Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Správa o stave digitálneho desaťročia za rok 2023

V prvej správe o stave digitálneho desaťročia sa hodnotí pokrok EÚ na ceste k úspešnej digitálnej transformácii, ako sa stanovuje v politickom programe digitálneho desaťročia do roku 2030.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

V tejto správe sa zdôrazňuje potreba urýchliť a prehĺbiť spoločné úsilie, a to aj prostredníctvom politických opatrení a investícií do digitálnych technológií, zručností a infraštruktúr.  

Na tomto základe správa obsahuje konkrétne odporúčania pre členské štáty pred prijatím ich národných strategických plánov a ich budúcich úprav.  

Táto správa zahŕňa aj monitorovanie Európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí, ktorým sa vízia EÚ týkajúca sa digitálnej transformácie premieta do zásad a záväzkov. 

 

Jazykové verzie správy a jej prílohy budú na tejto stránke k dispozícii neskôr.

Stiahnuté

2023 Report on the state of the Digital Decade
Stiahnuť 
Annex - All Member States
Stiahnuť 
Bulgaria
Stiahnuť 
Lithuania
Stiahnuť 
Luxembourg
Stiahnuť 
Netherlands
Stiahnuť 
Portugal
Stiahnuť 
Slovakia
Stiahnuť 
Slovenia
Stiahnuť 

Related content

Širokopásmové pokrytie v Európe 2022

Report / Study | 27 September 2023

V štúdii o pokrytí širokopásmového pripojenia za rok 2022 sa monitoruje pokrok členských štátov pri dosahovaní cieľov stanovených v politickom programe digitálneho desaťročia, konkrétne: Gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2030 a „aspoň 5G vo všetkých obývaných oblastiach.“

Hlavné body – správa o digitálnom desaťročí 2023

Report / Study | 27 September 2023

Tento dokument dopĺňa správu o stave digitálneho desaťročia a vzťahuje sa na štyri oblasti, ktoré sú v oznámení o digitálnom kompase označené za nevyhnutné pre digitálnu transformáciu Únie (základné body).

Vývoj ukazovateľov elektronického zdravotníctva v digitálnom desaťročí 2022

Report / Study | 26 September 2023

V tejto správe sa uvádzajú výsledky základného posúdenia súčasného stavu v krajinách EÚ27 (plus Island a Nórsko) pri plnení cieľa v oblasti elektronického zdravotníctva do roku 2030 stanoveného v programe politiky digitálneho desaťročia do roku 2030, podľa ktorého bude mať 100 % občanov EÚ prístup k elektronickým zdravotným záznamom do roku 2030.