Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen skickar en begäran om upplysningar till Amazon enligt rättsakten om digitala tjänster

EU-kommissionen har formellt skickat en begäran om information till Amazon i enlighet med rättsakten om digitala tjänster. Kommissionen uppmanar Amazon att lämna mer information om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheterna i samband med riskbedömningar och riskreducerande åtgärder för att skydda konsumenterna på nätet, särskilt när det gäller spridning av olagliga produkter och skydd av grundläggande rättigheter, samt om rekommendationssystemens överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i rättsakten om digitala tjänster.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Amazon måste lämna den begärda informationen till kommissionen senast den 6 december 2023. På grundval av bedömningen av Amazons svar kommer kommissionen att bedöma nästa steg. Detta skulle kunna innebära att ett formellt förfarande inleds i enlighet med artikel 66 i rättsakten om digitala tjänster.

Enligt artikel 74.2 i rättsakten om digitala tjänster kan kommissionen ålägga böter för felaktig, ofullständig eller vilseledande information som svar på en begäran om information. Om Amazon inte svarar kan kommissionen besluta att begära upplysningarna genom ett beslut. I detta fall skulle underlåtenhet att svara inom tidsfristen kunna leda till att viten föreläggs.

Efter att ha utsetts till en mycket stor onlineplattform är Amazon skyldigt att följa rättsakten om digitala tjänster, inbegripet bedömning och begränsning av risker i samband med spridning av olagligt och skadligt innehåll och eventuella negativa effekter på utövandet av grundläggande rättigheter.

Paketet om rättsakten om digitala tjänster