Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

komisjon saadab Amazonile digiteenuste õigusakti alusel teabenõude

Euroopa Komisjon saatis Amazonile digiteenuste määruse alusel ametliku teabenõude. Komisjon palub Amazonil esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud riskihindamise ja leevendusmeetmetega seotud kohustuste täitmiseks, et kaitsta tarbijaid internetis, eelkõige seoses ebaseaduslike toodete levitamise ja põhiõiguste kaitsega, ning soovitussüsteemide vastavuse kohta digiteenuste määruse asjakohastele sätetele.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Amazon peab esitama nõutud teabe komisjonile 6. detsembriks 2023. Amazoni vastuste hindamise põhjal hindab komisjon järgmisi samme. See võib tähendada menetluse ametlikku algatamist vastavalt digiteenuste määruse artiklile 66.

Digiteenuste määruse artikli 74 lõike 2 kohaselt võib komisjon teabenõudele vastates määrata trahve ebaõige, mittetäieliku või eksitava teabe eest. Kui Amazon ei vasta, võib komisjon otsustada nõuda teavet oma otsusega. Sellisel juhul võib tähtajaks vastamata jätmine kaasa tuua perioodiliste karistusmaksete määramise.

Pärast seda, kui Amazon on määratud väga suureks digiplatvormiks, peab ta järgima digiteenuste õigusakti, sealhulgas hindama ja leevendama riske, mis on seotud ebaseadusliku ja kahjuliku sisu levitamisega ning mis tahes negatiivse mõjuga põhiõiguste kasutamisele.

Digiteenuste õigusakti pakett