Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertná skupina pre bezpečnejší internet pre deti

Expertná skupina pre bezpečnejší internet pre deti pomáha zlepšiť koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť bezpečnosť detí pri používaní internetu.

    ‚‘

© iStock by Getty Images -694121922 patat

Vytvorenie novej expertnej skupiny pre bezpečnejší internet pre deti oznámila Komisia pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2019. Expertná skupina pomôže zlepšiť koordináciu a spoluprácu medzi krajinami EÚ a navrhne konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnosti detí pri používaní internetu.

Skupinu tvoria zástupcovia krajín EÚ, Islandu a Nórska. Bude diskutovať o rôznych témach, od ochrany detí pred škodlivým obsahom až po to, ako sa vyhnúť nekalým obchodným praktikám v online reklame zameranej na deti.

Jedným z konkrétnych cieľov skupiny je uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi krajinami EÚ o tom, ako implementovať niektoré z osobitných ustanovení týkajúcich sa maloletých osôb v kľúčových existujúcich právnych aktoch. Patria medzi ne opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a pravidlá týkajúce sa vyžadovania súhlasu rodičov s prístupom k údajom detí, na ktoré sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Stretnutia

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia zasiela spoločnosti Amazon žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia oficiálne zaslala spoločnosti Amazon žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách (DSA). Komisia žiada spoločnosť Amazon, aby poskytla viac informácií o opatreniach, ktoré prijala na splnenie povinností týkajúcich sa posúdenia rizík a zmierňujúcich opatrení na ochranu spotrebiteľov online, najmä pokiaľ ide o šírenie nezákonných výrobkov a ochranu základných práv, ako aj o súlade odporúčacích systémov s príslušnými ustanoveniami aktu o digitálnych službách.

PRESS RELEASE |
Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia formálne zaslala spoločnosti Meta a Snap žiadosti o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Komisia žiada spoločnosti, aby poskytli viac informácií o opatreniach, ktoré prijali na splnenie svojich povinností týkajúcich sa ochrany maloletých podľa aktu o digitálnych službách, vrátane povinností týkajúcich sa posúdenia rizík a zmierňujúcich opatrení na ochranu maloletých online, najmä pokiaľ ide o riziká pre duševné zdravie a fyzické zdravie, a o využívaní ich služieb maloletými osobami.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Vytvorenie lepšieho internetu pre deti

Stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+) zabezpečí online ochranu, rešpektovanie a posilnenie postavenia detí.

Pozri aj

Fórum pre bezpečnejší internet

Fórum pre bezpečnejší internet je kľúčovou výročnou medzinárodnou konferenciou o bezpečnosti detí na internete v Európe.

Deň bezpečnejšieho internetu

Deň bezpečnejšieho internetu podporuje bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie online technológií deťmi a mladými ľuďmi na celom svete.

Centrá bezpečnejšieho internetu

Centrá bezpečnejšieho internetu informujú deti, rodičov, učiteľov a opatrovateľov o digitálnych otázkach a boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online, radia im a pomáhajú im.