Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertná skupina pre bezpečnejší internet pre deti

Expertná skupina pre bezpečnejší internet pre deti pomáha zlepšiť koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť bezpečnosť detí pri používaní internetu.

    ‚‘

© iStock by Getty Images -694121922 patat

Vytvorenie novej expertnej skupiny pre bezpečnejší internet pre deti oznámila Komisia pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2019. Expertná skupina pomôže zlepšiť koordináciu a spoluprácu medzi krajinami EÚ a navrhne konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnosti detí pri používaní internetu.

Skupinu tvoria zástupcovia krajín EÚ, Islandu a Nórska. Bude diskutovať o rôznych témach, od ochrany detí pred škodlivým obsahom až po to, ako sa vyhnúť nekalým obchodným praktikám v online reklame zameranej na deti.

Jedným z konkrétnych cieľov skupiny je uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi krajinami EÚ o tom, ako implementovať niektoré z osobitných ustanovení týkajúcich sa maloletých osôb v kľúčových existujúcich právnych aktoch. Patria medzi ne opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a pravidlá týkajúce sa vyžadovania súhlasu rodičov s prístupom k údajom detí, na ktoré sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Stretnutia

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Digitálne práva a zásady: digitálna transformácia pre občanov EÚ

Komisia víta dohodu dosiahnutú s Parlamentom a Radou o európskom vyhlásení o digitálnych právach a zásadách. Vo vyhlásení navrhnutom v januári sa stanovuje jasný referenčný bod týkajúci sa druhu digitálnej transformácie zameranej na človeka, ktorú EÚ podporuje a obhajuje doma aj v zahraničí.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Vytvorenie lepšieho internetu pre deti

Stratégia pre lepší internet pre deti poskytuje opatrenia na posilnenie postavenia mladých ľudí pri skúmaní digitálneho sveta.

Pozri aj

Bezpečnejšie internetové fórum

Fórum pre bezpečnejší internet je kľúčovou každoročnou medzinárodnou konferenciou o bezpečnosti detí na internete v Európe.

Deň bezpečnejšieho internetu

Deň bezpečnejšieho internetu podporuje bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie online technológií deťmi a mladými ľuďmi na celom svete.

Bezpečnejšie internetové centrá

Bezpečnejšie internetové centrá poskytujú informácie, poradenstvo a pomoc deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom v súvislosti s digitálnymi otázkami a bojmi proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.