Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Arbetet med uppförandekoden om åldersanpassad design inleds i dag

I dag sammanträder den särskilda gruppen för uppförandekod för åldersanpassad utformning till sitt första möte, ett viktigt steg inom ramen för strategin för ett bättre internet för barn (BIK +).

Group of kids studying on computers in a public library

Rawpixel

En av de viktigaste åtgärderna för kommissionen inom ramen för BIK ± strategin är att hjälpa till att genomföra lagstiftningen genom att utarbeta en omfattande uppförandekod för åldersanpassad design som industrin kan ansluta sig till. Uppförandekoden för åldersanpassad utformning, som är tänkt som en samarbetsinsats, kommer att spela en avgörande roll när det gäller att forma hur industrin behandlar sina yngsta.

Den särskilda gruppen består av företrädare för industrin (bland annat via branschorganisationer), den akademiska världen och det civila samhället och består av 21 medlemmar som valts ut efter en inbjudan att anmäla intresse. På kommissionens vägnar kommer GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik att leda den särskilda gruppen och säkerställa sekretariatstjänster via entreprenören för bättre internet för barn + plattformen. Gruppens samarbetsinsatser förväntas skapa en balanserad och heltäckande ram som uppmuntrar till ansvarsfullt beteende från alla parter som arbetar med barn i den digitala sfären.

Med tanke på onlinetjänsternas ständigt ökande räckvidd och inflytande är säkerställandet av unga användares välbefinnande och säkerhet en prioritering, och tidpunkten för utformningen av koden är mycket lämplig. Genomförandet av rättsakten om digitala tjänster inleds efter det att förordningen trädde i kraft i november 2022. De första 17 mycket stora onlineplattformarna och 2 mycket stora sökmotorer utsågs i slutet av april. Efter att ha utsetts har företagen fyra månader på sig att uppfylla samtliga nya skyldigheter enligt rättsakten om digitala tjänster.  Rättsakten om digitala tjänster innebär betydande förändringar av det digitala landskapet, och bland många nya skyldigheter måste alla onlineplattformar som är tillgängliga för minderåriga säkerställa en hög nivå av integritet, säkerhet och trygghet för minderåriga på deras tjänster. Det inför också strängare påföljder för bristande efterlevnad och ger myndigheterna – på europeisk och nationell nivå – befogenhet att vidta åtgärder mot systemrisker som digitala tjänster medför.

Kodens främsta fokus kommer att vara att bygga vidare på och stödja genomförandet av rättsakten om digitala tjänster, med särskild tonvikt på bestämmelser om skydd av minderåriga. Det kommer också att bidra aktivt till direktivet om audiovisuella medietjänster och vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen.

Centrala resultatindikatorer och gedigen övervakning kommer att ingå i koden. Det är dock viktigt att notera att även om koden bygger på bestämmelserna i rättsakten om digitala tjänster kommer den inte att påverka verkställigheten av rättsakten om digitala tjänster.