Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sainghrúpa maidir le hIdirlíon Níos Sábháilte do Leanaí

Cuidíonn an sainghrúpa um Idirlíon níos sábháilte do leanaí feabhas a chur ar an gcomhordú agus ar an gcomhar i measc Bhallstáit an Aontais chun leanaí a choinneáil sábháilte agus iad ag úsáid an idirlín.

    “”

© iStock by Getty Images -694121922 patat

D’fhógair an Coimisiún ar Lá d’Idirlíon Níos Sábháilte 2019 go gcruthófaí sainghrúpa nua maidir le hIdirlíon níos sábháilte do leanaí. Cuideoidh an sainghrúpa le feabhas a chur ar an gcomhordú agus ar an gcomhar idir na Ballstáit agus molfaidh sé gníomhaíochtaí nithiúla chun leanaí a choinneáil sábháilte agus iad ag úsáid an idirlín.

Ionadaithe ó thíortha an AE, ón Íoslainn agus ón Iorua atá sa ghrúpa. Pléifidh sé réimse ábhar, ó conas leanaí a chosaint ar ábhar díobhálach go conas cleachtais tráchtála éagóracha a sheachaint i bhfógraíocht ar líne atá dírithe ar leanaí.

Tá sé mar aidhm ar leith ag an ngrúpa éascú a dhéanamh ar chomhroinnt dea-chleachtas idir tíortha AE maidir le conas cuid de na forálacha sonracha a bhaineann le mionaoisigh a chur chun feidhme i bpríomhghníomhartha dlí atá ann cheana. Áirítear orthu sin bearta chun mionaoisigh a chosaint ar inneachar díobhálach i dTreoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (AVMSD) agus rialacha maidir le toiliú tuismitheora a éileamh chun rochtain a fháil ar shonraí leanaí a chumhdaítear leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS).

Cruinnithe

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Tús curtha ag an gCoimisiún le himeachtaí foirmiúla i gcoinne TikTok faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha

Tá imeachtaí foirmiúla tionscanta ag an gCoimisiún Eorpach chun a mheas an bhféadfadh sé gur sháraigh TikTok an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) i réimsí a bhaineann le mionaoisigh a chosaint, trédhearcacht fógraíochta, rochtain ar shonraí do thaighdeoirí, chomh maith le bainistiú riosca ar dhearadh andúileach agus ábhar díobhálach.

PRESS RELEASE |
Cuireann an Coimisiún iarratas ar fhaisnéis chuig Amazon faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha

Inniu, sheol an Coimisiún Eorpach iarraidh ar fhaisnéis chuig Amazon go foirmiúil faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA). Tá an Coimisiún ag iarraidh ar Amazon tuilleadh faisnéise a chur ar fáil maidir leis na bearta atá déanta aige chun oibleagáidí a chomhlíonadh a bhaineann le measúnuithe riosca agus bearta maolaithe chun tomhaltóirí a chosaint ar líne, go háirithe maidir le scaipeadh táirgí neamhdhleathacha agus cosaint ceart bunúsach, chomh maith le comhlíonadh fhorálacha ábhartha DSA ag córais mholtóra.

PRESS RELEASE |
Seolann an Coimisiún iarrataí ar fhaisnéis chuig Meta agus Snap faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha

Tá iarratais ar fhaisnéis ó Meta agus Snap seolta go foirmiúil ag an gCoimisiún Eorpach faoin nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA). Tá an Coimisiún ag iarraidh ar na cuideachtaí tuilleadh faisnéise a chur ar fáil maidir leis na bearta atá déanta acu chun a n-oibleagáidí a chomhlíonadh a bhaineann le mionaoisigh a chosaint faoin Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha, lena n-áirítear na hoibleagáidí a bhaineann le measúnuithe riosca agus bearta maolaithe chun mionaoisigh a chosaint ar líne, go háirithe maidir leis na rioscaí don mheabhairshláinte agus don tsláinte choirp, agus maidir le húsáid a

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Idirlíon níos fearr a chruthú do leanaí

Áiritheofar leis an Straitéis i ndáil le hIdirlíon níos fearr do leanaí (BIK+) go ndéanfar leanaí a chosaint, a urramú agus a chumhachtú ar líne.

Féach freisin

Fóram um Idirlíon Níos Sábháilte

Is é an Fóram um Idirlíon Níos Sábháilte an phríomhchomhdháil idirnáisiúnta bhliantúil maidir le sábháilteacht leanaí ar líne san Eoraip.

Lá na Sábháilteachta Idirlín

Le Lá na Sábháilteachta Idirlín cuirtear chun cinn úsáid níos sábháilte agus níos freagraí na teicneolaíochta ar líne ag leanaí agus daoine óga ar fud an domhain.

Ionaid d'Idirlíon Níos Sábháilte

Cuireann Ionaid d’Idirlíon Níos Sábháilte leanaí, tuismitheoirí, múinteoirí agus cúramóirí ar an eolas faoi cheisteanna digiteacha agus faoin gcomhrac i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne, cuireann siad comhairle orthu agus tugann siad cúnamh dóibh ina leith.