Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for tenders | Publikacja

Piaskownica regulacyjna na potrzeby łańcucha bloków i doradztwo prawne na etapie produkcji EBSI

Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do składania ofert (CNECT/2021/OP/0019) w celu zawarcia umowy z konsorcjum, aby (1) ułatwić i obsługiwać ogólnoeuropejską piaskownicę regulacyjną w zakresie technologii rozproszonego rejestru (DLT), w szczególności łańcucha bloków, oraz 2) zapewnić kompleksowe doradztwo prawne dotyczące funkcjonowania podstawowych usług europejskiej infrastruktury usług łańcucha bloków (EBSI) i jej przypadków użycia zatwierdzonych przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Łańcucha Bloków (EBP).

Piaskownica regulacyjna będzie miała zasadnicze znaczenie dla przypadków użycia w EBSI i poza nią, umożliwiając organom regulacyjnym i użytkownikom, a także dostawcom technologii DLT i blockchain, interakcję w zaufanym środowisku. Projekty w piaskownicy będą obejmowały zarówno przypadki użycia EBSI, jak i szeroki zakres innych zastosowań blockchain w kluczowych sektorach przemysłu (które zakończyły weryfikację poprawności projektu lub zdobyły europejską nagrodę w konkursie). Celem piaskownicy regulacyjnej jest wspieranie dialogu i współpracy między krajowymi i unijnymi organami regulacyjnymi i prawodawcami a przedsiębiorstwami, a tym samym usunięcie niepewności prawnej i prawnej w przypadkach użycia opartych na zdecentralizowanych rozwiązaniach w zakresie łańcucha bloków i potencjalnie w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja lub internet rzeczy.

Informacje na temat EBSI:

Utworzenie europejskiej infrastruktury usług łańcucha bloków jako ogólnoeuropejskiej infrastruktury służącej do świadczenia transgranicznych usług publicznych stwarza okazję do zbadania innowacyjnych rozwiązań w przypadkach użycia, które korzystają z łańcucha zaufania ustanowionego w odniesieniu do niezmienności i autentyczności danych.

WE współpracy z przedstawicielami i ekspertami technicznymi z 27 państw członkowskich UE, Norwegii i Liechtensteinu w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz łańcucha bloków Komisja Europejska opracowuje architekturę funkcjonowania infrastruktury.  EBSI przechodzi w fazę produkcyjną dla pierwszej fali czterech przypadków użycia, które są już na zaawansowanym etapie, wykorzystując łańcuch bloków jako narzędzie zaufania do uwierzytelniania i rejestrowania danych do celów świadczenia usług publicznych. W ostatnim czasie wybrano trzy dodatkowe przypadki użycia do wdrożenia w EBSI.

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest udzielenie zamówienia obejmującego dwa główne zadania:

  • działanie jako zewnętrzny wykonawca w celu ułatwienia i prowadzenia (pod kontrolą Komisji) piaskownicy regulacyjnej wraz z organami krajowymi i unijnymi oraz organami regulacyjnymi w celu ułatwienia dialogu i współpracy z innowatorami zaawansowanych aplikacji oprogramowania wdrażających (samodzielne lub w połączeniu z innymi usługami społeczeństwa informacyjnego) technologie rozproszonego rejestru (DLT), w tym w szczególności publiczne łańcuchy bloków. Wykonawca będzie wspierał Komisję Europejską w funkcjonowaniu piaskownicy regulacyjnej, pełniąc rolę koordynatora i pełniąc rolę prawną (zapewniając wiedzę i doradztwo prawne);
  • działanie w charakterze zewnętrznego eksperta prawnego przy Komisji i Europejskim Partnerstwie na rzecz Łańcucha Bloków w celu zapewnienia kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie wszystkich aspektów prawnych i regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem podstawowych usług EBSI oraz przypadków użycia zatwierdzonych przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Łańcucha Bloków. Ekspert będzie udzielał porad prawnych i wsparcia we wszystkich istotnych kwestiach regulacyjnych dotyczących infrastruktury łańcucha bloków EBSI, w tym prawa cywilnego i korporacyjnego, prawa administracji publicznej, ochrony danych, cyberbezpieczeństwa oraz wszystkich innych odpowiednich przepisów krajowych i unijnych.  Ekspert powinien również wspierać Komisję w kwestiach prawnych i redakcyjnych dotyczących przeniesienia świadczenia usług podstawowych EBSI na wyznaczone narzędzie prawne.  Ponadto ekspert powinien wspierać Komisję (oraz wszelkie wyznaczone organizacje lub partnerów w porozumieniu z KE) w pracach związanych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) dotyczących podstawowych usług EBSI oraz, jak wskazała Komisja, w przypadkach użycia. To wsparcie prawne jest odrębne i odrębne od prac prawnych oczekiwanych w ramach „piaskownicy regulacyjnej”.

Podmioty gospodarcze i instytuty badań technologicznych zainteresowane niniejszym zaproszeniem są proszone o złożenie oferty za pośrednictwem elektronicznego systemu składania ofert (e-Submission) dostępnego na stronie internetowej TED e-Tendering.

Wszelkie wnioski o dodatkowe informacje należy składać w formie pisemnej wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej TEDeTendering (TED eTendering) w zakładce „Pytania i odpowiedzi”, klikając na „Utwórz pytanie” (w celu utworzenia i przesłania pytania wymagana jest rejestracja w serwisie TED eTendering).

 

Termin składania wniosków został przedłużony z 10 maja 22 r. o godz. 16.00 do 30 maja 2021 r. o godz. 16.00.