Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Zpráva o umělé inteligenci ve zdravotnictví

Zpráva o umělé inteligenci ve zdravotnictví poskytuje přehled vnitrostátních strategií, využití a plánů pro umělou inteligenci v oblasti zdravotní péče a názorů zúčastněných stran.

Tato studie představuje přehled vývoje, přijímání a využívání technologií a aplikací umělé inteligence ve zdravotnictví ve všech členských státech. Hlavním cílem této studie bylo podpořit Evropskou komisi při určování a řešení veškerých problémů, které by mohly bránit širšímu přijetí technologií umělé inteligence ve zdravotnictví. Studie pomůže Komisi přijmout opatření k dosažení jejího dlouhodobého cíle účinného zavádění umělé inteligence ve zdravotnictví na základě společných právních předpisů a politického rámce.

Ze studie vyplývá, že ačkoli většina členských států EU vypracovala strategie umělé inteligence, které určují zdravotní péči jako prioritní odvětví, v rámci těchto strategií neexistují politiky zaměřené zejména na zdravotní péči. Členské státy EU však dosáhly pokroku při navrhování regulačních rámců pro správu zdravotních dat, což je základní prvek pro další rozvoj technologií umělé inteligence ve zdravotnictví.

Pokud jde o adopci, i když jsou zdravotnické organizace v EU otevřeny přijímání aplikací umělé inteligence, v současné době je přijetí stále omezeno na konkrétní oddělení, týmy a oblasti použití. Nedostatek důvěry v podporu rozhodování založenou na umělé inteligenci brání širšímu přijetí, zatímco otázky týkající se začlenění nových technologií do stávajících postupů patří rovněž mezi hlavní výzvy, které příslušné zúčastněné strany v členských státech EU identifikovaly.

Vědecký výstup v oblasti umělé inteligence v oblasti zdravotní péče pochází především z větších členských států. Jsou nejaktivnějšími zeměmi, které spolupracují mezi sebou navzájem a s menšími členskými státy. Kromě toho byla zjištěna potřeba další finanční podpory na posílení rozvoje technologií umělé inteligence, které se promítají do klinické praxe. Zahrnuje podporu cíleného získávání práv duševního vlastnictví pro již vyvinuté technologie.

Studie zdůraznila šest kategorií, u nichž se navrhuje, aby se Evropská komise zaměřila na podporu vývoje a zavádění technologií umělé inteligence ve zdravotnictví v celé EU. Patří k nim:

  1. politický a právní rámec podporující další rozvoj a přijetí umělé inteligence zaměřené zejména na odvětví zdravotní péče;
  2. iniciativy na podporu dalších investic v této oblasti;
  3. opatření a iniciativy, které umožní přístup, využívání a výměnu údajů o zdravotní péči za účelem využívání umělé inteligence;
  4. iniciativy zaměřené na zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků a vzdělávání vývojářů umělé inteligence v oblasti současných klinických postupů a potřeb;
  5. opatření zaměřená na kulturní otázky a budování důvěry ve využívání umělé inteligence ve zdravotnictví;
  6. politiky na podporu převedení výzkumu do klinické praxe.

Informační přehledy o jednotlivých zemích

V informačních přehledech o jednotlivých zemích je uveden přehled současné situace v jednotlivých členských státech EU, pokud jde o vývoj, přijímání a využívání technologií a aplikací umělé inteligence ve zdravotnictví. Cílem informativních přehledů je podpořit Evropskou komisi při určování současného stavu vývoje a zavádění umělé inteligence ve zdravotnictví v každém členském státě a identifikovat případné rozdíly, které by mohly odhalit konkrétní problémy a překážky bránící širšímu přijetí v celé EU.

Informační přehledy o jednotlivých zemích vycházejí z analýzy příslušných právních předpisů a politického rámce v oblasti umělé inteligence v každém členském státě. Zabývají se prostředím výzkumu a inovací v každé zemi v oblasti umělé inteligence v oblasti zdravotní péče, přítomností přeshraniční spolupráce ve výzkumu, ekosystémem začínajících podniků v každé zemi a povědomím o technologiích umělé inteligence ve zdravotnictví na základě zmínek v sociálních médiích.

Zatímco většina členských států EU přijímá opatření k vytvoření strategií týkajících se využívání umělé inteligence ve zdravotnictví, většina iniciativ se zaměřuje na oblast výzkumu a inovací. Iniciativy na podporu přijetí samotným odvětvím nejsou příliš aktivní. Ekosystém začínajících podniků se v jednotlivých členských státech EU liší a řídí jej převážně soukromé iniciativy a podpůrné sítě. 

Povědomí o umělé inteligenci v oblasti zdravotní péče v členských státech EU, jak je vidět na sociálních médiích a na zpravodajských stránkách, je z velké části spojeno s událostmi, přičemž nárůst informovanosti se shoduje s publikovanými články nebo iniciativami na vnitrostátní úrovni, které se objevují v místním tisku.

Ke stažení

1. Artificial intelligence in healthcare — Final Report
Stáhnout 
2. Artificial intelligence in healthcare — Final Country Factsheets
Stáhnout