Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Komisija siunčia bendrovei „Amazon“ prašymą pateikti informaciją pagal Skaitmeninių paslaugų aktą

Šiandien Europos Komisija oficialiai išsiuntė bendrovei „Amazon“ prašymą pateikti informaciją pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA). Komisija prašo bendrovės „Amazon“ pateikti daugiau informacijos apie priemones, kurių ji ėmėsi, kad įvykdytų įsipareigojimus, susijusius su rizikos vertinimu ir rizikos mažinimo priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti vartotojus internete, visų pirma kiek tai susiję su neteisėtų produktų platinimu ir pagrindinių teisių apsauga, taip pat apie rekomendavimo sistemų atitiktį atitinkamoms Skaitmeninių paslaugų akto nuostatoms.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Bendrovė „Amazon“ prašomą informaciją Komisijai turi pateikti ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 6 d. Remdamasi bendrovės „Amazon“ atsakymų vertinimu, Komisija įvertins tolesnius veiksmus. Tai galėtų reikšti oficialų bylos iškėlimą pagal SPA 66 straipsnį.

Pagal SPA 74 straipsnio 2 dalį Komisija, atsakydama į prašymą pateikti informaciją, gali skirti baudas už neteisingą, neišsamią ar klaidinančią informaciją. Jei bendrovė „Amazon“ nepateikia atsakymo, Komisija gali nuspręsti prašyti informacijos priimdama sprendimą. Šiuo atveju, nepateikus atsakymo iki nustatyto termino, gali būti skiriamos periodinės baudos.

Po to, kai bendrovė „Amazon“ paskiriama labai didele interneto platforma, ji turi laikytis Skaitmeninių paslaugų akto, įskaitant rizikos, susijusios su neteisėto ir žalingo turinio sklaida, ir bet kokio neigiamo poveikio naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis vertinimą ir mažinimą.

Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinys