Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Подкрепа от ЕС за цифровия публичен сектор

Комисията иска да гарантира, че публичният сектор е в състояние да върви в крак с новите технологии и да се възползва от иновациите.

Цифровата трансформация предлага възможности не само на частния сектор, но и на обществените услуги. Много обществени услуги вече са цифровизирали своите процедури и използват технологии като изкуствения интелект, блоковата верига и интернет на нещата, за да взаимодействат със своите граждани.

Европейската комисия има 3 ключови цели за цифровото десетилетие за подобряване на цифровизацията на обществените услуги: 

  1. 100 % от основните обществени услуги да бъдат достъпни онлайн;
  2. всички граждани да имат достъп до медицински досиета;
  3. 80 % от гражданите използват решения за цифрова идентичност.

Ето защо ние създаваме и подкрепяме редица инициативи в подкрепа на обществените услуги, като например сътрудничеството с GovTech, Обсерваторията за иновативни обществени услуги, програмата ISA2, финансирането на 5G в интелигентните общности и програмата „Цифрова Европа“.

GovTech

Правителствата и органите от публичния сектор в цяла Европа започват да създават програми за GovTech. Тези програми подкрепят иновациите в публичния сектор, като ги свързват със стартиращи предприятия и предприемачи. Европейската комисия стартира платформа GovTech и инкубатор GovTech в рамките на програмата „Цифрова Европа“.

Платформата GovTech има за цел да подпомогне публичните администрации да приемат икономически ефективни и гъвкави цифрови решения. Той следва модела на платформата, наблюдаван в лабораториите на GovTech в Европа, като помага на публичните администрации да работят заедно и да споделят решения.

GovTechИнкубаторът ще помогне на правителствата да внедрят нови цифрови услуги, да насърчават иновативни решения за цифрово управление и да гарантират, че услугите могат да взаимодействат и да работят помежду си чрез проектирането. Подобно на платформата GovTech, тя ще насърчи трансграничното сътрудничество между агенциите за цифровизация. 
Иновативна обсерватория за обществени услуги.

Европейската комисияподготвя проучване на осъществимостта на новаторска обсерватория за обществени услуги, за да се разбере тенденцията на иновациите и експериментирането в публичния сектор. Обсерваторията на иновативните обществени услуги има 4 цели: 

  1. подкрепа за иновациите в публичния сектор;
  2. подкрепа за екосистема от дружества в областта на GovTech;
  3. насърчаване на обществените поръчки за иновации;
  4. осигуряване на оперативна съвместимост още при проектирането.

ISA²

Програмата ISA² е насочена към решения за оперативна съвместимост за публичните администрации, предприятията и гражданите. Тя има за цел да гарантира, че обществените услуги в цяла Европа могат да се възползват от решенията и услугите, разработени от други.

5G за интелигентните общности

Поканата за представяне на предложения от 5G за интелигентни общности има за цел да осигури иновации в сърцето на местните общности. Поканата е отворена за доставчици на обществени услуги, публични органи и дружества, работещи с мрежова инфраструктура, които имат конкретни примери за 5G приложения в здравеопазването, образованието, публичната администрация и всяка област от общ обществен интерес. Поканата се финансира по програмата „Цифрови технологии“ на Механизма за свързване на Европа и е отворена до 21 март 2023 г.

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) допринася за по-доброто разработване на политики от страна на европейския публичен сектор, като подкрепя:

  • Проекти, които увеличават лесната наличност, качеството и използваемостта на информацията от обществения сектор, за да се стимулира повторната употреба и комбинирането на свободно достъпни публични данни в целия ЕС за разработването на информационни продукти и услуги, включително приложения с ИИ.
  • Създаването на цифрови земни близнаци (Destination Earth), които ще бъдат от ключово значение за прогнозиране на последиците и изграждане на устойчивост към изменението на климата. Тази инициатива първоначално е насочена към професионални потребители от публичния сектор.

Научете как да получите финансиране от програмата „Цифрова Европа“

Съдържание по темата

Обща картина

Финансиране на цифровите технологии в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Дългосрочният бюджет на ЕС, известен също като многогодишната финансова рамка, ще стимулира цифровите технологии и ще подпомогне възстановяването от пандемията.

Вижте също

Подкрепа от ЕС за образованието и обучението

Комисията предлага редица възможности за образование и обучение, които да Ви помогнат да започнете в областта на цифровите технологии, като например насоки за предприемачество, обмен и др.

Подкрепа от ЕС за предприятията в цифровия свят

ЕС предлага широка подкрепа за предприятията — от стартиращи предприятия до разрастващи се предприятия до малки и средни предприятия и извън тях. Можете да научите повече на тази страница.

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е програма на ЕС за финансиране, насочена към предоставянето на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации.

Механизъм за свързване на Европа — МСЕ в областта на цифровите технологии

Цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ в областта на цифровите технологии) ще подкрепя и катализира както публичните, така и частните инвестиции в инфраструктури за цифрова свързаност между 2021 г. и 2027 г.

Научете повече за цифровите обществени услуги