Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Публикация

Регулаторна лаборатория за блокови вериги и правни консултации за етапа на производство на EBSI

Европейската комисия отправя покана за представяне на оферти (CNECT/2021/OP/0019) за сключване на договор с консорциум за (1) улесняване и експлоатация на паневропейска регулаторна лаборатория за технологиите на разпределения регистър (ТДР), по-специално блоковата верига, и (2) предоставя всеобхватни правни съвети във връзка с функционирането на основните услуги на европейската инфраструктура за услуги в областта на блоковите вериги (EBSI) и случаите на нейното използване, одобрени от Европейското партньорство за блокови вериги (EBP).

Регулаторната лаборатория ще бъде от основно значение за подпомагане на случаите на използване на EBSI и извън нея, което ще даде възможност на регулаторите и потребителите, както и на доставчиците на технологии на ТДР и на технологии на блоковата верига, да си взаимодействат в надеждна среда. Проектите в регулаторната лаборатория ще включват както случаи на използване на EBSI, така и широк набор от други приложения на блоковите вериги в ключови промишлени сектори (които са завършили доказване на концепцията или са спечелили европейска награда в конкурс). Целта на регулаторната лаборатория е да се насърчи диалогът и сътрудничеството с дружествата между регулаторните органи и законодателите на национално равнище и на равнище ЕС и по този начин да се премахне правната и правната несигурност за случаите на използване въз основа на децентрализирани решения на блоковата верига и евентуално в комбинация с други технологии, като например изкуствения интелект или интернет на нещата.

За EBSI:

Създаването на европейска инфраструктура за услуги в областта на блоковите вериги като общоевропейска инфраструктура за предоставяне на трансгранични обществени услуги открива възможност за проучване на иновативни решения за случаи на употреба, които се възползват от доверителната блокова верига, установена в неизменяемостта и автентичността на данните.

В сътрудничество с представители и технически експерти от 27-те държави — членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн от Европейското партньорство за блокови вериги Европейската комисия разработва архитектурата за експлоатация на инфраструктурата.  EBSI преминава към етап на изготвяне за първата вълна от четири случая на употреба, които вече са в напреднал етап, като се използва блоковата верига като инструмент за доверие за удостоверяване и записване на данни за целите на предоставянето на обществени услуги. Неотдавна бяха избрани три допълнителни случая на употреба за внедряване на EBSI.

Целта на настоящата покана за представяне на оферти е да се възложи договор за две основни задачи:

  • да действа като външен изпълнител, за да улеснява и управлява (под контрола на Комисията) регулаторна лаборатория с национални и европейски органи и регулаторни органи, за да се улесни диалогът и сътрудничеството с новаторите на усъвършенствани софтуерни приложения, които внедряват (самостоятелно или в комбинация с други услуги на информационното общество) технологиите на разпределения регистър (DLT), включително по-специално обществените блокови вериги. Изпълнителят ще подпомага Европейската комисия в работата на регулаторната лаборатория с координираща и правна роля (предоставяне на юридически експертен опит и консултации);
  • да действа като външен правен експерт за Комисията и Европейското партньорство за блокови вериги, за да предоставя всеобхватни правни съвети по всички правни и регулаторни аспекти, свързани с функционирането на основните услуги на EBSI, и случаи на използване, одобрени от Европейското партньорство за блокови вериги. Експертът ще предоставя правни съвети и подкрепа по всички съответни регулаторни въпроси във връзка с инфраструктурата на блоковата верига на EBSI, включително гражданското корпоративно право, правото в областта на публичната администрация, защитата на данните, киберсигурността и всички други съответни национални разпоредби и разпоредби на ЕС.  Експертът следва също така да подпомага Комисията във връзка с правните аспекти и изготвянето на проекти, свързани с прехвърлянето на дейността на основните услуги на EBSI на определено правно средство.  Освен това експертът следва да подпомага Комисията (и всяка определена организация или партньор във връзка с ЕК) с цялата работа, свързана с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), свързана с основните услуги на EBSI и, както е посочено от Комисията, със случаите на използване. Тази правна подкрепа е отделна и различна от правната работа, която се очаква в рамките на „регулаторната лаборатория“.

Икономическите оператори и институтите за технологични изследвания, които се интересуват от настоящата покана, се приканват да подадат оферта чрез системата за електронно подаване (e-Submission), достъпна на уебсайта на TED e-Tendering.

Всяко искане за допълнителна информация трябва да бъде отправено само в писмен вид чрез уебсайтаTED eTendering https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 в раздел „Въпроси „, като се щракне върху „Създаване на въпрос“ (за създаването и изпращането на въпрос се изисква регистрация в TED eTendering).

 

Крайният срок за подаване е удължен от 10/5/22 в 16.00 ч. на 30/5/22 в 16.00 ч.