Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Správa o umelej inteligencii v zdravotnej starostlivosti

Správa o umelej inteligencii v zdravotnej starostlivosti poskytuje prehľad národných stratégií, spôsobov využitia a plánov umelej inteligencie v oblasti zdravotnej starostlivosti a názory zainteresovaných strán.

V tejto štúdii sa uvádza prehľad vývoja, prijatia a používania technológií a aplikácií umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti vo všetkých členských štátoch. Hlavným cieľom tejto štúdie bolo podporiť Európsku komisiu pri identifikácii a riešení akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli brániť širšiemu zavádzaniu technológií umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti. Štúdia pomôže Komisii prijať opatrenia na dosiahnutie jej dlhodobého cieľa účinného vykonávania umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti na základe spoločných právnych predpisov a politického rámca.

Podľa štúdie, hoci väčšina členských štátov EÚ vypracovala stratégie umelej inteligencie, v ktorých sa zdravotná starostlivosť identifikuje ako prioritný sektor, v rámci týchto stratégií neexistujú žiadne politiky zamerané najmä na zdravotnú starostlivosť. Členské štáty EÚ však dosiahli pokrok pri navrhovaní regulačných rámcov týkajúcich sa správy údajov týkajúcich sa zdravia, čo je základný prvok ďalšieho rozvoja technológií umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti.

Pokiaľ ide o osvojenie, zatiaľ čo organizácie zdravotnej starostlivosti v EÚ sú otvorené pre prijímanie aplikácií umelej inteligencie, prijatie je v súčasnosti stále obmedzené na konkrétne oddelenia, tímy a aplikačné oblasti. Nedostatok dôvery v podporu rozhodovania založenú na umelej inteligencii bráni širšiemu prijatiu, zatiaľ čo otázky týkajúce sa integrácie nových technológií do súčasných postupov patria medzi hlavné výzvy, ktoré identifikovali príslušné zainteresované strany v členských štátoch EÚ.

Vedecké výstupy v oblasti umelej inteligencie v oblasti zdravotnej starostlivosti pochádzajú najmä z väčších členských štátov. Sú najaktívnejšími krajinami, ktoré spolupracujú navzájom a s menšími členskými štátmi. Okrem toho bola identifikovaná potreba ďalšej finančnej podpory na posilnenie vývoja technológií umelej inteligencie, ktoré sa premietajú do klinickej praxe. Zahŕňa podporu zameranú na nadobúdanie práv duševného vlastníctva pre už vyvinuté technológie.

V štúdii sa zdôraznilo 6 kategórií, na ktoré sa Európska komisia má zamerať na podporu vývoja a zavádzania technológií umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. Ktoré zahŕňajú:

  1. politický a právny rámec na podporu ďalšieho rozvoja a prijatia umelej inteligencie zameranej najmä na sektor zdravotnej starostlivosti;
  2. iniciatívy podporujúce ďalšie investície v tejto oblasti;
  3. akcie a iniciatívy, ktoré umožnia prístup k údajom o zdravotnej starostlivosti, ich využívanie a výmenu s cieľom využívať umelú inteligenciu;
  4. iniciatívy na zvýšenie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov a na vzdelávanie vývojárov umelej inteligencie o súčasných klinických postupoch a potrebách;
  5. akcie zamerané na otázky kultúry a budovanie dôvery vo využívanie umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti;
  6. politiky podporujúce premietnutie výskumu do klinickej praxe.

Informačné prehľady jednotlivých krajín

V prehľadoch o jednotlivých krajinách sa uvádza prehľad súčasnej situácie v každom členskom štáte EÚ, pokiaľ ide o vývoj, prijatie a používanie technológií a aplikácií umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti. Cieľom informačných prehľadov je podporiť Európsku komisiu pri identifikovaní súčasného stavu vývoja a prijímania umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti v každom členskom štáte a identifikovať akékoľvek rozdiely, ktoré by mohli viesť k odhaleniu konkrétnych výziev a prekážok širšieho zavádzania v celej EÚ.

Prehľady o jednotlivých krajinách sú založené na analýze príslušných právnych predpisov a politického rámca týkajúceho sa umelej inteligencie v každom členskom štáte. Skúmajú výskumné a inovačné prostredie každej krajiny v oblasti umelej inteligencie v oblasti zdravotnej starostlivosti, prítomnosť cezhraničnej spolupráce v oblasti výskumu, ekosystém startupov v každej krajine a informovanosť o technológiách umelej inteligencie v sektore zdravotnej starostlivosti na základe zmien na sociálnych médiách.

Zatiaľ čo väčšina členských štátov EÚ prijíma opatrenia na vytvorenie stratégií týkajúcich sa využívania umelej inteligencie v zdravotnej starostlivosti, väčšina iniciatív sa zameriava na oblasť výskumu a inovácií. Iniciatívy na podporu prijatia samotným sektorom sú málo aktívne. Ekosystém startupov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši a je poháňaný najmä súkromnými iniciatívami a podpornými sieťami. 

Napokon informovanosť v členských štátoch EÚ o umelej inteligencii v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako je vidieť na sociálnych médiách a na spravodajských stránkach, do veľkej miery súvisí s podujatiami, pričom nárast informovanosti sa zhoduje s uverejnenými článkami alebo iniciatívami na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa objavujú v miestnej tlači.

Stiahnuté

1. Artificial intelligence in healthcare — Final Report
Stiahnuť 
2. Artificial intelligence in healthcare — Final Country Factsheets
Stiahnuť