Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Väljaanne

Regulatiivne testkeskkond plokiahela jaoks ja õigusnõustamine EBSI tootmisetapis

Euroopa Komisjon kuulutab välja hankemenetluse (CNECT/2021/OP/0019), et sõlmida leping konsortsiumiga, et 1) hõlbustada ja käitada üleeuroopalist hajusraamatu tehnoloogia (DLT) regulatiivset testkeskkonda, eelkõige plokiahela plokiahel, ning 2) anda terviklikku õigusalast nõu seoses Euroopa plokiahela teenuste taristu (EBSI) põhiteenuste toimimisega ja selle kasutusjuhtumitega, mille on heaks kiitnud Euroopa plokiahela partnerlus (EBP).

Regulatsiooni testkeskkonnal on oluline roll EBSIga seotud kasutusjuhtumite toetamisel ja väljaspool seda, võimaldades reguleerivatel asutustel ja kasutajatel ning DLT ja plokiahela tehnoloogia pakkujatel suhelda usaldusväärses keskkonnas. Testkeskkonna projektid hõlmavad nii EBSI kasutusjuhte kui ka paljusid muid plokiahela rakendusi peamistes tööstussektorites (mis on läbinud kontseptsioonitõendi või on võitnud Euroopa auhinna konkursil). Regulatsiooni testkeskkonna eesmärk on edendada dialoogi jakoostööd riiklike ja ELi tasandi reguleerivate asutuste ja seadusandjate ning ettevõtjatega ning seega kõrvaldada õiguslik ja õiguslik ebakindlus kasutusjuhtumite puhul, mis põhinevad plokiahela detsentraliseeritud lahendustel ja võib-olla koos muude tehnoloogiatega, nagu tehisintellekt või asjade internet.

EBSI kohta:

Euroopa plokiahela teenuste taristu loomine üleeuroopalise taristuna piiriüleste avalike teenuste osutamiseks avab võimaluse uurida uuenduslikke lahendusi selliste kasutusjuhtumite jaoks, mis saavad kasu usaldusplokiahelast, mis tagab andmete muutumatuse ja autentsuse.

Euroopa Komisjon on koostöös Euroopa plokiahela partnerluse 27 liikmesriigi, Norra ja Liechtensteini esindajate ja tehniliste ekspertidega töötanud välja taristu toimimise struktuuri.  EBSI liigub neljast juba edasijõudnud kasutusjuhtumist koosneva esimese laine tootmisetapi poole, kasutades plokiahelat usaldusvahendina andmete autentimiseks ja salvestamiseks avalike teenuste osutamise eesmärgil. Hiljuti valiti EBSI kasutuselevõtuks välja kolm täiendavat kasutusjuhtumit.

Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on sõlmida leping kahe peamise ülesande täitmiseks:

  • tegutseda välise töövõtjana, et hõlbustada ja käitada (komisjoni kontrolli all) regulatiivset testkeskkonda koos riiklike ja ELi ametiasutuste ning reguleerivate asutustega, et hõlbustada dialoogi ja koostööd kõrgtehnoloogiliste tarkvararakenduste novaatoritega, mis kasutavad (kas eraldiseisvalt või koos muude infoühiskonna teenustega) hajusraamatu tehnoloogiat (DLT), sealhulgas eelkõige avalikke plokiahelaid. Töövõtja toetab Euroopa Komisjoni regulatsiooni testkeskkonna toimimises koordineerivas rollis ja õiguslikus rollis (juriidiliste teadmiste ja nõuannete pakkumine);
  • tegutseb komisjoni ja Euroopa plokiahela partnerluse välise õiguseksperdina, et anda igakülgset õigusalast nõu kõigis EBSI põhiteenuste toimimisega seotud õiguslikes ja regulatiivsetes aspektides ning kasutada Euroopa plokiahela partnerluses heaks kiidetud juhtumeid. Ekspert annab õigusalast nõu ja tuge kõigis EBSI plokiahela taristuga seotud asjakohastes regulatiivsetes küsimustes, sealhulgas tsiviil- ja äriühinguõigus, avaliku halduse õigus, andmekaitse, küberturvalisus ning kõik muud asjakohased riiklikud ja ELi õigusaktid.  Samuti peaks ekspert abistama komisjoni õiguslikes aspektides ja koostamisel, mis on seotud EBSI põhiteenuste käitamise üleviimisega kindlaksmääratud õiguslikule vahendile.  Lisaks peaks ekspert toetama komisjoni (ja mis tahes määratud organisatsiooni või partnerit koostöös Euroopa Komisjoniga) kogu isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud töös, mis on seotud EBSI põhiteenustega ja, nagu komisjon on märkinud, kasutusjuhtumitega. See õiguslik tugi on eraldiseisev ja eraldiseisev õiguslikust tööst, mida oodatakse regulatiivse testkeskkonna raames.

Käesolevast konkursikutsest huvitatud ettevõtjatel ja tehnoloogiauuringute instituutidel palutakse esitada pakkumus elektroonilise esitamise süsteemi (e-Submission) kaudu, mis on kättesaadav TEDi e-riigihangete veebisaidil.

Lisateabe taotlus tuleb esitada kirjalikult ainult TEDi eTenderingi veebisaidi https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 kaudu vahekaardil Küsimused ja vastused“, klõpsates nupul „Loo küsimus“ (küsimuse loomiseks ja esitamiseks on vaja registreeruda TEDi eTenderingi veebisaidil).

 

Esitamise tähtaega pikendati kell 10/5/22 kell 16.00–30/5/22 kell 16.00.