Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Excelentnosť AI: Zabezpečenie toho, aby umelá inteligencia fungovala pre ľudí

Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby umelá inteligencia fungovala pre ľudí podporovaním digitálnych zručností a presadzovaním prístupu k umelej inteligencii zameraného na človeka na celom svete.

  Bubliny so snímkami ľudí využívajúcich digitálne technológie

Technológie umelej inteligencie ponúkajú potenciál na podporu hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti Európy. Ponúkajú tiež príležitosti na zlepšenie života občanov EÚ prostredníctvom vývoja v oblasti zdravia, poľnohospodárstva, vzdelávania, zamestnanosti, energetiky, dopravy, bezpečnosti a ďalších.

Umelá inteligencia by mala pracovať pre ľudí a ľudia by mali byť schopní dôverovať technológiám umelej inteligencie. EÚ preto musí zabezpečiť, aby umelá inteligencia vyvíjaná a uvádzaná na trh v EÚ bola zameraná na človeka, udržateľná, bezpečná, inkluzívna a dôveryhodná. Kľúčové navrhované opatrenia sa zameriavajú na:

 • podpora talentov a zlepšovanie zručností v oblasti umelej inteligencie
 • vytvorenie politického rámca na zabezpečenie dôvery v systémy umelej inteligencie
 • podpora vízie EÚ v oblasti udržateľnej a dôveryhodnej umelej inteligencie vo svete

Rozvíjanie talentov a zlepšovanie zručností

Digitálne zručnosti sú neuveriteľne dôležité pri prechode Európy do digitálneho desaťročia. EÚ potrebuje odborníkov so špecializovanými zručnosťami v oblasti umelej inteligencie, aby si udržala globálnu konkurencieschopnosť, a mala by zabezpečiť vysokú úroveň počítačových zručností vo všeobecnosti, aby sa zabránilo polarizácii trhu práce.

S cieľom pomôcť dosiahnuť tento cieľ Komisia:

 • podporovať stáže v digitálnych oblastiach s väčším dôrazom na zručnosti v oblasti umelej inteligencie. Stáže by sa mali riadiť zásadou nediskriminácie a rodovej rovnosti, ako sa uvádza v programe digitálneho vzdelávania.
 • vyhlásiť výzvu na špecializované vzdelávacie programy a kurzy v kľúčových oblastiach v rámci programu Digitálna Európa
 • podporovať siete centier excelentnosti v oblasti umelej inteligencie s cieľom udržať si talent a rozvíjať doktorandské programy a moduly umelej inteligencie v rámci programu Horizont Európa
 • financovanie doktorandských sietí, postdoktorandských štipendií a projektov výmeny zamestnancov v oblasti umelej inteligencie v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie
 • podpora rozvoja nových zručností v rámci programu v oblasti zručností

Vytvorenie politického rámca na zabezpečenie dôvery v systémy umelej inteligencie

Dôvera je nevyhnutná na uľahčenie zavádzania umelej inteligencie. Komisia vypracovala kľúčové zásady na usmernenie európskeho prístupu k umelej inteligencii, ktoré zohľadňujú sociálny a environmentálny vplyv technológií umelej inteligencie. Zahŕňajú spôsob rozvoja a využívania umelej inteligencie zameraný na človeka, ochranu hodnôt a základných práv EÚ, ako je nediskriminácia, ochrana súkromia a údajov a udržateľné a efektívne využívanie zdrojov.

Komisia navrhuje niekoľko opatrení a legislatívnych opatrení na posilnenie dôvery v umelú inteligenciu. Patria medzi ne:

 • návrh horizontálneho rámca pre umelú inteligenciu so zameraním na bezpečnosť a dodržiavanie základných práv špecifických pre technológie umelej inteligencie
 • Opatrenia EÚ, ktorými sa rámec zodpovednosti prispôsobuje výzvam nových technológií vrátane umelej inteligencie
 • revízie existujúcich odvetvových právnych predpisov v oblasti bezpečnosti
 • bezpečnostné operačné centrá poháňané umelou inteligenciou, aby mohli pôsobiť ako „CyberShield“ pre EÚ, schopné dostatočne včas odhaliť príznaky kybernetického útoku a umožniť proaktívnu činnosť

Komisia bude naďalej spolupracovať so zainteresovanými stranami a organizáciami vrátane agentúr EÚ a organizácií, ktoré stanovujú normy, s cieľom vybudovať dôveryhodnú umelú inteligenciu.

Podpora vízie EÚ v oblasti udržateľnej a dôveryhodnej umelej inteligencie vo svete

Ako sa uvádza v digitálnom kompase: Európsky spôsob pre digitálne desaťročie, opatrenia Európy na medzinárodnej scéne sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. To zahŕňa umelú inteligenciu, keďže riziká a výzvy tejto technológie presahujú vnútroštátne a kontinentálne hranice.

Komisia bude podporovať svoj prístup k umelej inteligencii zameraný na človeka na celosvetovej scéne a podporí prijatie globálnych pravidiel a noriem v oblasti umelej inteligencie, ako aj posilní spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi krajinami a zainteresovanými stranami. 

Viac informácií o práci Komisie na propagácii jej prístupu k umelej inteligencii na celosvetovej úrovni na medzinárodnej stránke zameranej na umelú inteligenciu zameranú na človeka.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie

Cieľom koordinovaného plánu pre umelú inteligenciu je urýchliť investície do umelej inteligencie, konať v oblasti stratégií a programov umelej inteligencie a zosúladiť politiku umelej inteligencie s cieľom zabrániť fragmentácii v Európe.

Pozri aj

AI excelentnosť prekvitá z laboratória na trh

V koordinovanom pláne pre umelú inteligenciu sa predkladá konkrétny súbor spoločných opatrení pre Európsku komisiu a členské štáty s cieľom vytvoriť globálne vedúce postavenie v oblasti dôveryhodnej umelej inteligencie.