Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tacaíocht do rolladh amach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna an Aontais maidir leis an tSochaí Ghigighiotáin a bhaint amach.

©An tAontas Eorpach

fix-empty

Straitéis leathanbhanda an Aontais

Cuireann Leathanbhanda na hEorpa straitéis an Choimisiúin maidir le Nascacht do Shochaí Ghigighiotáin Eorpach chun cinn faoi 2025 chomh maith leis an bhfís a leagadh síos leis an Deacáid Dhigiteach do chlaochlú digiteach na hEorpa faoi 2030 chun saoránaigh agus gnólachtaí Eorpacha a nascadh le líonraí fíor-ardacmhainneachta, lena gcumasófar táirgí, seirbhísí agus feidhmchláir nuálacha do gach saoránach agus gnólacht ar fud an Aontais.

Braitheann fís sin na Sochaí Gigighiotáin do 2025 ar thrí phríomhchuspóir straitéiseacha:

  • Nascacht ghigighiotáin do na príomhspreagthóirí socheacnamaíocha ar fad;
  • cumhdach 5G gan bhriseadh do gach limistéar uirbeach agus do gach mórbhealach iompair trastíre;
  • rochtain ar nascacht a chuireann 100 Mbps ar a laghad ar fáil do theaghlaigh uile na hEorpa.

Is é uaillmhian na Deacáide Digití an méid seo a leanas a dhéanamh faoi 2030:

  • tá gach teaghlach Eorpach clúdaithe ag líonra Gigighiotáin;
  • tá na limistéir uile a bhfuil daonra iontu cumhdaithe ag 5G.

Tacaíocht do chur i bhfeidhm céimneach leathanbhanda

Tá ról lárnach ag gnólachtaí an Aontais, ag údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus ag bainisteoirí tionscadail a oibríonn ar chur in úsáid leathanbhanda chun cuspóirí Nascachta an Aontais a bhaint amach. Tacaíonn an tAontas le cur in úsáid líonraí trí threoir a chur ar fáil, trí chomhroinnt dea-chleachtas a éascú agus trí shaoránaigh a chur ar an eolas faoi infhaighteacht líonraí ina limistéar féin. Is féidir le bainisteoirí tionscadail tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh gréasáin, chomh maith le féachaint ar líonra na nOifigí Inniúlachta Leathanbhanda (BCOnna), a thugann saineolaithe le chéile chun tacaíocht theicniúil d’úsáid leathanbhanda a phlé agus a chomhroinnt. Dúshlán ar leith is ea ceantair thuaithe agus iargúlta chun infheistíocht a mhealladh i líonraí leathanbhanda.

Cuidíonn an Lámhleabhar Infheistíochta Leathanbhanda le húdaráis phoiblí tionscadail leathanbhanda a phleanáil, a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu laistigh dá gcríocha. Tugtar aghaidh ann ar chodanna rochtana agus aisiompair de líonraí leathanbhanda fhosaithe a chur in úsáid agus ar ghlacadh seirbhísí leathanbhanda.

Cuidíonn an Lámhleabhar Leathanbhanda do cheantair thuaithe agus iargúlta le lucht déanta beartas agus le bainisteoirí tionscadail leathanbhanda líonraí ardluais a chur i bhfeidhm i gceantair dhúshlánacha.

Sa staidéar nuashonraithe ar Phleananna Náisiúnta Leathanbhanda in AE27, tugtar forléargas ar na bearta nascachta sna Ballstáit a shainítear sna Pleananna Náisiúnta Leathanbhanda agus tugtar measúnú féidearthachta ar spriocanna an Chláir Oibre Dhigitigh don Eoraip 2020 agus na Sochaí Gigighiotáin 2025 a bhaint amach.

An Ciste Leathanbhanda um Chónascadh na hEorpa agus SCE Digiteach

Clár atá tiomnaithe don nascacht is ea an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE), a thacaíonn le leathanbhanda a chur in úsáid trí dhá ionstraim airgeadais: An Ciste Leathanbhanda um Chónascadh na hEorpa (CEBF, cothromas) agus ionstraim fiachais SCE. Leis an gCiste Leathanbhanda um Chónascadh na hEorpa soláthraítear cothromas agus cuasachothromas do thionscadail leathanbhanda ar scála níos lú lena mbaineann riosca níos airde, nach bhfuil rochtain leordhóthanach acu ar mhaoiniú, i gceantair fho-uirbeacha agus thuaithe (nach ndéantar freastal ceart orthu). Is ciste cothromais EUR 420 milliún é CEBF, agus cuireann Ionstraim Fiachais SCE tuairim is EUR 17 milliún ar fáil in iasachtaí. Leis an gcuid dhigiteach den tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE Digiteach), tacófar le hinfheistíochtaí poiblí agus príobháideacha araon i mbonneagair nascachta digití idir 2021 agus 2027 agus spreagfar na hinfheistíochtaí sin.

An nuacht is déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Nascacht

Is é sprioc an Aontais go mbeidh an Eoraip ar an mór-roinn is nasctha faoi 2030.

Léargas níos doimhne

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

An Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin

Freagraíonn an Gníomh um Bonneagar Gigighiotáin (GIA) do na riachtanais mhéadaitheacha le haghaidh nascacht atá níos tapúla, iontaofa agus dian ar shonraí, a thagann in ionad Threoir 2014 maidir le Costas Leathanbhanda a Laghdú.

Pleanáil tionscadal leathanbhanda

Cuidíonn an Rannóg um Pleanáil Leathanbhanda le bardais agus le heintitis eile tionscadail forbartha leathanbhanda rathúla a phleanáil.

Féach freisin

Oscail an tIdirlíon

Cumhdaíonn rialacha an Aontais prionsabal na rochtana oscailte ar an Idirlíon: caithfear le trácht idirlín gan idirdhealú, gan bhac, gan scótáil ná gan tosaíocht a thabhairt.

TFC agus caighdeánú

Le caighdeáin agus sonraíochtaí TFC, áirithítear gur féidir le táirgí nascadh agus idiroibriú lena chéile, borradh a chur faoin nuálaíocht, agus margaí TFC a choinneáil oscailte agus iomaíoch.

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

An Bosca Uirlisí Nascachta

Tugann an bosca uirlisí nascachta treoir maidir le líonraí snáithín agus 5G a imscaradh. Cuirfidh na líonraí sin deiseanna eacnamaíocha suntasacha ar fáil.

Speictream raidió: bonn na cumarsáide gan sreang

Wireless communications, via public or private networks, use radio spectrum, i.e. a range of radio waves, to carry information. Such communication can be between people, people and machines or systems (“things” more general) or between things. In this context, radio spectrum is...

5G

Is é 5G an teicneolaíocht líonra glúine nua chriticiúil lena gcumasófar an nuálaíocht agus lena dtacófar leis an gclaochlú digiteach.

112: Uimhir éigeandála an Aontais

An bhfuil cabhair uait? Tá 112 d’uimhir tarrthála! Is í 112 an uimhir theileafóin éigeandála Eorpach, atá ar fáil i ngach áit san Aontas, saor in aisce.

Fánaíocht: ceangailte áit ar bith san AE gan aon táille bhreise

Agus tú ag taisteal ar fud an Aontais, is féidir leat do ghuthán a úsáid chun glaoch, téacs agus sonraí a úsáid díreach mar a dhéanann tú sa bhaile. Is ionann miontuairiscí na nglaonna, na SMS agus na sonraí a úsáideann tú thar lear san Aontas Eorpach agus miontuairiscí na...

Leathanbhanda satailíte

Tá leathanbhanda satailíte ar fáil chun nascacht idirlín thapa a chur ar fáil ar fud gach tír san Aontas.