Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Unità Ċibernetika Konġunta

Iċ-Ċiberunità Konġunta hija pjattaforma ġdida li għandha l-għan li ssaħħaħ il-kooperazzjoni fost l-Istituzzjonijiet, l-Aġenziji, il-Korpi tal-UE u l-awtoritajiet fl-Istati Membri.

  Viżwali tal-Unità Ċibernetika Konġunta: prevenzjoni, deterrent, rispons

l-ekosistema taċ-ċibersigurtà tal-UE għad m’għandhiex spazju komuni biex taħdem flimkien f’komunitajiet u oqsma differenti li jippermettu lin-networks eżistenti jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħhom.

Il- Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ddeskriviet il-ħtieġa għal Unità Ċibernetika Konġunta (JCU), li tidentifika l-problemi ewlenin li tikkontribwixxi biex issolvi, l-objettivi tagħha u l-passi meħtieġa biex din tinkiseb.

Dan jibni fuq il-ħidma li nbdiet bir-Rakkomandazzjoni dwar rispons ikkoordinat għall-inċidenti u l-kriżijiet — l-hekk imsejjaħ Pjan ta’ Azzjoni fl-2017. Il-JCU se tkun qrib l- uffiċċji ta’ Brussell tal-ENISA, l-Aġenzija tal -UE għaċ-Ċibersigurtà, u s-CERT-UE, l-Iskwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-Istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE.

Il-JCU ser tgħin lill-komunitajiet ċivili, tal-infurzar tal-liġi, diplomatiċi u taċ-ċiberdifiża jikkooperaw biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jirrispondu għall-attakki ċibernetiċi. B’dan il-mod, se jibbenefika mill-għarfien espert tal-atturi rilevanti kollha fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Dawk involuti se jkunu jistgħu jaġixxu malajr kontra t-theddid ċibernetiku u jaħdmu biex jimmobilizzaw ir-riżorsi għall-assistenza reċiproka. 

Il-Kummissjoni pproponiet li tibni l-JCU permezz ta’ proċess gradwali u trasparenti f’erba’ passi:

 1. tivvaluta l-aspetti organizzattivi u tidentifika l-kapaċitajiet operazzjonali tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2021;
 2. iħejju pjanijiet nazzjonali ta’ rispons għall-inċidenti u għall-kriżijiet u jintroduċu attivitajiet konġunti ta’ tħejjija sat-30 ta’ Ġunju 2022;
 3. tħaddem il-JCU billi timmobilizza t-timijiet ta’ Reazzjoni Rapida tal-UE, skont il-proċeduri definiti fil-pjan tal-UE ta’ rispons għall-inċidenti u l- kriżijiet sal-31 ta’ Diċembru 2022;
 4. tinvolvi lis-sħab tas-settur privat, lill-utenti u lill-fornituri ta’ soluzzjonijiet u servizzi taċ-ċibersigurtà, biex iżżid il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u biex tkun tista’ teskala r-rispons koordinat tal-UE għat-theddid ċibernetiku sa Ġunju 2023.

l-azzjonijiet ewlenin tal-JCU jinkludu:

 • it-twaqqif ta’ pjattaforma fiżika mibnija madwar l- uffiċċji kontigwi tal-ENISA u tas-CERT-UE fi Brussell;
 • l-istabbiliment ta’ pjattaforma virtwali magħmula minn għodod għall-kondiviżjoni sigura u rapida tal-informazzjoni;
 • it-twettiq tal-pjan tal-UE ta’ rispons għall-inċidenti u l-kriżijiet taċ-ċibersigurtà (ibbażat fuq il-pjanijiet nazzjonali proposti fl-NIS2);
 • il-produzzjoni ta’ rapporti integrati tal-UE dwar is-sitwazzjoni taċ-ċibersigurtà, inklużi informazzjoni u intelligence dwar it-theddid u l-inċidenti;
 • l-istabbiliment u l-mobilizzazzjoni ta’ Timijiet ta’ Reazzjoni Rapida taċ-Ċibersigurtà tal-UE;
 • il-konklużjoni ta’ memoranda ta’ qbil għall-kooperazzjoni u l-assistenza reċiproka;
 • il-konklużjoni tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni kif ukoll ftehimiet ta’ kooperazzjoni operazzjonali ma’ kumpaniji tas-settur privat, kemm utenti kif ukoll fornituri ta’ soluzzjonijiet u servizzi taċ-ċibersigurtà; 
 • it-tħejjija ta’ inventarju tal-kapaċitajiet operattivi u tekniċi disponibbli fl-UE;
 • id-definizzjoni ta’ sinerġiji strutturati b’għodod ta’ kapaċitajiet ta’ detezzjoni mtejba, b’mod partikolari l-SOCs;
 • l-istabbiliment ta’ pjan pluriennali għall-koordinazzjoni tal-eżerċizzji u l-organizzazzjoni ta’ eżerċizzju u taħriġ konġunt;
 • rappurtar: Rapport interim li jivvaluta r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-parteċipanti u r-rapport finali tal-attività.

Dawn il-paġni web se jżommuk aġġornat dwar dan il-proċess gradwali.

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

NEWS ARTICLE |
Dikjarazzjoni Konġunta dwar Vulnerabbiltajiet Siguri Siguri u Ivanti ta’ Politika Ivanti

Il-Kummissjoni Ewropea, l-ENISA, l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà, is-CERT-UE, l-Europol u n-network tal-iskwadri nazzjonali tal-UE ta’ rispons għal inċidenti relatati mas-sigurtà tal-kompjuters (in-network tas-CSIRTs), kienu qed isegwu mill-qrib l-isfruttament attiv tal-vulnerabbiltajiet fil-prodotti ta’ Ivanti Connect Secure and Ivanti Policy Secure Gateway, soluzzjonijiet tan-network privat virtwali kummerċjali (VPN) li qabel kienu magħrufa bħala Pulse Connect Secure.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-Istrateġija dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għandha l-għan li tibni reżiljenza għat-theddid ċibernetiku u tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jibbenefikaw minn teknoloġiji diġitali affidabbli.