Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

    5G

Elektromagnetväljad ja traadita seadmed

Elektromagnetväli (EMF) on füüsiline väli, mida tekitavad statsionaarsed, ketravad või liikuvad elektriliselt laetud osakesed. Elektromagnetväljad ei ole digitaalse maailma hiljutine nähtus, looduses eksisteerivad elektri- ja magnetväljad. Kuid kuna nutitelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite ja paljude teiste ühendatud seadmete arv suureneb, on see tekitanud muret selle üle, kuidas elektromagnetväljadega kokkupuude võib mõjutada meie tervist.

Mõned kodanikud tajuvad viiendat põlvkonda traadita võrkude – 5G – ohtu rahvatervisele, sest nad arvavad, et elektromagnetväljadega kokkupuude on suurem kui kokkupuude praeguste 4G-võrkudega. Samal ajal muudab vastuseis 5G-le teatavate sidusrühmade jaoks 5G-võrkude täieliku kasutuselevõtu keeruliseks.

Mõned väljendatud mured on liigitatud väärinfoks. Selle näiteks on 5G -võrkude sidumine COVID-19 puhanguga.

Kokkupuude elektromagnetväljadega

Traadita side seadmete põhjustatud elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatakse nõukogu soovituses määratletud piirmäärasid. Need piirmäärad on kehtestatud vastavalt rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse kaitse komisjoni suunistele. Lisateavet suuniste kohta leiate ICNIRP veebilehelt.

Teaduslike soovituste kohaselt seab EL üldsuse kokkupuute piirnormi, mis on vähemalt 50 korda madalam kui see, mida rahvusvahelised teaduslikud tõendid näitavad, et see mõjutab tervist. Need piirangud ei ole ELi liikmesriikidele siduvad. Sellele viidatakse siiski Euroopa elektroonilise side seadustikus ja kutsutakse liikmesriike üles tagama järjekindel kohaldamine.

5G ja kokkupuude elektromagnetväljadega

5G (ja tulevased 6G) võrgud kasutavad palju väiksemaid antennisid ja seega üldiselt madalamaid kokkupuutetasemeid võrreldes praeguste 2G-, 3G- ja 4G-võrkudega, kuid kokkuvõttes saavutavad nad palju parema teenusekvaliteedi ja suurema ühenduskiiruse. Paljusid neist väiksematest antennidest võiks teatud määral võrrelda Wi-Fi seadmetega. ICNIRP läbivaadatud suuniste määratlemisel on arvesse võetud kõiki 5G tehnoloogia uusi iseärasusi.

Selleks võttis komisjon vastu rakendusmääruse väikese levialaga traadita juurdepääsupunktide füüsiliste ja tehniliste omaduste, eelkõige nende mahu, kaalu, visuaalse mõju ja heitevõimsuse kohta. Selle määrusega ei kehtestata EMFile uusi ELi piirmäärasid. Käitised peavad järgima kohaldatavaid riiklikke või piirkondlikke eeskirju.

Seetõttu ei avalda 5G-võrkude kasutuselevõtt kõiki olemasolevaid soovitusi järgides negatiivset mõju inimeste tervisele.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Vaata lisaks

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil 5G kasutuselevõtule uued strateegilised eesmärgid, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.