Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Het opstellen van de Gedragscode voor een op de leeftijd afgestemd ontwerp gaat vandaag van start

Vandaag komt de speciale groep Gedragscode voor een op de leeftijd afgestemd ontwerp bijeen voor haar eerste vergadering, een belangrijke stap in het kader van de strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK +)

Group of kids studying on computers in a public library

Rawpixel

Een van de belangrijkste acties van de Commissie in het kader van de BIK ± strategie is gericht op het helpen uitvoeren van wetgeving, door het opstellen van een uitgebreide gedragscode voor een op leeftijd afgestemd ontwerp, zodat de industrie zich kan aansluiten. De Gedragscode voor een op de leeftijd afgestemd ontwerp, die wordt gezien als een gezamenlijke inspanning, zal een centrale rol spelen bij het vormgeven van de manier waarop de industrie haar jongste jongeren behandelt.

De speciale groep bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (onder meer via brancheorganisaties), de academische wereld en het maatschappelijk middenveld. De speciale groep bestaat uit 21 leden die na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zijn geselecteerd. Namens de Commissie zal DG Connect de speciale groep voorzitten en zorgen voor secretariaatsdiensten via de contractant Better Internet for Kids + Platform. De gezamenlijke inspanningen van de groep zullen naar verwachting leiden tot een evenwichtig en alomvattend kader dat verantwoordelijk gedrag aanmoedigt van alle partijen die betrokken zijn bij kinderen in de digitale omgeving.

Gezien het toenemende bereik en de toenemende invloed van onlinediensten is het waarborgen van het welzijn en de veiligheid van jonge gebruikers een prioriteit, en het tijdschema voor het opstellen van de code is zeer opportuun. De uitvoering van de wet inzake digitale diensten begint, nadat de verordening in november 2022 in werking is getreden. Eind april werden de eerste 17 zeer grote onlineplatforms („VLOP’s”) en 2 zeer grote zoekmachines („VLOSE’s”) aangewezen. Na hun aanwijzing hebben de ondernemingen vier maanden de tijd om te voldoen aan de volledige reeks nieuwe verplichtingen uit hoofde van de wet inzake digitale diensten.  De wet inzake digitale diensten brengt aanzienlijke veranderingen door in het digitale landschap en alle nieuwe verplichtingen moeten alle onlineplatforms die toegankelijk zijn voor minderjarigen zorgen voor een hoog niveau van privacy, veiligheid en beveiliging voor minderjarigen in hun dienst. De richtlijn voorziet ook in strengere sancties voor niet-naleving en geeft de autoriteiten — op Europees en nationaal niveau — de bevoegdheid om op te treden tegen systeemrisico’s in verband met digitale diensten.

De gedragscode zal in de eerste plaats gericht zijn op het voortbouwen op en het ondersteunen van de uitvoering van de wet inzake digitale diensten, waarbij met name de nadruk zal liggen op bepalingen die gericht zijn op de bescherming van minderjarigen. Het zal ook actief bijdragen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) en in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Kernprestatie-indicatoren (KPI’s) en robuuste monitoring zullen inherent zijn aan de code. Het is echter belangrijk op te merken dat het wetboek weliswaar voortbouwt op de bepalingen van de wet inzake digitale diensten, maar geen gevolgen zal hebben voor de handhaving van de verplichtingen van de wet inzake digitale diensten.