Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertná skupina pre bezpečnejší internet pre deti

Expertná skupina pre bezpečnejší internet pre deti pomáha zlepšiť koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť bezpečnosť detí pri používaní internetu.

    ‚‘

© iStock by Getty Images -694121922 patat

Vytvorenie novej expertnej skupiny pre bezpečnejší internet pre deti oznámila Komisia pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2019. Expertná skupina pomôže zlepšiť koordináciu a spoluprácu medzi krajinami EÚ a navrhne konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnosti detí pri používaní internetu.

Skupinu tvoria zástupcovia krajín EÚ, Islandu a Nórska. Bude diskutovať o rôznych témach, od ochrany detí pred škodlivým obsahom až po to, ako sa vyhnúť nekalým obchodným praktikám v online reklame zameranej na deti.

Jedným z konkrétnych cieľov skupiny je uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi krajinami EÚ o tom, ako implementovať niektoré z osobitných ustanovení týkajúcich sa maloletých osôb v kľúčových existujúcich právnych aktoch. Patria medzi ne opatrenia na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a pravidlá týkajúce sa vyžadovania súhlasu rodičov s prístupom k údajom detí, na ktoré sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Stretnutia

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia zasiela spoločnosti Amazon žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia dnes formálne zaslala spoločnosti Amazon žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách (DSA). Komisia žiada spoločnosť Amazon, aby poskytla viac informácií o opatreniach, ktoré prijala na splnenie povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu spotrebiteľov online, najmä pokiaľ ide o šírenie nezákonných produktov a ochranu základných práv, ako aj o súlade odporúčacích systémov s príslušnými ustanoveniami aktu o digitálnych službách.

PRESS RELEASE |
Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia dnes formálne zaslala spoločnostiam Meta a Snap žiadosti o informácie v rámci aktu o digitálnych službách (DSA). Komisia žiada spoločnosti, aby poskytli viac informácií o opatreniach, ktoré prijali na splnenie svojich povinností týkajúcich sa ochrany maloletých podľa aktu o digitálnych službách vrátane povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu maloletých online, najmä pokiaľ ide o riziká pre duševné zdravie a fyzické zdravie, a o využívaní ich služieb maloletými osobami.

PRESS RELEASE |
Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam TikTok a YouTube podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia dnes formálne zaslala spoločnostiam TikTok a YouTube žiadosti o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Komisia žiada spoločnosti, aby poskytli viac informácií o opatreniach, ktoré prijali na splnenie svojich povinností týkajúcich sa ochrany maloletých podľa aktu o digitálnych službách vrátane povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu maloletých online, najmä pokiaľ ide o riziká pre duševné zdravie a fyzické zdravie, a o využívaní ich služieb maloletými osobami.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Vytvorenie lepšieho internetu pre deti

Stratégia pre lepší internet pre deti poskytuje opatrenia na posilnenie postavenia mladých ľudí pri skúmaní digitálneho sveta.

Pozri aj

Deň bezpečnejšieho internetu

Deň bezpečnejšieho internetu podporuje bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie online technológií deťmi a mladými ľuďmi na celom svete.

Bezpečnejšie internetové centrá

Centrá bezpečnejšieho internetu informujú, radia a pomáhajú deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom v súvislosti s digitálnymi otázkami a bojom proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.