Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for proposals | Publikacja

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa” – Innowacje w mediach

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań innowacyjnych w sektorze mediów w celu stymulowania współpracy interdyscyplinarnej i tworzenia prototypów zaawansowanych rozwiązań w zakresie tworzenia, dystrybucji i wykorzystania nowych immersyjnych i innowacyjnych produktów dla mediów.

Na sfinansowanie co najmniej dwóch/trzech projektów dostępnych jest 26 mln EUR. Zastosowanie mogą mieć dwa rodzaje projektów. Projekty mogą koncentrować się na utworzeniu VR Media Lab lub na modułowych otwartych narzędziach/komponentach/usługach, które dotyczą technicznych, organizacyjnych, handlowych i prawnych aspektów zarządzania danymi i ich wykorzystywania w całym sektorze mediów.

Pierwszy rodzaj wniosków powinien dotyczyć innowacyjnych narzędzi lub usług, które mogą pomóc w tworzeniu, rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu treści lub produktów medialnych. Można rozważyć różne projekty z udziałem organizacji medialnych i innych zainteresowanych stron (takich jak artyści, projektanci, dziennikarze i pracownicy mediów, filmowcy, projektanci gier, programiści lub naukowcy akademiccy). Proponowane narzędzia lub usługi powinny pomóc im w wykorzystaniu potencjału danych (takich jak odbiorcy lub metadane treści, dane dotyczące odbiorców, dane dotyczące licencji na prawa autorskie itp.) w celu dotarcia do nowych odbiorców i opracowania zrównoważonych i silnych modeli biznesowych.

Zaleca się zaplanowanie interoperacyjności narzędzi i usług, aby umożliwić wymianę danych między szerszymi sektorami mediów, oraz dążenie do stworzenia przestrzeni danych medialnych, jak przewidziano w planie działania dotyczącym mediów i sektora audiowizualnego.

Należy również rozważyć nowe formaty medialne i technologie rozszerzonej rzeczywistości na potrzeby konsumpcji w nowych środowiskach (np. samochody autonomiczne).

Na ten rodzaj działania zostanie sfinansowana co najmniej jeden wniosek (maksymalny wkład w wysokości 9 mln EUR na wybrany wniosek). Współfinansowanie przez UE 70 % (do 100 % w przypadku podmiotów nienastawionych na zysk).

Drugim rodzajem wniosków powinno być utworzenie VR Media Lab. Laboratorium opracuje i prototypuje zaawansowane rozwiązania w zakresie tworzenia, dystrybucji i wykorzystania nowych immersyjnych produktów medialnych VR/AR, a także połączy umiejętności z różnych dziedzin, w tym z sektora kreatywnego. VR Media Lab zapewni wsparcie dla projektów stron trzecich w formie dotacji (maksymalnie 500,000 EUR). Strony trzecie skupiłyby się na treściach na potrzeby rozrywki, kultury i wiadomości, a także na zastosowaniach rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej w innych sektorach, takich jak turystyka i edukacja.

Tylko jeden wniosek zostanie sfinansowany w odniesieniu do tego drugiego rodzaju działania (maksymalnie 8 mln EUR). Współfinansowanie przez UE 70 % (do 100 % w przypadku podmiotów nienastawionych na zysk).

Pytania?

Więcej informacji na temat tego zaproszenia można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków i prezentacji podczas dni informacyjnych programu „Horyzont Europa”.

Jeżeli pytania pozostają nadal, należy skorzystać z formularza udostępnionego przez dział pomocy technicznej RES.