Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laste turvalisema interneti eksperdirühm

Laste turvalisema interneti eksperdirühm aitab parandada koordineerimist ja koostööd ELi liikmesriikide vahel, et tagada laste turvalisus interneti kasutamisel.

Komisjon teatas 2019. aasta turvalisema interneti päeval uue laste turvalisema interneti eksperdirühma loomisest. Eksperdirühm aitab parandada koordineerimist ja koostööd ELi riikide vahel ning pakub välja konkreetsed meetmed laste turvalisuse tagamiseks interneti kasutamisel.

Rühm koosneb ELi liikmesriikide, Islandi ja Norra esindajatest. Selles käsitletakse mitmesuguseid teemasid alates sellest, kuidas kaitsta lapsi kahjuliku sisu eest, kuni selleni, kuidas vältida ebaausaid kaubandustavasid lastele suunatud internetireklaamis.

Töörühma üks konkreetne eesmärk on hõlbustada parimate tavade jagamist ELi riikide vahel selle kohta, kuidas rakendada peamistes kehtivates õigusaktides mõningaid alaealisi käsitlevaid erisätteid. Need hõlmavad meetmeid alaealiste kaitsmiseks kahjuliku sisu eest audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis ja eeskirju, millega nõutakse vanema nõusolekut juurdepääsuks isikuandmete kaitse üldmäärusega hõlmatud laste andmetele.

Kohtumised

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
komisjon saadab Amazonile digiteenuste õigusakti alusel teabenõude

Euroopa Komisjon saatis Amazonile digiteenuste määruse alusel ametliku teabenõude. Komisjon palub Amazonil esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud riskihindamise ja leevendusmeetmetega seotud kohustuste täitmiseks, et kaitsta tarbijaid internetis, eelkõige seoses ebaseaduslike toodete levitamise ja põhiõiguste kaitsega, ning soovitussüsteemide vastavuse kohta digiteenuste määruse asjakohastele sätetele.

PRESS RELEASE |
komisjon saadab digiteenuste õigusakti alusel Metale ja Snapile teabenõuded

Euroopa Komisjon on saatnud digiteenuste määruse alusel ametlikud Meta- ja Snap-päringud. Komisjon nõuab, et ettevõtjad esitaksid rohkem teavet meetmete kohta, mida nad on võtnud digiteenuste õigusaktist tulenevate alaealiste kaitsega seotud kohustuste täitmiseks, sealhulgas kohustuste kohta, mis on seotud riskihindamiste ja leevendusmeetmetega alaealiste kaitsmiseks internetis, eelkõige seoses vaimsele ja füüsilisele tervisele avalduvate riskidega, ning nende teenuste kasutamise kohta alaealiste poolt.

Seotud sisu

Üldpilt

Lastele parema interneti loomine

Lastele parema interneti loomise strateegiaga (BIK+) tagatakse, et lapsi kaitstakse, austatakse ja võimestatakse internetis.

Vaata lisaks

Turvalisema Interneti foorum

Turvalisema Interneti foorum on peamine iga-aastane rahvusvaheline konverents, mis käsitleb laste internetiturvalisust Euroopas.

Turvalisema interneti päev

Turvalisema interneti päev edendab internetitehnoloogia turvalisemat ja vastutustundlikumat kasutamist laste ja noorte poolt kogu maailmas.

Turvalisema interneti keskused

Turvalisema interneti keskused teavitavad, nõustavad ja abistavad lapsi, lapsevanemaid, õpetajaid ja hooldajaid digiküsimustes ning võitluses internetis toimuva laste seksuaalse väärkohtlemise vastu.