla en politisk ram för att säkerställa förtroende för AI-system

Förtroende är avgörande för att underlätta spridningen av AI. Kommissionen har utarbetat centrala principer för att vägleda den europeiska strategin för AI som tar hänsyn till de sociala och miljömässiga effekterna av AI-teknik. De omfattar ett människocentrerat sätt att utveckla och använda AI, skydd av EU:s värden och grundläggande rättigheter såsom icke-diskriminering, integritet och dataskydd samt en hållbar och effektiv resursanvändning.

Kommissionen föreslår ett antal åtgärder och lagstiftningsåtgärder för att främja förtroendet för AI. Dessa inkluderar:

 • ett förslag till en övergripande ram för AI, med fokus på säkerhet och respekt för de grundläggande rättigheter som är specifika för AI-teknik
 • EU:s åtgärder för att anpassa ansvarsramen till utmaningarna med ny teknik, inklusive AI
 • översyn av befintlig sektorsspecifik säkerhetslagstiftning
 • säkerhetscentraler, som drivs av AI, för att fungera som en ”cyberShield” för EU, som kan upptäcka tecken på en cyberattack tillräckligt tidigt och möjliggöra proaktiva åtgärder

Kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med berörda parter och organisationer, däribland EU:s byråer och standardiseringsorganisationer, för att bygga upp tillförlitlig AI.

Främja EU:s vision om hållbar och tillförlitlig AI i världen

Som beskrivs i den digitala kompassen: den europeiska vägen för det digitaladecenniet, EU:s åtgärder på den internationella arenan är viktigare än någonsin. Detta inkluderar AI, eftersom riskerna och utmaningarna med denna teknik går utöver nationella och kontinentala gränser.

Kommissionen kommer att främja sin människocentrerade strategi för AI på den globala arenan och uppmuntra antagandet av globala regler och standarder för AI samt stärka samarbetet med likasinnade länder och intressenter. 

Du kan läsa mer om kommissionens arbete för att främja sin strategi för AI globalt på den internationella uppsökande sidan för människocentrerad AI.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringar i AI, genomföra AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att förhindra fragmentering inom Europa.

Se också

AI Excellence blomstrar från labbet till marknaden

Meddelandet om att främja nystartade företag och innovation inom tillförlitlig AI innehåller konkreta gemensamma åtgärder för kommissionen och medlemsstaterna för att skapa globalt ledarskap när det gäller tillförlitlig AI.