Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G- ja sähkömagneettiset kentät

Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö on keskeisessä asemassa varmistettaessa yhdenmukaiset 5G:n käyttöönottoedellytykset kansanterveyden suojelussa.

    5G

Sähkömagneettiset kentät ja langattomat laitteet

Sähkömagneettinen kenttä (EMF) on fyysinen kenttä, joka tuotetaan paikallaan, pyörittämällä tai siirtämällä sähköisesti varautuneita hiukkasia. EMF ei ole viimeaikainen ilmiö digitaalisesta maailmasta, vaan sähkö- ja magneettikentät ovat luonnossa. Kun älypuhelinten, tablettien, kannettavien tietokoneiden ja monien muiden liitettyjen laitteiden määrä kuitenkin kasvaa, se on herättänyt huolta siitä, miten EMF-altistus voi vaikuttaa terveyteen.

Jotkut kansalaiset pitävät viidennen sukupolven langattomia verkkoja – 5G-verkkoja – uhkana kansanterveydelle, koska he katsovat, että sähkömagneettisille kentille altistuminen on suurempi kuin nykyisten 4G-verkkojen altistuminen. Samaan aikaan 5G:n vastustaminen vaikeuttaa tiettyjen sidosryhmien 5G-verkkojen täysimääräistä käyttöönottoa.

Osa esitetyistä huolenaiheista on luokiteltu disinformaatioksi. Esimerkkinä tästä on 5G- verkkojen yhdistäminen covid-19:n puhkeamiseen.

Altistuminen sähkömagneettisille kentille

Langattomien viestintälaitteiden aiheuttamaan altistumiseen sähkömagneettisille kentille sovelletaan neuvoston suosituksessa määriteltyjä rajoja. Nämä rajat on asetettu kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojelukomission antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja ohjeista löytyy ICNIRP:n verkkosivuilta.

Tieteellisten suositusten mukaisesti EU asettaa suurelle yleisölle altistumisen raja-arvon, joka on vähintään 50 kertaa pienempi kuin mitä kansainvälinen tieteellinen näyttö osoittaa vaikuttavan terveyteen. Nämä rajoitukset eivät sido EU:n jäsenvaltioita. Eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä viitataan kuitenkin niihin ja kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan johdonmukainen soveltaminen.

5G ja altistuminen sähkömagneettisille kentille

5G-verkoissa (ja tulevissa 6G-verkoissa) käytetään paljon pienempiä antenneja ja siten yleensä pienempiä altistustasoja verrattuna nykyisiin 2G-, 3G- ja 4G-verkkoihin, mutta ne saavuttavat kaiken kaikkiaan paljon paremman palvelun laadun ja suuremmat yhteysnopeudet. Monia näistä pienemmistä antenneista voitaisiin tietyssä määrin verrata Wi-Fi-asennuksiin. Kaikki 5G-teknologian uudet erityispiirteet on otettu huomioon ICNIRP:n tarkistettujen suuntaviivojen määrittelyssä.

Tätä varten komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen pienalueen langattomien liityntäpisteiden fyysisistä ja teknisistä ominaisuuksista, erityisesti niiden tilavuudesta, painosta, visuaalisesta vaikutuksesta ja päästötehosta. Tällä asetuksella ei oteta käyttöön uusia EU:n raja-arvoja Euroopan valuuttarahastolle. Laitosten on noudatettava sovellettavia kansallisia tai alueellisia määräyksiä.

Näin ollen kaikkien olemassa olevien suositusten mukaisesti 5G-verkkojen käyttöönotto ei vaikuta kielteisesti ihmisten terveyteen.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio hyväksyy laajakaistaverkkoja koskevat tarkistetut valtiontukisäännöt

Euroopan komissio on antanut tarkistetun tiedonannon valtiontuesta laajakaistaverkoille. Tarkistetuissa laajakaistasuuntaviivoissa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti komissio arvioi jäsenvaltioiden ilmoittamat valtiontukitoimenpiteet laajakaistaverkkojen käyttöönoton ja käyttöönoton tukemiseksi EU:ssa.

PRESS RELEASE |
EU investoi 13,5 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin vuosina 2023–2024

Komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–2024 työohjelman, johon osoitetaan noin 13,5 miljardia euroa tutkijoiden ja innovoijien tukemiseen Euroopassa läpimurtoratkaisujen löytämiseksi ympäristöön, energiaan, digitaalisiin ja geopoliittisiin haasteisiin.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

5G

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitaalista muutosta.

Katso myös

5G Tutkimus ja standardit

Euroopan komissio tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa 5G julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa tutkimus- ja innovointivälineenä eurooppalaisen 5G-tutkimuksen jäsentämiseksi ja ohjaamiseksi.

5G-toimintasuunnitelma

5G-toimintasuunnitelma on strateginen aloite, joka tekee 5G:stä todellisuutta kaikille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla.

Verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus

Yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä liikennejärjestelmistämme turvallisempia, puhtaampia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä.

5G-rajatylittävät käytävät

EU-maat ja teollisuus tekevät yhteistyötä valmistellakseen 5G-käytävien laajamittaista käyttöönottoa yhteenliitetyssä ja automatisoidussa liikkuvuudessa eurooppalaisilla liikenneväylillä.