Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Consultation | Publikacja

Ukierunkowane konsultacje w sprawie warunków wynagrodzenia wykonawców muzycznych i producentów płyt muzycznych z państw trzecich (nienależących do UE) za nagrania odtwarzane w UE

Konsultacje te skierowane są do zarejestrowanych zainteresowanych stron z branży muzycznej w sprawie praw do wynagrodzenia w UE.

Targeted consultation on the conditions for the remuneration of music performers and record producers from third (non-EU) countries for recorded music played in the EU

©Gettyimages

AKTUALIZACJA: nowy termin zamknięcia to 19 listopada 2023 r.

Celem tych ukierunkowanych konsultacji jest zebranie informacji zwrotnych od zainteresowanych stron i państw członkowskich na temat stosowania jednolitego prawa do godziwego wynagrodzenia zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE w sprawie praw najmu i użyczenia w różnych państwach członkowskich. Ma on również na celu zebranie informacji i dowodów na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-265/19 („ wyrok w sprawie RAAP”), a także informacje zwrotne na temat możliwych skutków wniosku ustawodawczego. W zaproszeniu do składania dowodów opublikowanym w lipcu 2022 r. Komisja stwierdziła, że rozważa inicjatywę mającą na celu wprowadzenie materialnej wzajemności wynagrodzeń artystów wykonawców z państw trzecich i producentów fonogramów.

Kto może wziąć udział?

Konsultacje te skierowane są w szczególności do zainteresowanych stron z branży muzycznej, takich jak wykonawcy muzyki, producenci płyt, inni gracze w łańcuchu wartości branży muzycznej, w tym organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, oraz użytkownicy komercyjni nagrywanej muzyki, tacy jak nadawcy telewizyjni i radiowiści, obiekty publiczne, takie jak bary, restauracje, kluby i hotele lub ich organizacje branżowe.

Konsultacje zakończono w dniu 19 listopada 2023 r. Ukierunkowane konsultacje są dostępne na stronie EU Survey w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Możesz udzielać odpowiedzi w dowolnym z języków urzędowych UE.

Streszczenie odpowiedzi udzielonych w ramach ukierunkowanych konsultacji

Sprawozdanie podsumowujące zawiera przegląd odpowiedzi przekazanych przez zainteresowane strony

Sprawozdanie podsumowujące (.pdf)

Więcej informacji

Wezwanie do dowodowego

Badanie na temat międzynarodowego wymiaru jednolitego prawa do godziwego wynagrodzenia dla wykonawców i producentów fonogramów oraz jego wpływu na europejski sektor kreatywny