Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Tuarascáil 2023 maidir le staid na Deacáide Digití

Sa chéad tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití, cuirtear san áireamh an dul chun cinn atá déanta ag an Aontas i dtreo claochlú digiteach rathúil mar a leagtar amach i gClár Beartais na Deacáide Digití 2030.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

Leagtar béim sa tuarascáil sin ar an ngá atá ann dlús a chur leis na hiarrachtaí comhchoiteanna agus iad a dhoimhniú, lena n-áirítear trí bhearta beartais agus infheistíocht i dteicneolaíochtaí digiteacha, i scileanna agus i mbonneagair.  

Ar an mbonn sin, áirítear sa tuarascáil moltaí nithiúla do na Ballstáit sula nglacfar a dtreochláir straitéiseacha náisiúnta agus maidir leis na coigeartuithe a dhéanfar orthu amach anseo.  

Áirítear sa tuarascáil sin freisin faireachán ar an Dearbhú Eorpach maidir le Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha don Deacáid Dhigiteach, lena ndéantar prionsabail agus gealltanais d’fhís an Aontais maidir leis an gclaochlú digiteach. 

 

Beidh na leaganacha teanga den tuarascáil agus den iarscríbhinn a ghabhann léi ar fáil ar an leathanach seo níos déanaí.

Íoslódálacha

2023 Report on the state of the Digital Decade
Íoslódáil 
Annex - All Member States
Íoslódáil 
Luxembourg
Íoslódáil 
Netherlands
Íoslódáil 

Related content

tagarmharc Ríomhrialtais 2023

Report / Study | 26 Meán Fómhair 2023

Déanann Tagarmharc r-Rialtais faireachán ar dhigitiú na seirbhísí poiblí san Eoraip. Léirítear sa tuarascáil seo claochlú digiteach na rialtas in 2021 agus 2022.

Broadband coverage in Europe 2022

Report / Study | 27 Meán Fómhair 2023

The Broadband Coverage 2022 study monitors the Member States progress towards targets set out in the Digital Decade Policy programme namely: ‘Gigabit connectivity for all by 2030’ and ‘at least 5G in all populated areas.’

Pointí Cairdinéalacha — Tuarascáil ar Dheich mBliana Digiteacha 2023

Report / Study | 27 Meán Fómhair 2023

Comhlánaíonn an doiciméad seo an tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití agus cumhdaítear ann na ceithre réimse, a sainaithníodh sa Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach mar an réimse atá riachtanach do chlaochlú digiteach an Aontais (pointí cártaí).

Táscairí r-Shláinte na Deich mBliana Digiteacha a fhorbairt 2022

Report / Study | 26 Meán Fómhair 2023

Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo torthaí an mheasúnaithe bhonnlíne ar staid reatha thíortha AE27 (móide an Íoslainn agus an Iorua) i dtreo sprioc 2030 maidir leis an r-Shláinte a bhaint amach faoi Chlár Beartais na Deacáide Digití go mbeidh rochtain ag 100 % de shaoránaigh an Aontais ar ríomhthaifid sláinte faoi 2030.