Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Verslag over kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg

In het verslag over kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg wordt een overzicht gegeven van de nationale strategieën, het gebruik en de plannen voor AI in de gezondheidszorg en de standpunten van belanghebbenden.

Deze studie biedt een overzicht van de ontwikkeling, de invoering en het gebruik van technologieën en toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg in alle lidstaten. Het belangrijkste doel van deze studie was de Europese Commissie te ondersteunen bij het identificeren en aanpakken van problemen die de bredere toepassing van AI-technologieën in de gezondheidszorg zouden kunnen belemmeren. De studie zal de Commissie helpen actie te ondernemen om haar langetermijndoelstelling inzake de doeltreffende toepassing van AI in de gezondheidszorg te verwezenlijken, gebaseerd op gemeenschappelijke wetgeving en een gemeenschappelijk beleidskader.

Volgens de studie hebben de meeste EU-lidstaten weliswaar AI-strategieën ontwikkeld om gezondheidszorg als prioritaire sector aan te merken, maar zijn er binnen die strategieën geen beleidsmaatregelen die met name gericht zijn op gezondheidszorg. De EU-lidstaten hebben echter vooruitgang geboekt bij het voorstellen van regelgevingskaders voor het beheer van gezondheidsgegevens, een fundamenteel element voor de verdere ontwikkeling van KI-technologieën in de gezondheidszorg.

Wat de adoptie betreft, staan zorgorganisaties in de EU weliswaar open voor de invoering van KI-toepassingen, maar de adoptie blijft momenteel beperkt tot specifieke afdelingen, teams en toepassingsgebieden. Het gebrek aan vertrouwen in op AI gebaseerde besluitvormingsondersteuning belemmert de bredere toepassing, terwijl kwesties in verband met de integratie van nieuwe technologieën in de huidige praktijken ook tot de belangrijkste uitdagingen behoren die door relevante belanghebbenden in de EU-lidstaten zijn vastgesteld.

De wetenschappelijke output op het gebied van AI in de gezondheidszorg is voornamelijk afkomstig uit de grotere lidstaten. Zij zijn de meest actieve landen die onderling en met kleinere lidstaten samenwerken. Daarnaast is vastgesteld dat er behoefte is aan verdere financiële steun om de ontwikkeling van AI-technologieën, die in de klinische praktijk worden omgezet, te bevorderen. Het omvat steun voor het richten van de verwerving van intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) voor de reeds ontwikkelde technologieën.

De studie heeft de aandacht gevestigd op 6 categorieën waarvoor de Europese Commissie wordt voorgesteld zich te richten op de ondersteuning van de ontwikkeling en invoering van KI-technologieën in de gezondheidszorg in de hele EU. Genoemd kunnen worden:

  1. een beleids- en rechtskader ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en invoering van AI, met name gericht op de gezondheidszorg;
  2. initiatieven ter ondersteuning van verdere investeringen in het gebied;
  3. acties en initiatieven die de toegang tot, het gebruik en de uitwisseling van gezondheidsgegevens met het oog op het gebruik van AI mogelijk zullen maken;
  4. initiatieven om gezondheidswerkers bij te scholen en AI-ontwikkelaars voor te lichten over actuele klinische praktijken en behoeften;
  5. acties om culturele kwesties aan te pakken en vertrouwen op te bouwen in het gebruik van AI in de gezondheidszorg;
  6. beleid ter ondersteuning van de vertaling van onderzoek in de klinische praktijk.

Factsheets per land

De landenfactsheets geven een overzicht van de huidige situatie in elke EU-lidstaat met betrekking tot de ontwikkeling, de invoering en het gebruik van technologieën en toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. De factsheets zijn bedoeld om de Europese Commissie te ondersteunen bij het in kaart brengen van de huidige stand van de ontwikkeling en toepassing van AI in de gezondheidszorg in elke lidstaat en bij het identificeren van eventuele verschillen die specifieke uitdagingen en belemmeringen voor een bredere toepassing in de hele EU aan het licht kunnen brengen.

De landenfactsheets zijn gebaseerd op een analyse van de relevante wetgeving en het relevante beleidskader inzake AI in elke lidstaat. Ze kijken naar het onderzoeks- en innovatielandschap van elk land op het gebied van AI in de gezondheidszorg, de aanwezigheid van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderzoek, het ecosysteem voor startende ondernemingen in elk land en het bewustzijn rond AI-technologieën in de gezondheidszorg op basis van vermeldingen op sociale media.

Hoewel de meeste EU-lidstaten maatregelen nemen om strategieën vast te stellen voor het gebruik van AI in de gezondheidszorg, zijn de meeste initiatieven gericht op onderzoek en innovatie. Er wordt weinig aandacht besteed aan initiatieven ter bevordering van de acceptatie door de sector zelf. Het ecosysteem voor startende ondernemingen verschilt van lidstaat tot lidstaat en wordt voornamelijk aangestuurd door particuliere initiatieven en ondersteunende netwerken. 

Tot slot houdt het bewustzijn rond de EU-lidstaten over AI in de gezondheidszorg, zoals waargenomen op sociale media en nieuwssites, grotendeels verband met evenementen, waarbij pieken in het bewustzijn samenvallen met gepubliceerde artikelen of initiatieven op nationaal niveau in de lokale pers.

Downloads

1. Artificial intelligence in healthcare — Final Report
Downloaden 
2. Artificial intelligence in healthcare — Final Country Factsheets
Downloaden