Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cur chun feidhme Threoirlíne Thiachóg na Céannachta Digití an Aontais

Tá treoirthionscadail ar mhórscála ag tástáil na sonraíochtaí teicniúla don Bhosca Uirlisí Coiteann a bheidh mar bhonn Thiachóga na Céannachta Digití de chuid an Aontais.

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Tiachóga na Céannachta Digití AE

Dearadh Balla naCéannachta DigitíAE tmar mhodh áisiúil agus slán do shaoránaigh agus do ghnólachtaí na hEorpa chun a gcéannacht a fhíordheimhniú, agus a n-aitheantas digiteach á úsáid acu le haghaidh idirghníomhaíochtaí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. Is féidir le húsáideoirí doiciméid dhigiteacha éagsúla a stóráil laistigh den tiachóg, ó dhintiúir acadúla go pasanna iompair, agus iad a úsáid chun síniú isteach in ardáin phríobháideacha, amhail líonraí sóisialta. Tá an cur chuige seo níos sláine agus níos éasca le húsáid ná roinnt pasfhocail a bhainistiú.

Le clic amháin, is féidir le daoine aonair faisnéis shonrach a tharchur go muiníneach chuig eintitis fhíoraithe, gan ach na sonraí riachtanacha a nochtadh — amhail aois nó náisiúntacht — agus sonraí pearsanta breise a choinneáil siar. Íoslaghdaíonn sé sin an riosca a bhaineann le próifíliú pearsanta agus tugann sé ceannasacht d’úsáideoirí ar fhaisnéis phearsanta, rud nach féidir a dhéanamh le doiciméid inláimhsithe.

Le Tiachóg na Céannachta Digití de chuid an Aontais, éascófar malartú faisnéise laistigh de náisiún baile an Aontais, agus ar fud na mBallstát eile.

In 2023, thionscain an tAontas Eorpach ceithre mhórchlár phíolótacha chun meastóireacht a dhéanamh ar Thiachóg na Céannachta Digití AE sular tugadh isteach go hoifigiúil do na Ballstáit í. Tá ceithre threoirthionscadal ar mhórscála ag bailiú aiseolais maidir leis na ceanglais do Thiachóg na Céannachta Digití an Aontais agus ag cuidiú chun anBosca Uirlisí Coiteanna fhorbairt agus cur in úsáid slán a áirithiú.

Fréamhshamhail tiachóige

Cuirfidh an Coimisiún fréamhshamhail de Thiachóg na Céannachta Digití an Aontais (EUDI) ar fáil atá i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin maidir le Céannacht Dhigiteach Eorpach. Soláthraíodh an fhréamhshamhail faoingClár don Eoraip Dhigiteach, agus áirítear léi leabharlanna cód agus feidhmchlár samplach. Feidhmíonn sé mar fhoras tástála, rud a fhágann gur féidir na sonraíochtaí a leagtar amach san Ailtireacht agus sa Chreat Tagartha a mhionchoigeartú agus a bhailíochtú.

Tugann sraith de Phíolótaí Mórscála a chuimsíonn earnálacha éagsúla — lena n-áirítear seirbhísí airgeadais, oideachas, agus iompar — léargais fhíorluachmhara agus tugann siad aiseolas faoi fhíorfheidhmiúlacht agus inúsáidteacht an tiachóige. Áirithítear le cineál foinse oscailte Thiachóg na Céannachta Digití go mbeidh rochtainag anbpobal ar acmhainní grinnfhiosraithe, rud a chuirfidh ar chumas na mBallstát agus na bpáirtithe leasmhara a dtiachóg dhigiteach féin a fhorbairt.

Tá leagan tosaigh den chur chun feidhme tagartha ar fáil ar Github, in éineacht leis an gCreat Ailtireachta agus Tagartha.

Píolótaí Mórscála

I mí na Bealtaine 2023, seoladhceithre thionscadal phíolótacha mhórscála d’fhonn Tiachóg na Céannachta Digití an Aontais a thástáil agus a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go slán rianúil í. Tá thart ar 360 eintiteas i gceist leis na píolótaí sin, lena n-áirítear cuideachtaí príobháideacha agus údaráis phoiblí ó 26 Bhallstát, an Iorua, an Íoslainn agus an Úcráin. Déantar gach píolóta a struchtúrú mar chuibhreannas a chumasaíonn saineolas ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach araon laistigh den Aontas, agus cuireann deontais ón gCoimisiún Eorpach cómhaoiniú ar fáil. Tá na píolótaí á dtreorú ag nasonraíochtaí teicniúlaa d’ fhorbair Sainghrúpa eIDAS. Tá sé beartaithe go leanfaidh na treoirthionscadail sin go dtí 2025.

Tá diantástáil á déanamh ag na píolótaí ar Thiachóg na Céannachta Digití de chuid an Aontais ar fud raon cásanna coiteanna a bhíonn ag muintir na hEorpa ina saol laethúil. Tá aiseolas á bhailiú acu freisin maidir le cur chun feidhme tagartha na tiachóige. Scaipfear na léargais ó na tástálacha sin chun slándáil, idir-inoibritheacht agus dearadh foriomlán Thiachóg na Céannachta Digití an Aontais a fheabhsú.

Na ceithre thionscadal phíolótacha ar mhórscála:

 • Comhiarracht is ea Cuibhreannas Thiachóga na Céannachta Digití an Aontais (EWC) chun na tairbhí a bhaineann le céannacht dhigiteach an Aontais atá beartaithe a ghiaráil i bhfoirm Dintiúir Taistil Dhigitigh ar fud na mBallstát. Tá sé beartaithe ag EWC tógáil ar an bhfeidhmchlár tiachóige tagartha chun úsáidí a bhaineann le Dintiúir Taistil Dhigiteacha a chumasú.
 • Is é is aidhm don acmhainneacht nuálaíocht, comhoibriú agus fás a chothú i sé earnáil na céannachta digití — seirbhísí rialtais, baincéireacht, teileachumarsáid, ceadúnais tiomána shoghluaiste, sínithe leictreonacha, agus sláinte.
 • Is sraith de thíortha Nordacha agus Baltacha é NOBID a dhéanfaidh, in éineacht leis an Iodáil agus leis an nGearmáin, úsáid Thiachóg na Céannachta Digití an Aontais a phíolótú chun íocaíochtaí táirgí agus seirbhísí a údarú.
 • Cuireann DC4EU tacaíocht inláimhsithe ar fáil do na hearnálacha poiblí agus príobháideacha sna hearnálacha oideachais agus slándála sóisialta trí bhonneagair seirbhísí digiteacha idir-inoibritheacha thras-Eorpacha úrscothacha a chur in úsáid agus rochtain a fháil orthu agus iad a chomhtháthú i gcreat iontaoibhe trasteorann.

Go sonrach, tá na píolótaí ag fiosrú conas is féidir leis an tiachóg dhigiteach réitigh a chur ar fáil sna 11 réimse sin:

 1. Rochtain a fháil ar sheirbhísí rialtais: Rochtain shlán ar sheirbhísí poiblí digiteacha, amhail iarratas a dhéanamh ar phas nó ar cheadúnas tiománaí, cánacha a chomhdú, nó rochtain a fháil ar fhaisnéis slándála sóisialta.
 2. Cuntas bainc a oscailt: Céannacht úsáideora afhíorú agus cuntas bainc ar líne á oscailt, agus deireadh á chur leis an ngá atá ag an úsáideoir a fhaisnéis phearsanta a sholáthar arís agus arís eile
 3. ClárúSIM: Cruthúnas céannachta chun críche conarthaí cártaí SIM réamhíoctha agus iaríoctha (clárú agus gníomhachtú), laghdú a dhéanamh ar chalaois agus ar chostais d’oibreoirí líonraí móibíleacha.
 4. Ceadúnas TiománaSoghluaiste: Déantar an ceadúnas tiomána soghluaiste a stóráil agus a chur i láthair in idirghníomhaíochtaí ar líne agus fisiciúla den sórt sin ag cur a gceadúnas ar fáil ar thaobh an bhóthair.
 5. Conarthaí a shíniú: Sínithe digiteacha slána a chruthú chun conarthaí a shíniú ar líne, rud a chuirfidh deireadh leis an ngá atá le doiciméid pháipéir agus sínithe fisiciúla.
 6. Saintreoracha a éileamh: Sonraí a sholáthar maidir le hoideas do chógaslanna agus dáileadh táirgí leighis a thionscnamh.
 7. Taisteal: Faisnéis a chur i láthair ó dhoiciméid taistil (e.g. pas, víosa), rochtain thapa agus éasca a cheadú agus iad ag dul trí shlándáil agus custaim aerfoirt.
 8. Aitheantas Digiteach Eagraíochtúil: P caving tú ionadaí dlisteanach ar eagraíocht.
 9. Íocaíochtaí: Céannacht úsáideora a fhíorú agus íocaíocht á tionscnamh ar líne.
 10. Deimhniú oideachais: Cruthúnas go bhfuil cáilíochtaí oideachais acu, amhail dioplómaí, céimeanna agus teastais, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca iarratas a dhéanamh ar phoist nó ar bhreisoideachas.
 11. Rochtain a fháil ar shochair Slándála Sóisialta: Is féidir Tiachóg na Céannachta Digití de chuid an Aontais a úsáid chun rochtain shlán a fháil ar fhaisnéis agus ar shochair slándála sóisialta úsáideora (e.g. sochair scoir, sochair mhíchumais). Is féidir é a úsáid freisin chun an tsaorghluaiseacht a éascú trí dhoiciméid amhail an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte a stóráil.

An Nuacht is Déanaí

NEWS ARTICLE |
Ceanada — Comhpháirtíocht Dhigiteach an Aontais Eorpaigh

Leis an gComhpháirtíocht Dhigiteach idir an tAontas agus Ceanada, léirítear fís chomhroinnte le haghaidh geilleagar digiteach agus sochaí dhigiteach atá dearfach agus dírithe ar an duine i gcomhthéacs dlús a chur leis an gclaochlú digiteach agus leis an éiginnteacht gheopholaitiúil.

NEWS ARTICLE |
Bíodh do thuairim agat maidir leis an gComhscéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil (EUCC)

Cuidíonn deimhniú le custaiméirí cinntí eolasacha a dhéanamh maidir lena gceannacháin. Sa chibearshlándáil, cabhraíonn deimhniú chun rioscaí nach bhfuil gá leo a fháil amach maidir le táirgí, próisis agus seirbhísí TFC agus iad a bhaint. Iarrtar ar na geallsealbhóirí uile a bhfuil suim acu i ndeimhniú cibearshlándála an Aontais a dtuairimí a chur in iúl anois.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Ríomhaitheantas

Tá ríomh-shainaitheantas (eID) ar cheann de na huirlisí chun rochtain shlán ar sheirbhísí ar líne a áirithiú agus chun ríomh-idirbhearta a dhéanamh ar bhealach níos sábháilte.

Féach freisin