Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G a elektromagnetické polia

Európsky kódex elektronickej komunikácie zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní jednotných podmienok zavádzania 5G a zároveň chráni verejné zdravie.

    5G

Elektromagnetické polia a bezdrôtové zariadenia

Elektromagnetické pole (EMF) je fyzické pole produkované stacionárnymi, otáčajúcimi sa alebo pohybujúcimi sa elektricky nabitými časticami. EMF nie je nedávny jav z digitálneho sveta, v prírode existujú elektrické a magnetické polia. Avšak, ako sa zvyšuje počet smartfónov, tabletov, notebookov a mnohých ďalších pripojených zariadení, vyvolalo obavy o tom, ako môže expozícia EMF ovplyvniť naše zdravie.

Niektorí občania vnímajú piatu generáciu bezdrôtových sietí – 5G – ako hrozbu pre verejné zdravie, pretože si myslia, že expozícia EMP je vyššia ako expozícia zo súčasných sietí 4G. Nesúhlas s 5G zároveň sťažuje niektorým zainteresovaným stranám úplné zavedenie sietí 5G.

Niektoré z vyjadrených obáv boli klasifikované ako dezinformácie. Príkladom je prepojenie sietí 5G s výskytom ochorenia COVID-19.

Vystavenie elektromagnetickým poliam

Vystavenie elektromagnetickým faktorom spôsobeným bezdrôtovými komunikačnými zariadeniami podlieha limitom vymedzeným v odporúčaní Rady. Tieto limity sú stanovené v súlade s usmerneniami Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením. Viac informácií o usmerneniach nájdete na webovej stránke ICNIRP.

Na základe vedeckých odporúčaní EÚ stanovuje vystavenie širokej verejnosti na limit, ktorý je najmenej 50-krát nižší, ako naznačujú medzinárodné vedecké dôkazy, že majú akýkoľvek vplyv na zdravie. Tieto limity nie sú pre členské štáty EÚ záväzné. Európsky kódex elektronickej komunikácie sa však na ne odvoláva a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili konzistentné uplatňovanie.

5G a vystavenie elektromagnetickým poliam

Siete 5G (a budúce 6G) budú používať oveľa menšie antény, a preto všeobecne nižšie úrovne expozície v porovnaní so súčasnými sieťami 2G, 3G a 4G, ale celkovo dosahujú oveľa lepšiu kvalitu služieb a vyššiu rýchlosť pripojenia. Mnohé z týchto menších antén by sa mohli do určitej miery porovnávať s inštaláciou Wi-Fi. Pri vymedzení revidovaných usmernení ICNIRP sa zohľadnili všetky nové špecifiká technológie 5G.

Na tento účel Komisia prijala vykonávacie nariadenie o fyzických a technických vlastnostiach bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom, najmä o ich objeme, hmotnosti, vizuálnom vplyve a emisnom výkone. Týmto nariadením sa nezavádzajú nové limity EÚ pre EMF. Zariadenia budú musieť dodržiavať platné vnútroštátne alebo regionálne predpisy.

Na základe všetkých existujúcich odporúčaní preto zavedenie sietí 5G nebude mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

5G

5G je kľúčová sieťová technológia novej generácie, ktorá umožní inovácie a podporí digitálnu transformáciu.

Pozri aj

5G Výskum a štandardy

Európska komisia spolupracuje s priemyslom v rámci verejno-súkromného partnerstva 5G ako výskumný a inovačný nástroj na štruktúrovanie a riadenie európskeho výskumu 5G.

5G observatórium

Európske observatórium 5G umožňuje EÚ posúdiť pokrok akčného plánu 5G a prijať opatrenia na jeho úplné vykonávanie.

Akčný plán 5G

Akčný plán 5G je strategickou iniciatívou, vďaka ktorej sa 5G stane realitou pre všetkých občanov a podniky v celej EÚ.

Prepojená a automatizovaná mobilita

Prepojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnú príležitosť urobiť naše dopravné systémy bezpečnejšími, čistejšími, efektívnejšími a užívateľsky prívetivejšími.

Cezhraničné koridory 5G

Krajiny a priemysel EÚ spolupracujú na príprave rozsiahleho zavádzania koridorov 5G pre prepojenú a automatizovanú mobilitu na európskych dopravných trasách.