Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G och elektromagnetiska fält

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation spelar en viktig roll för att säkerställa enhetliga 5G-utbyggnadsförhållanden och samtidigt skydda folkhälsan.

Elektromagnetiska fält och trådlösa enheter

Ett elektromagnetiskt fält (EMF) är ett fysiskt fält som produceras av stationära, spinnande eller rörliga elektriskt laddade partiklar. EMF är inte en ny företeelse från den digitala världen, elektriska och magnetiska fält finns i naturen. Men eftersom antalet smartphones, surfplattor, bärbara datorer och många andra anslutna enheter ökar, har det väckt oro över hur EMF-exponering kan påverka vår hälsa.

Vissa medborgare uppfattar den femte generationens trådlösa nätverk – 5G – som ett hot mot folkhälsan, eftersom de tror att EMF-exponering är högre än exponeringen från nuvarande 4G-nätverk. Samtidigt gör motståndet mot 5G det svårt för vissa intressenter att fullt ut bygga ut 5G-nät.

Vissa av de farhågor som uttryckts har klassificerats som desinformation. Ett exempel på detta är att koppla samman 5G-nätverk med utbrottet av covid-19.

Exponering för elektromagnetiska fält

Exponering för elektromagnetiska fält som orsakas av trådlös kommunikationsutrustning omfattas av de gränser som fastställs i rådets rekommendation. Dessa gränser fastställs i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Mer information om riktlinjerna finns på ICNIRP:s webbplats.

I enlighet med de vetenskapliga rekommendationerna sätter EU exponeringen för allmänheten till en gräns som är minst 50 gånger lägre än vad internationella vetenskapliga rön tyder på att de har någon effekt på hälsan. Dessa gränser är inte bindande för EU:s medlemsstater. Den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation hänvisar dock till dem och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en konsekvent tillämpning.

5G och exponering för elektromagnetiska fält

5G (och framtida 6G) nätverk kommer att använda mycket mindre antenner och därför generellt lägre exponeringsnivåer jämfört med de nuvarande 2G, 3G och 4G-näten, men helt och hållet uppnå mycket bättre servicekvalitet och högre anslutningshastigheter. Många av dessa mindre antenner kan i viss utsträckning jämföras med Wi-Fi-installationer. Alla nya särdrag hos 5G-tekniken har beaktats i definitionen av de reviderade ICNIRP-riktlinjerna.

I detta syfte antog kommissionen genomförandeförordningen om fysiska och tekniska egenskaper hos trådlösa accesspunkter med liten räckvidd, särskilt deras volym, vikt, visuella påverkan och utsläppseffekt. Genom denna förordning införs inga nya EU-gränser för EMF. Anläggningarna måste följa tillämpliga nationella eller regionala bestämmelser.

Därför, efter alla befintliga rekommendationer, kommer utbyggnaden av 5G-nät inte att ha någon negativ inverkan på människors hälsa.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen lägger fram nya initiativ för morgondagens digitala infrastruktur

Kommissionen har lagt fram en rad möjliga åtgärder för att främja innovation, säkerhet och motståndskraft i digitala infrastrukturer. Den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft är beroende av dessa avancerade digitala nätinfrastrukturer och nättjänster, eftersom snabb, säker och utbredd konnektivitet är avgörande för spridningen av den teknik som kommer att föra in oss i morgondagens värld: telemedicin, automatiserad körning, prediktivt underhåll av byggnader eller precisionsjordbruk.

Läs mer

Översikt

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

Se också

5G Forskning & standarder

EU-kommissionen samarbetar med branschen i 5G offentlig-privat partnerskap som ett forsknings- och innovationsverktyg för att strukturera och styra den europeiska 5G-forskningen.

5G-observatorium

Det europeiska 5G-observatoriet gör det möjligt för EU att bedöma framstegen med handlingsplanen för 5G och vidta åtgärder för att genomföra den fullt ut.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen är ett strategiskt initiativ som kommer att göra 5G till verklighet för alla medborgare och företag i hela EU.

Uppkopplad och automatiserad mobilitet

Uppkopplad och automatiserad mobilitet ger en unik möjlighet att göra våra transportsystem säkrare, renare, effektivare och mer användarvänliga.

Utbyggnad av 5G-korridoren

EU:s medlemsstater och industrin samordnar sina insatser för att snabbt få igång den storskaliga utbyggnaden av 5G-korridorer för uppkopplad och automatiserad mobilitet (CAM).