Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie pilotażowego portfela tożsamości cyfrowej UE

Projekty pilotażowe na dużą skalę testują specyfikacje techniczne wspólnego zestawu narzędzi, który będzie podstawą unijnych portfeli tożsamości cyfrowej.

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Unijne portfele tożsamości cyfrowej

Unijna ściana tożsamości cyfrowejzostała zaprojektowanajako wygodna i bezpieczna metoda uwierzytelniania tożsamości europejskich obywateli i przedsiębiorstw, wykorzystując swój identyfikator cyfrowy zarówno do interakcji z sektorem publicznym, jak i prywatnym. Użytkownicy mogą przechowywać różne dokumenty cyfrowe w portfelu, począwszy od poświadczeń akademickich po karnety transportowe, i używać ich do logowania się do prywatnych platform, takich jak sieci społecznościowe. Takie podejście jest bardziej bezpieczne i przyjazne dla użytkownika niż zarządzanie wieloma hasłami.

Za pomocą jednego kliknięcia osoby fizyczne mogą śmiało przekazywać określone informacje do zweryfikowanych podmiotów, ujawniając tylko niezbędne dane – takie jak wiek lub narodowość – przy jednoczesnym wstrzymaniu dodatkowych danych osobowych. Minimalizuje to ryzyko profilowania osobistego i daje użytkownikom suwerenność nad danymi osobowymi, co jest nieosiągalne dzięki materialnym dokumentom.

Unijny portfel tożsamości cyfrowej ułatwi wymianę informacji w obrębie rodzimego kraju UE oraz w innych państwach członkowskich.

W 2023 r. Unia Europejska zainicjowała cztery główne programy pilotażowe mające na celu ocenę unijnego portfela tożsamości cyfrowej przed jego oficjalnym wprowadzeniem do państw członkowskich. Cztery wielkoskalowe projekty pilotażowe gromadzą informacje zwrotne na temat wymogów dotyczących unijnego portfela tożsamości cyfrowej i pomagają w opracowaniu wspólnego zestawu narzędzi i zapewniają bezpieczne wdrożenie.

Prototyp portfela

Komisja przedstawi prototyp unijnego portfela tożsamości cyfrowej (EUDI) zgodnego z wymogami europejskiego rozporządzenia w sprawie tożsamości cyfrowej. Prototyp został zakupiony w ramachprogramu „ CyfrowaEuropa” iobejmuje biblioteki kodów i przykładową aplikację. Służy jako grunt testowy, pozwalając na udoskonalenie i walidację specyfikacji określonych w architekturze i ramach odniesienia.

Seria pilotów wielkoskalowych obejmujących różne sektory – w tym usługi finansowe, edukację i transport – oferuje nieocenioną wiedzę i zapewnia informacje zwrotne na temat funkcjonalności i użyteczności portfela. Otwartycharakterunijnego portfela tożsamości cyfrowej zapewniapubliczny dostępdo dokładnie zweryfikowanych zasobów, umożliwiając państwom członkowskim i zainteresowanym stronom opracowanie własnego portfela cyfrowego.

Początkowa wersja implementacji referencyjnej jest dostępna na Github,wraz z architekturą i ramą odniesienia.

Piloty wielkoskalowe

W maju 2023 r. uruchomiono cztery wielkoskalowe projekty pilotażowemające na celu przetestowanie unijnego portfela tożsamości cyfrowej i zapewnienie jego bezpiecznego i sprawnego wdrożenia. Projekty pilotażowe obejmują ok. 360 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa prywatne i organy publiczne z 26 państw członkowskich, Norwegii, Islandii i Ukrainy. Każdy projekt pilotażowy ma strukturę konsorcjum, które łączy wiedzę fachową zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego w UE, ze współfinansowaniem z dotacji Komisji Europejskiej. Piloci kierują sięspecyfikacjami technicznymi opracowanymi przez grupę ekspertów eIDAS. Te projekty pilotażowe mają być kontynuowane do 2025 r.

Piloci rygorystycznie testują unijny portfel tożsamości cyfrowej w szeregu wspólnych scenariuszy, z którymi Europejczycy spotykają się w swoim codziennym życiu. Zbierają również informacje zwrotne na temat referencyjnej implementacji portfela. Spostrzeżenia z tych testów będą rozpowszechniane w celu zwiększenia bezpieczeństwa, interoperacyjności i ogólnego projektu unijnego portfela tożsamości cyfrowej.

Cztery wielkoskalowe projekty pilotażowe:

 • KonsorcjumEU Digital Identity Wallet (EWC) jest wspólnym wysiłkiem na rzecz wykorzystania korzyści wynikających z proponowanej tożsamości cyfrowej UE w postaci cyfrowych poświadczeń podróży we wszystkich państwach członkowskich. Europejska rada zakładowa zamierza oprzeć się na aplikacji portfela referencyjnego, aby umożliwić korzystanie z cyfrowych poświadczeń podróży.
 • Potencjał ma na celu wspieranie innowacji, współpracy i wzrostu w sześciu sektorach tożsamości cyfrowej – usługach rządowych, bankowości, telekomunikacji, mobilnych prawach jazdy, podpisach elektronicznych i zdrowiu.
 • NOBID to grupa krajów nordyckich i bałtyckich, które wraz z Włochami i Niemcami będą pilotować korzystanie z unijnego portfela tożsamości cyfrowej do zatwierdzania płatności za produkty i usługi.
 • DC4EU zapewnia wymierne wsparcie sektorowi publicznemu i prywatnemu w sektorze edukacji i zabezpieczenia społecznego poprzez wdrażanie najnowocześniejszych transeuropejskich interoperacyjnych infrastruktur usług cyfrowych i dostęp do nich oraz ich integrację w transgranicznych ramach zaufania.

W szczególności piloci badają, w jaki sposób portfel cyfrowy może zapewnić rozwiązania w tych 11 obszarach:

 1. Dostęp do usług rządowych: Bezpieczny dostęp do cyfrowych usług publicznych, takich jak ubieganie się o paszport lub prawo jazdy, składanie deklaracji podatkowych lub dostęp do informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego.
 2. Otwarcie rachunku bankowego: Weryfikacja tożsamości użytkownika podczas otwierania konta bankowego online, eliminując konieczność wielokrotnego podania przez użytkownika jego danych osobowych
 3. RejestracjaSIM: Dowód tożsamości do celów umów o kartę SIM przedpłaconą i popłaconą (rejestracja i aktywacja), ograniczenie oszustw i kosztów ponoszonych przez operatorów sieci komórkowych.
 4. Prawo jazdy mobilnej: Przechowywanie i prezentacja mobilnego prawa jazdy w interakcjach online i fizycznych takich kierowców, którzy dostarczają swoje prawo jazdy po stronie drogi.
 5. Podpisanie umów: Tworzenie bezpiecznych podpisów cyfrowych do podpisywania umów online, eliminując potrzebę papierowych dokumentów i podpisów fizycznych.
 6. Ubieganie się o receptę: Dostarczanie szczegółowych informacji na temat recepty dla aptek i inicjowanie wydawania produktów medycznych.
 7. Podróże: Przedstawianie informacji z dokumentów podróży (np. paszportu, wizy), umożliwiających szybki i łatwy dostęp podczas przechodzenia przez ochronę lotniska i służby celne.
 8. Organizacyjne tożsamości cyfrowe: P. Będziesz prawowitym przedstawicielem organizacji.
 9. Płatności: Weryfikacja tożsamości użytkownika podczas inicjowania płatności online.
 10. Certyfikacjakształcenia: Dowód posiadania uprawnień edukacyjnych, takich jak dyplomy, stopnie naukowe i certyfikaty ułatwiające ubieganie się o pracę lub dalsze kształcenie.
 11. Dostęp do świadczeń z zabezpieczenia społecznego: Unijny portfel tożsamości cyfrowej może być wykorzystywany do bezpiecznego dostępu do informacji i świadczeń z zabezpieczenia społecznego użytkownika (np. emerytura, świadczenia z tytułu niepełnosprawności). Można go również wykorzystać do ułatwienia swobodnego przemieszczania się poprzez przechowywanie dokumentów, takich jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Najnowsze wiadomości

ARTYKUŁ |
Kanada – Partnerstwo Cyfrowe Unii Europejskiej

Partnerstwo cyfrowe UE-Kanada odzwierciedla wspólną wizję pozytywnej i ukierunkowanej na człowieka gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w kontekście przyspieszenia transformacji cyfrowej i niepewności geopolitycznej.

ARTYKUŁ |
Wyraź swoją opinię na temat europejskiego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa opartego na wspólnych kryteriach (EUCC)

Certyfikacja pomaga klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich zakupów. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa certyfikacja pomaga w wykrywaniu i usuwaniu zbędnego ryzyka związanego z produktami, procesami i usługami ICT. Wszystkie zainteresowane strony zainteresowane unijną certyfikacją cyberbezpieczeństwa są obecnie proszone o wyrażenie opinii.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Identyfikacja elektroniczna

Identyfikacja elektroniczna (eID) jest jednym z narzędzi zapewniających bezpieczny dostęp do usług online i bezpieczniejsze przeprowadzanie transakcji elektronicznych.

Zobacz też