Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pilotné vykonávanie peňaženky digitálnej identity EÚ

Rozsiahle pilotné projekty testujú technické špecifikácie spoločného súboru nástrojov, ktorý bude základom peňaženiek digitálnej identity EÚ.

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Peňaženky digitálnej identity EÚ

Múr digitálnej identity EÚje navrhnutý ako pohodlná a bezpečná metóda pre európskych občanov a podniky na autentifikáciu svojej identity pomocou ich digitálnej identifikácie pre interakcie verejného aj súkromného sektora. Používatelia môžu ukladať rôzne digitálne dokumenty v peňaženke, od akademických poverení až po prepravné preukazy a používať ich na prihlásenie do súkromných platforiem, ako sú sociálne siete. Tento prístup je bezpečnejší a užívateľsky prívetivý ako správa mnohých hesiel.

Jediným kliknutím môžu jednotlivci s istotou prenášať konkrétne informácie overeným subjektom, pričom zverejňujú len potrebné údaje – ako je vek alebo štátna príslušnosť – a zároveň zadržiavajú ďalšie osobné údaje. Tým sa minimalizuje riziko osobného profilovania a udeľuje používateľom suverenita nad osobnými informáciami, čo je nedosiahnuteľné hmatateľnými dokumentmi.

Peňaženka digitálnej identity EÚ uľahčí výmenu informácií v rámci domovského členského štátu EÚ a medzi ostatnými členskými štátmi.

V roku 2023 Európska únia iniciovala štyri hlavné pilotné programy na hodnotenie peňaženky digitálnej identity EÚ pred jej oficiálnym zavedením do členských štátov. Štyri rozsiahle pilotné projekty zhromažďujú spätnú väzbu o požiadavkách na peňaženku digitálnej identity EÚ, pomáhajú pri vývoji spoločného súboru nástrojov a zabezpečujú bezpečné zavedenie.

Prototyp peňaženky

Komisia poskytne prototyp peňaženky digitálnej identity EÚ (EUDI) v súlade s požiadavkami nariadenia o európskej digitálnej identite. Prototyp bol obstaraný v rámciprogramu Digitálna Európaa zahŕňa knižnice kódov a vzorovú aplikáciu. Slúži ako testovacia základňa, ktorá umožňuje zdokonalenie a validáciu špecifikácií načrtnutých v architektúre a referenčnom rámci.

Séria veľkých pilotných projektov zahŕňajúcich rôzne sektory – vrátane finančných služieb, vzdelávania a dopravy – ponúka neoceniteľné poznatky a poskytuje spätnú väzbu o funkčnosti a použiteľnosti peňaženky v reálnom svete. Peňaženka digitálnej identity sotvoreným zdrojovým kódom zabezpečuje, že dôkladne preverené zdroje budú prístupné verejnosti, čo členským štátom a zainteresovaným stranám umožní vytvoriť si vlastnú digitálnu peňaženku.

Počiatočná verzia referenčnej implementácie je k dispozícii na portáli Githubspolu s architektúrou a referenčným rámcom.

Piloti veľkých rozmerov

V máji 2023 sa začali štyri rozsiahle pilotné projektys cieľom otestovať peňaženku digitálnej identity EÚ a zabezpečiť jej bezpečné a bezproblémové zavedenie. Tieto pilotné projekty zahŕňajú približne 360 subjektov vrátane súkromných spoločností a verejných orgánov z 26 členských štátov, Nórska, Islandu a Ukrajiny. Každý pilotný projekt je štruktúrovaný ako konzorcium, ktoré spája odborné znalosti verejného aj súkromného sektora v rámci EÚ so spolufinancovaním z grantov Európskej komisie. Pilotné projekty sa riadia technickými špecifikáciami vypracovanými expertnou skupinou eIDAS. Tieto pilotné projekty by mali pokračovať do roku 2025.

Pilotné projekty dôsledne testujú peňaženku digitálnej identity EÚ v celom rade spoločných scenárov, s ktorými sa Európania stretávajú v každodennom živote. Zbierajú aj spätnú väzbu o referenčnej implementácii peňaženky. Poznatky z týchto testov sa budú šíriť s cieľom zvýšiť bezpečnosť, interoperabilitu a celkový návrh peňaženky digitálnej identity EÚ.

Štyri rozsiahle pilotné projekty:

Piloti konkrétne skúmajú, ako môže digitálna peňaženka poskytnúť riešenia v týchto 11 oblastiach:

 1. Prístup k vládnym službám: Zabezpečený prístup k digitálnym verejným službám, ako je žiadosť o pas alebo vodičský preukaz, podávanie daní alebo prístup k informáciám o sociálnom zabezpečení.
 2. Otvorenie bankového účtu: Overenie totožnosti používateľa pri otvorení online bankového účtu, odstránenie potreby používateľa opakovane poskytovať svoje osobné údaje
 3. RegistráciaSIM: Doklad totožnosti na účely zmlúv o predplatených SIM karte a po nich (registrácia a aktivácia), zníženie podvodov a nákladov pre prevádzkovateľov mobilných sietí.
 4. Mobilný vodičský preukaz: Ukladanie a prezentácia mobilného vodičského preukazu v online aj fyzických interakciách, ako je vodič, ktorý poskytuje svoj vodičský preukaz na strane cesty.
 5. Podpisovanie zmlúv: Vytvorenie bezpečných digitálnych podpisov pre podpisovanie zmlúv online, čím sa eliminuje potreba papierových dokumentov a fyzických podpisov.
 6. Reklamácia predpisov: Poskytovanie podrobností o predpisovaní lekárňami a iniciovanie vydávania lekárskych výrobkov.
 7. Cestovanie: Predkladanie informácií z cestovných dokladov (napr. pas, víza), ktoré umožňujú rýchly a jednoduchý prístup pri prechode cez letiskovú bezpečnosť a colné orgány.
 8. Organizačné digitálne identity: Proving ste oprávneným zástupcom organizácie.
 9. Platby: Overenie totožnosti používateľa pri iniciovaní platby online.
 10. Certifikáciavzdelávania: Doklad o držaní dokladov o vzdelaní, ako sú diplomy, tituly a osvedčenia, ktoré uľahčujú uchádzanie sa o zamestnanie alebo ďalšie vzdelávanie.
 11. Prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia: Peňaženku digitálnej identity EÚ možno použiť na bezpečný prístup k informáciám a dávkam sociálneho zabezpečenia používateľa (napr. dôchodok, dávky v invalidite). Môže sa použiť aj na uľahčenie slobody pohybu ukladaním dokumentov, ako je európsky preukaz zdravotného poistenia.

Najnovšie správy

NEWS ARTICLE |
Digitálne partnerstvo medzi Kanadou a Európskou úniou

Digitálne partnerstvo medzi EÚ a Kanadou odráža spoločnú víziu pozitívneho digitálneho hospodárstva a spoločnosti zameranej na človeka v kontexte urýchlenia digitálnej transformácie a geopolitickej neistoty.

NEWS ARTICLE |
Vyjadrite svoj názor na európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti založený na spoločných kritériách (EUCC)

Certifikácia pomáha zákazníkom prijímať informované rozhodnutia o svojich nákupoch. V oblasti kybernetickej bezpečnosti pomáha certifikácia odhaľovať a odstraňovať zbytočné riziká produktov, procesov a služieb IKT. Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem o certifikáciu kybernetickej bezpečnosti EÚ, sa teraz vyzývajú, aby vyjadrili svoje názory.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Elektronická identifikácia

Elektronická identifikácia (eID) je jedným z nástrojov na zaistenie bezpečného prístupu k online službám a na bezpečnejšie vykonávanie elektronických transakcií.

Pozri aj

Nariadenie o európskej digitálnej identite (EUDI)

Nariadenie o európskej digitálnej identite (EUDI) prinesie revolúciu v digitálnej identite v EÚ tým, že umožní vytvorenie univerzálnej, dôveryhodnej a bezpečnej európskej peňaženky digitálnej identity.

Proces súboru nástrojov digitálnej identity EÚ

Experti z členských štátov spolupracujú na vytvorení súboru nástrojov EÚ pre digitálnu identitu, ktorý ďalej zabezpečí vašu digitálnu identitu a vytvorí dôveru v online transakcie.