Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia zasiela spoločnosti Amazon žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia oficiálne zaslala spoločnosti Amazon žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách (DSA). Komisia žiada spoločnosť Amazon, aby poskytla viac informácií o opatreniach, ktoré prijala na splnenie povinností týkajúcich sa posúdenia rizík a zmierňujúcich opatrení na ochranu spotrebiteľov online, najmä pokiaľ ide o šírenie nezákonných výrobkov a ochranu základných práv, ako aj o súlade odporúčacích systémov s príslušnými ustanoveniami aktu o digitálnych službách.

Commission sends request for information to Amazon under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Spoločnosť Amazon musí Komisii poskytnúť požadované informácie do 6. decembra 2023. Na základe posúdenia odpovedí spoločnosti Amazon Komisia posúdi ďalšie kroky. To by mohlo viesť k formálnemu začatiu konania podľa článku 66 aktu o digitálnych službách.

Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia v reakcii na žiadosť o informácie uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie. V prípade, že spoločnosť Amazon neodpovie, Komisia sa môže rozhodnúť požiadať o informácie rozhodnutím. V tomto prípade by neposkytnutie odpovede v stanovenej lehote mohlo viesť k uloženiu pravidelného penále.

Po označení spoločnosti Amazon za veľmi veľkú online platformu sa od nej vyžaduje, aby dodržiavala akt o digitálnych službách vrátane posudzovania a zmierňovania rizík súvisiacich so šírením nezákonného a škodlivého obsahu a akýchkoľvek negatívnych účinkov na výkon základných práv.

Balík predpisov o digitálnych službách