Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laste turvalisema interneti eksperdirühm

Laste turvalisema interneti eksperdirühm aitab parandada koordineerimist ja koostööd ELi liikmesriikide vahel, et tagada laste turvalisus interneti kasutamisel.

    „“

© iStock by Getty Images -694121922 patat

Komisjon teatas 2019. aasta turvalisema interneti päeval uue laste turvalisema interneti eksperdirühma loomisest. Eksperdirühm aitab parandada koordineerimist ja koostööd ELi riikide vahel ning pakub välja konkreetsed meetmed laste turvalisuse tagamiseks interneti kasutamisel.

Rühm koosneb ELi liikmesriikide, Islandi ja Norra esindajatest. Selles käsitletakse mitmesuguseid teemasid alates sellest, kuidas kaitsta lapsi kahjuliku sisu eest, kuni selleni, kuidas vältida ebaausaid kaubandustavasid lastele suunatud internetireklaamis.

Töörühma üks konkreetne eesmärk on hõlbustada parimate tavade jagamist ELi riikide vahel selle kohta, kuidas rakendada peamistes kehtivates õigusaktides mõningaid alaealisi käsitlevaid erisätteid. Need hõlmavad meetmeid alaealiste kaitsmiseks kahjuliku sisu eest audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis ja eeskirju, millega nõutakse vanema nõusolekut juurdepääsuks isikuandmete kaitse üldmäärusega hõlmatud laste andmetele.

Kohtumised

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon saadab Amazonile digiteenuste õigusakti alusel teabenõude

Täna saatis Euroopa Komisjon Amazonile digiteenuste õigusakti alusel ametliku teabenõude. Komisjon palub Amazonil esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud, et täita kohustusi, mis on seotud riskihindamise ja leevendusmeetmetega, et kaitsta tarbijaid internetis, eelkõige seoses ebaseaduslike toodete levitamise ja põhiõiguste kaitsega, samuti soovitussüsteemide vastavuse kohta digiteenuste õigusakti asjakohastele sätetele.

PRESS RELEASE |
Komisjon saadab teabepäringud Metale ja Snapile digiteenuste õigusakti alusel

Täna saatis Euroopa Komisjon digiteenuste õigusakti alusel Meta ja Snap ametlikult teabenõuded. Komisjon palub ettevõtetel esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida nad on võtnud digiteenuste määrusest tulenevate alaealiste kaitsega seotud kohustuste täitmiseks, sealhulgas kohustuste kohta, mis on seotud riskihindamiste ja leevendusmeetmetega alaealiste kaitsmiseks internetis, eelkõige seoses ohtudega vaimsele ja füüsilisele tervisele, ning selle kohta, kuidas alaealised nende teenuseid kasutavad.

PRESS RELEASE |
Komisjon saadab TikTokile ja YouTubele digiteenuste õigusakti alusel teabenõuded

Euroopa Komisjon saatis täna ametlikult TikToki ja YouTube’i teabenõuded digiteenuste õigusakti alusel. Komisjon palub ettevõtetel esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida nad on võtnud digiteenuste määrusest tulenevate alaealiste kaitsega seotud kohustuste täitmiseks, sealhulgas kohustuste kohta, mis on seotud riskihindamiste ja leevendusmeetmetega alaealiste kaitsmiseks internetis, eelkõige seoses ohtudega vaimsele ja füüsilisele tervisele, ning selle kohta, kuidas alaealised nende teenuseid kasutavad.

Seotud sisu

Üldpilt

Lastele parema interneti loomine

Lastele parema interneti loomise strateegiaga (BIK+) tagatakse, et lapsi kaitstakse, austatakse ja kaitstakse internetis.

Vaata lisaks

Turvalisema interneti foorum

Turvalisema interneti foorum on oluline iga-aastane rahvusvaheline laste turvalisuse teemaline konverents Euroopas.

Turvalisema interneti päev

Turvalisema interneti päev edendab võrgutehnoloogia turvalisemat ja vastutustundlikumat kasutamist laste ja noorte poolt kogu maailmas.

Turvalisema interneti keskused

Turvalisema interneti keskused teavitavad, nõustavad ja abistavad lapsi, vanemaid, õpetajaid ja hooldajaid digiküsimustes ja võitluses laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis.