Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n digitaalisen identiteetin lompakkopilotti

Laajamittaisissa pilottihankkeissa testataan EU:n digitaalisen identiteetin lompakon perustana olevan yhteisen välineistön teknisiä eritelmiä.

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

EU:n digitaalisen identiteetin lompakot

EU:n digitaalinen identiteetti Wallet on suunniteltu käteväksi ja turvalliseksi tavaksi, jolla Euroopan kansalaiset ja yritykset voivat todentaa identiteettinsä käyttämällä digitaalista tunnistetta sekä julkisen että yksityisen sektorin vuorovaikutuksessa. Käyttäjät voivat tallentaa erilaisia digitaalisia asiakirjoja lompakkoon, jotka vaihtelevat akateemisista tunnisteista kuljetuspasseihin, ja käyttää niitä kirjautumiseen yksityisille alustoille, kuten sosiaalisiin verkostoihin. Tämä lähestymistapa on turvallisempi ja käyttäjäystävällisempi kuin useiden salasanojen hallinta.

Yhdellä napsautuksella yksilöt voivat itsevarmasti välittää tiettyjä tietoja varmennetuille tahoille paljastaen vain tarvittavat tiedot – kuten iän tai kansalaisuuden – ja pidättäen samalla lisää henkilötietoja. Tämä minimoi henkilökohtaisen profiloinnin riskin ja antaa käyttäjille itsemääräämisoikeuden henkilökohtaisiin tietoihin, jotka eivät ole saavutettavissa konkreettisilla asiakirjoilla.

EU:n digitaalisen identiteetin lompakko helpottaa tiedonvaihtoa yksittäisen henkilön EU-maan sisällä ja muiden jäsenvaltioiden välillä.

Vuonna 2023 Euroopan unioni käynnisti neljä merkittävää pilottiohjelmaa EU:n digitaalisen identiteetin lompakon arvioimiseksi ennen sen virallista käyttöönottoa jäsenvaltioissa. Neljä laaja-alaista pilottihanketta kerää palautetta EU:n digitaalisen identiteetin lompakkoa koskevista vaatimuksista ja auttaa kehittämään yhteistä välineistöä ja varmistamaan turvallisen käyttöönoton.

Lompakko Prototyyppi

Komissio toimittaa EU:n digitaalisen identiteetin lompakon (EUDI) prototyypin, joka on eurooppalaisen digitaalista identiteettiä koskevan asetuksen vaatimusten mukainen. Prototyyppi hankittiin Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa, ja sesisältää koodikirjastot ja näytesovelluksen. Se toimii testausalustana, jonka avulla voidaan tarkentaa ja validoida Arkkitehtuuri- ja viitekehyksessä esitettyjä eritelmiä.

Laajamittaisten pilottien sarja, joka ulottuu eri aloille – kuten rahoituspalveluihin, koulutukseen ja kuljetukseen – tarjoaa korvaamattomia oivalluksia ja antaa palautetta lompakon reaalimaailman toimivuudesta ja käytettävyydestä. EU:n digitaalisen identiteetin lompakon avoimen lähdekoodin avulla varmistetaan, että perusteellisestitarkastetut resurssit ovat yleisön saatavilla, jolloin jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat kehittää oman digitaalisen lompakkonsa.

Alkuperäinen versio viitetoteutuksesta on saatavilla Githubissa yhdessäArkkitehtuurin ja viitekehyksen kanssa.

Suuret mittakaavalentäjät

Toukokuussa 2023 käynnistettiinneljä laajamittaista pilottihanketta, joiden tavoitteena oli testata EU:n digitaalisen identiteetin lompakkoa ja varmistaa sen turvallinen ja sujuva käyttöönotto. Pilottihankkeisiin osallistuu noin 360 yhteisöä, mukaan lukien yksityiset yritykset ja viranomaiset 26 jäsenvaltiosta, Norjasta, Islannista ja Ukrainasta. Jokainen pilottihanke on jäsennelty konsortioksi, jossa yhdistyvät sekä julkisen että yksityisen sektorin asiantuntemus EU:ssa ja Euroopan komission myöntämä yhteisrahoitus. Pilotteja ohjaavat eIDAS-asiantuntijaryhmän laatimat tekniset eritelmät. Pilottihankkeiden on tarkoitus jatkua vuoteen 2025 asti.

Pilottihankkeessa testataan tarkasti EU:n digitaalisen identiteetin lompakkoa useissa yleisissä skenaarioissa, joita eurooppalaiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään. He keräävät myös palautetta lompakon referenssitoteutuksesta. Näistä testeistä saatuja tietoja levitetään EU:n digitaalisen identiteetin lompakon turvallisuuden, yhteentoimivuuden ja yleisen suunnittelun parantamiseksi.

Neljä laajamittaista pilottihanketta:

 • EU:n digitaalisen identiteetin lompakkokonsortio (EWC) on yhteinen pyrkimys hyödyntää ehdotetun EU:n digitaalisen identiteetin etuja digitaalisten matkustustodistusten muodossa kaikissa jäsenvaltioissa. Eurooppalainen yritysneuvosto aikoo hyödyntää viitelompakkosovellusta digitaalisiin matkustustodistuksiin liittyvien käyttötarkoitusten mahdollistamiseksi.
 • Potentiaalin tavoitteena on edistää innovointia, yhteistyötä ja kasvua kuudella digitaalisen identiteetin alalla – valtion palveluissa, pankkitoiminnassa, televiestinnässä, mobiiliajokorteissa, sähköisissä allekirjoituksissa ja terveydenhuollossa.
 • NOBID on joukko Pohjoismaita ja Baltian maita, jotka yhdessä Italian ja Saksan kanssa testaavat EU:n digitaalisen identiteetin lompakon käyttöä tuotteiden ja palveluiden maksujen hyväksymiseen.
 • DC4EU tarjoaa konkreettista tukea koulutus- ja sosiaaliturva-alan julkiselle ja yksityiselle sektorille ottamalla käyttöön ja hyödyntämällä uusinta Euroopan laajuista yhteentoimivaa digitaalipalveluinfrastruktuuria ja integroimalla ne rajat ylittävään luottamuskehykseen.

Pilottihankkeessa selvitetään erityisesti, miten digitaalinen lompakko voi tarjota ratkaisuja seuraavilla 11 osa-alueella:

 1. Julkisten palvelujen käyttö: Suojattu pääsy digitaalisiin julkisiin palveluihin, kuten passin tai ajokortin hakeminen, verojen hakeminen tai sosiaaliturvatietojen käyttö.
 2. Pankkitilin avaaminen: Käyttäjän henkilöllisyyden todentaminen verkkopankkitilin avaamisen yhteydessä, jolloin käyttäjän ei tarvitse antaa henkilökohtaisia tietojaan toistuvasti
 3. SIM-rekisteröinti: Henkilöllisyyden todistaminen etukäteen ja jälkikäteen maksettavia SIM-korttisopimuksia varten (rekisteröinti ja aktivointi), mikä vähentää matkaviestinverkko-operaattoreiden petoksia ja kustannuksia.
 4. Mobiiliajokortti: Mobiiliajokortin tallentaminen ja esittäminen sekä verkossa että fyysisessä vuorovaikutuksessa tällainen kuljettaja antaa ajokorttinsa tien puolella.
 5. Sopimustenallekirjoittaminen: Luodaan turvallisia digitaalisia allekirjoituksia sopimusten allekirjoittamiseksi verkossa ja poistetaan paperiasiakirjojen ja fyysisten allekirjoitusten tarve.
 6. Reseptien vaatiminen: Lääkemääräystä koskevien yksityiskohtaisten tietojen antaminen apteekeille ja lääkkeiden jakelun aloittaminen.
 7. Matkustaminen: Matkustusasiakirjoista (esim. passista, viisumista) saatujen tietojen esittäminen, mikä mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn lentokenttien turvatoimiin ja tulliin.
 8. Organisatoriset digitaaliset identiteetit: P on organisaation laillinen edustaja.
 9. Maksut: Käyttäjän henkilöllisyyden todentaminen, kun käynnistät maksun verkossa.
 10. Koulutuksen sertifiointi: Todistus hallussapidosta koulutustodistuksia varten, kuten tutkintotodistukset, tutkinnot ja todistukset, jotka helpottavat työn tai jatkokoulutuksen hakemista.
 11. Sosiaaliturvaetuuksiensaaminen: EU:n digitaalisen identiteetin lompakon avulla voidaan turvallisesti saada käyttäjän sosiaaliturvatietoja ja -etuuksia (esim. eläke, työkyvyttömyysetuudet). Sitä voidaan käyttää myös liikkumisvapauden helpottamiseen tallentamalla asiakirjoja, kuten eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Viimeisimmät uutiset

NEWS ARTICLE |
Kanada – Euroopan unionin digitaalinen kumppanuus

EU:n ja Kanadan digitaalinen kumppanuus ilmentää yhteistä visiota myönteisestä ja ihmiskeskeisestä digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta digitalisaation kiihtyessä ja geopoliittisessa epävarmuudessa.

NEWS ARTICLE |
Kerro mielipiteesi eurooppalaisesta yhteisiin kriteereihin perustuvasta kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmästä (EUCC)

Sertifiointi auttaa asiakkaita tekemään tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Kyberturvallisuuden alalla sertifiointi auttaa havaitsemaan ja poistamaan tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden, prosessien ja palvelujen tarpeettomia riskejä. Kaikkia EU:n kyberturvallisuussertifioinnista kiinnostuneita sidosryhmiä pyydetään nyt esittämään näkemyksensä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Sähköinen tunnistaminen

Sähköinen tunnistaminen (eID) on yksi välineistä, joilla varmistetaan turvallinen pääsy verkkopalveluihin ja tehdään sähköisistä maksutapahtumista turvallisempia.

Katso myös