Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikácia

Experimentálne regulačné prostredie pre technológiu blockchainu a právne poradenstvo pre fázu výroby EBSI

Európska komisia vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk (CNECT/2021/OP/0019) s cieľom uzavrieť zmluvu s konzorciom s cieľom 1) uľahčiť a prevádzkovať celoeurópske experimentálne regulačné prostredie pre technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT), najmä technológiu blockchainu) a 2. poskytovať komplexné právne poradenstvo týkajúce sa prevádzky základných služieb európskej infraštruktúry služieb blockchainu (EBSI) a prípadov jej použitia schválených európskym partnerstvom pre technológiu blockchainu (EBP).

Experimentálne regulačné prostredie bude nápomocné pri sprevádzaní prípadov používania v rámci EBSI a mimo neho, čo regulačným orgánom a používateľom, ako aj poskytovateľom technológií DLT a blockchainu umožní interakciu v dôveryhodnom prostredí. Projekty v experimentálnom prostredí budú zahŕňať prípady použitia EBSI, ako aj širokú škálu ďalších aplikácií blockchainu v kľúčových priemyselných odvetviach (ktoré ukončili overenie koncepcie alebo získali európsku cenu v súťaži). Cieľom experimentálneho regulačného prostredia je podporovať dialóg a spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a zákonodarcami na úrovni EÚ a so spoločnosťami, a tým odstrániť právnu a právnu neistotu v prípadoch používania založených na decentralizovaných riešeniach blockchainu a prípadne v kombinácii s inými technológiami, ako je umelá inteligencia alebo internet vecí.

Informácie o EBSI:

Vytvorenie európskej infraštruktúry služieb blockchainu ako celoeurópskej infraštruktúry na poskytovanie cezhraničných verejných služieb otvára príležitosť na preskúmanie inovačných riešení pre prípady použitia, ktoré využívajú výhody vyplývajúce z technológie blockchainu založenej na dôvere, pokiaľ ide o nemennosť a pravosť údajov.

Európska komisia v spolupráci so zástupcami a technickými expertmi z 27 členských štátov EÚ, Nórska a Lichtenštajnska z Európskeho partnerstva pre technológiu blockchainu vyvíja architektúru prevádzky infraštruktúry.  EBSI prechádza do výrobnej fázy v prvej vlne štyroch prípadov použitia, ktoré sú už v pokročilom štádiu, a využíva blockchain ako nástroj dôvery na autentifikáciu a zaznamenávanie údajov na účely poskytovania verejných služieb. Nedávno boli vybrané tri ďalšie prípady použitia na zavedenie do EBSI.

Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je zadať zákazku na dve hlavné úlohy:

  • pôsobiť ako externý dodávateľ s cieľom uľahčiť a prevádzkovať (pod kontrolou Komisie) experimentálne regulačné prostredie s vnútroštátnymi a európskymi orgánmi a regulačnými orgánmi s cieľom uľahčiť dialóg a spoluprácu s inovátormi pokročilých softvérových aplikácií, ktoré zavádzajú (samostatne alebo v kombinácii s inými službami informačnej spoločnosti) technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT) vrátane najmä verejných blockchainov. Dodávateľ bude podporovať Európsku komisiu pri fungovaní experimentálneho regulačného prostredia v koordinačnej a právnej úlohe (poskytuje právne odborné znalosti a poradenstvo);
  • pôsobiť ako externý právny expert Komisie a Európskeho partnerstva pre technológiu blockchainu s cieľom poskytovať komplexné právne poradenstvo o všetkých právnych a regulačných aspektoch týkajúcich sa fungovania základných služieb EBSI a prípadov použitia schválených Európskym partnerstvom pre technológiu blockchainu. Expert bude poskytovať právne poradenstvo a podporu vo všetkých relevantných regulačných otázkach týkajúcich sa infraštruktúry blockchainu EBSI vrátane občianskeho práva a práva obchodných spoločností, práva verejnej správy, ochrany údajov, kybernetickej bezpečnosti a všetkých ostatných príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov EÚ.  Expert by mal tiež pomáhať Komisii pri právnych aspektoch a vypracúvaní návrhov týkajúcich sa prenosu prevádzky základných služieb EBSI na určený právny nástroj.  Expert by mal ďalej podporovať Komisiu (a každú určenú organizáciu alebo partnera v spojení s EK) pri všetkých činnostiach súvisiacich so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa týkajú základných služieb EBSI, a ako uviedla Komisia, v prípadoch použitia. Táto právna podpora je oddelená a odlišná od právnej práce očakávanej v rámci regulačného experimentálneho prostredia.

Hospodárske subjekty a technologické výskumné ústavy, ktoré majú záujem o túto výzvu, sa vyzývajú, aby predložili ponuku prostredníctvom elektronického systému predkladania ponúk (e-Submission), ktorý je k dispozícii na webovom sídle TED e-Tendering.

Každá žiadosť o doplňujúce informácie sa musí podať len písomne prostredníctvom webovej stránky TEDeTendering https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 v záložke „Otázky a odpovede“ kliknutím na „Vytvoriť otázku“ (na vytvorenie a predloženie otázky sa vyžaduje registrácia v databáze TED eTendering).

 

Termín na predkladanie žiadostí bol predĺžený z 10. mája 2007 od 16.00 do 30.00 h o 16.00 h.