Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Dnes sa začína vypracúvanie kódexu správania pre návrh primeraný veku

V rámci stratégie Lepší internet pre deti (BIK+) dnes zasadá osobitná skupina pre kódex správania pre návrh zodpovedajúci veku na svoje prvé zasadnutie, ktoré je dôležitým krokom.

Group of kids studying on computers in a public library

Rawpixel

Jedno z kľúčových opatrení Komisie v rámci stratégie BIK+ sa zameriava na pomoc pri vykonávaní právnych predpisov prostredníctvom vypracovania komplexného kódexu správania týkajúceho sa koncepcie primeranej veku, aby sa priemysel mohol prihlásiť. Kódex správania pre návrh primeraný veku, ktorý sa považuje za spoločné úsilie, by mal zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní spôsobu, akým priemysel zaobchádza so svojimi najmladšími.

Osobitná skupina zložená zo zástupcov priemyslu (aj prostredníctvom obchodných združení), akademickej obce a občianskej spoločnosti pozostáva z 21 členov vybraných na základe výzvy na vyjadrenie záujmu. GR Connect bude v mene Komisie predsedať osobitnej skupine a zabezpečovať sekretárske služby prostredníctvom dodávateľa platformy Lepší internet pre deti+. Očakáva sa, že úsilie skupiny o spoluprácu vytvorí vyvážený a komplexný rámec, ktorý podporí zodpovedné správanie všetkých strán zapojených do spolupráce s deťmi v digitálnej sfére.

Vzhľadom na čoraz väčší dosah a vplyv online služieb je prioritou zabezpečenie pohody a bezpečnosti mladých používateľov a načasovanie vypracovania kódexu je veľmi vhodné. Vykonávanie aktu o digitálnych službách sa začína po nadobudnutí účinnosti nariadenia v novembri 2022. Na konci apríla bolo označených prvých 17 veľmi veľkých online platforiem a 2 veľmi veľké internetové vyhľadávače (ďalej len „VLOSE“). Spoločnosti majú po svojom vymenovaní štyri mesiace na to, aby splnili celý súbor nových povinností podľa aktu o digitálnych službách.  Akt o digitálnych službách prináša významné zmeny v digitálnom prostredí a okrem mnohých nových povinností musia všetky online platformy prístupné maloletým zabezpečiť vysokú úroveň súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých osôb v ich službách. Zavádzajú sa ním aj prísnejšie sankcie za nedodržiavanie predpisov a orgánom – na európskej aj vnútroštátnej úrovni – sa udeľuje právomoc prijímať opatrenia proti systémovým rizikám, ktoré predstavujú digitálne služby.

Hlavným cieľom kódexu bude stavať na vykonávaní aktu o digitálnych službách a podporovať ho, pričom sa osobitne zdôraznia ustanovenia zamerané na ochranu maloletých. Bude tiež aktívne prispievať k smernici o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) a bude v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Kľúčovými prvkami kódexu budú kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a dôkladné monitorovanie. Je však dôležité poznamenať, že hoci kódex vychádza z ustanovení aktu o digitálnych službách, nebude mať vplyv na presadzovanie povinností vyplývajúcich z aktu o digitálnych službách.