Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Доклад за състоянието на цифровото десетилетие за 2023 г.

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие се прави преглед на напредъка на ЕС към успешна цифрова трансформация, както е посочено в политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

В настоящия доклад се подчертава необходимостта от ускоряване и задълбочаване на колективните усилия, включително чрез мерки на политиката и инвестиции в цифрови технологии, умения и инфраструктури.  

Въз основа на това докладът включва конкретни препоръки към държавите членки преди приемането на техните национални стратегически пътни карти и за бъдещите им корекции.  

Настоящият доклад включва и мониторинга на Европейската декларация относно цифровите права и принципи за цифровото десетилетие, в която визията на ЕС за цифровата трансформация се превръща в принципи и ангажименти. 

 

Езиковите версии на доклада и приложението към него ще бъдат достъпни на тази страница на по-късна дата.

Документи за изтегляне

2023 Report on the state of the Digital Decade
Изтегляне 
Annex - All Member States
Изтегляне 

Related content

сравнителен анализ на електронното управление за 2023 г.

Report / Study | 26 септември 2023

Сравнителният показател за електронно управление наблюдава цифровизацията на обществените услуги в Европа. Настоящият доклад показва цифровата трансформация на правителствата през 2021 г. и 2022 г.

Съобщение за установяване на прогнозните траектории на равнището на Съюза за цифровите цели

Policy and legislation | 27 септември 2023

В настоящото съобщение са представени прогнозните траектории на равнището на Съюза за постигане на цифровите цели, определени в рамките на политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

Изпълнение на целите на цифровото десетилетие и цифровите права и принципи — доклад за цифровото десетилетие за 2023 г.

Report / Study | 27 септември 2023

Настоящият документ допълва доклада за състоянието на цифровото десетилетие, като анализира подробно напредъка към постигането на целите на цифровото десетилетие и прилагането на цифровите права и принципи.

Широколентов достъп в Европа (2022 г.)

Report / Study | 27 септември 2023

В проучването относно широколентовия достъп до 2022 г. се наблюдава напредъкът на държавите членки по отношение на целите, определени в политическата програма „Цифрово десетилетие“, а именно: „Гигабитова свързаност за всички до 2030 г. „и „най-малко 5G във всички населени райони“.

Основни моменти — доклад за цифровото десетилетие за 2023 г.

Report / Study | 27 септември 2023

Настоящият документ допълва доклада за състоянието на цифровото десетилетие и обхваща четирите области, определени в съобщението „Цифров компас“ като съществени за цифровата трансформация на Съюза (основни точки).

Разработване на показатели за електронно здравеопазване за цифровото десетилетие 2022 г.

Report / Study | 26 септември 2023

В настоящия доклад са представени резултатите от базовата оценка на актуалното състояние на държавите от ЕС-27 (плюс Исландия и Норвегия) за постигане на целта на политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. в областта на електронното здравеопазване 100 % от гражданите на ЕС да имат достъп до електронни здравни досиета до 2030 г.